Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Planterade ytor ska marktäckas om inte annat anges. Täckningsmaterialet får ej innehålla jordmaterial, salt eller giftiga ämnen. För träd används så kallad mulch.

Buskplanterade ytor bearbetas och färdigställs, därefter påföres täckningsmaterialet till föreslagen lagertjocklek. Vid plantering avtages täckningsmaterialet på en yta som motsvarar planteringsgropens area. Fiberdukar snittas eller perforeras med hjälp av planteringsrör. Efter plantering påföres det avtagna täckningsmaterialet. Vid höstplantering utföres marktäckning kommande vår, dock senast 15 mars.

Påförsel av täckmaterial utföres lämpligast under vintern då marken är tjälad. Det är viktigt att planteringsytan är ordentligt dränerad eller har en väldränerad jord, så att syrebrist ej uppstår på grund av stående vatten.

För träd och buskar i gräsytor ska bark alternativt träflis från lövträd användas, påföres efter 3 år.

 

Marktäckning med grus (gäller i hårdgjord yta)

Material: Makadam 8-12 mm, kulör väljs i samråd med beställaren 

Lagertjocklek: 70 mm

 

Marktäckning med bark

Material: siktad bark, fraktion 10-40 mm

Lagertjocklek: 100 mm

För att undvika kvävebrist ska planteringsytan grundgödslas med 2 kg rent kväve per 100 m2 innan barken påföres.

 

Marktäckning med fiberduk

Material: Svart fiberduk, typ Fibertex WL 100

Fiberduken rullas ut på den bearbetade jorden med överlapp. Sömmarna sys ihop. Infästning i mark sker genom nedgrävning och/eller byglar (allt enligt leverantörens anvisningar). Går det inte att förankra i marken, kan duken täckas med jord eller grus.

Efter plantering ska duken noggrant vikas tillbaka mot rothals och förankras väl.