Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Vägvisningsplan för gående

Vägvisningsskyltar för gående finns för närvarande främst i de centrala delarna av Göteborg. Enligt Plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på befintliga platser åtgärdas. Boverket har tagit fram ett förslag på föreskrifter och allmänna råd, där en av huvudparagraferna lyder: ”14 § Hinder i form av bristande skyltning ska undanröjas.

Göteborgs Stads Vägvisningsplan består av VU-kartan se 3NF3 Vägutrustningskartan (VU-kartan) och innehållet i detta kapitel.

Om vägvisning berörs ska kontakt tas med stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”Vägvisning”.

Vägvisning för gående

I Göteborg finns det idag främst gångvägvisning inom de centrala delarna av staden. Gångvägvisningen riktar sig till de som är nya i området som turister och besökare. Vägvisningsmålen hänvisar till aktiviteter, turistmål, naturvärden, evenemang eller mål som är lätta att känna igen i sin omgivning. De aktiviteter och evenemang som har gångvägvisning har öppettider och besökare jämnt fördelat över hela året. Det är inte möjligt att skylta till samtliga turistiskt intressanta mål då allt för många mål på en plats kan bli svårläst och skymmande för trafikanterna. Eventuellt ny gångvägvisning och tillägg av nya vägvisningsmål beslutas av stadsmiljöförvaltningen.

Prioritering av mål

För att tydliggöra gångvägvisningen för trafikanterna så finns det ett huvudnät med mer ”kända” målpunkter som har vägvisning en längre sträcka. I huvudnätet ingår mål med stort allmänintresse och som är lätta att känna igen i sin omgivning. Vägvisningen kompletteras med lokala målpunkter allteftersom man närmar sig dem. Lokalmål kommer tidigast när man är 200-500 meter ifrån målpunkten.

Ett vägvisningsmål som bedöms vara av intresse men som inte är synligt från närmsta hållplats kan få gångvägvisning från hållplatsen, bedömning görs från fall till fall. Om målet endast är en sevärdhet ska det finnas en informationstavla när man är framme vid målet, informationstavlans utformning ska delges stadsmiljöförvaltningen.

Huvudnät:

  • Operan
  • Fêskekyrkan
  • Nordstan
  • Liseberg
  • Ullevi
  • Mässan
  • Götaplatsen
  • Centralstationen

Lokala mål:
I de fall större knutpunkter har många aktiviteter både vid och/eller på väg till målet (till exempel Linnéplatsen, Marklandsgatan, Järntorget) kan vägvisning ske i ett längre (>600 meter) stråk än för övriga lokala mål.

Gångvägvisning kan även användas längs en sträcka om sträckan är av större naturvärde. För att få en riktning på stråket behövs målpunkter som eventuellt kan vara av lägre dignitet än normalt. (exempelvis Eriksbergskajen)

Målpunkter som inte är synliga från närmsta hållplats och har återkommande evenemang, stora naturvärden etc. kan få gångvägvisning (t.ex. Röda sten som står ut i sin omgivning med händelser/schema som passar flera åldersgrupper).

Utformning av gångvägvisning

Vägvisaren får ha max 6 mål per riktning. Målet som ligger längst bort från skylten sitter högst upp. Utanför centrum kan gångvägvisningsmål sammanfalla med cykelvägvisning (ex inne i Slottsskogen), i undantagsfall kan cykelvägvisningen kompletteras med gångsymbol fram tills målen ej sammanfaller längre. Gångvägvisning på egen stolpe placeras utefter väletablerade gångstråk med skyltar i korsningar där vägval måste göras för att nå slutmålet. Om möjligt ska gångvägvisningen läggas utefter stråk som är tillgänglighetsanpassade. Om det tillgänglighetsanpassade vägvalet inte är den kortaste sträckan kan F34 + S11 användas för att visa alternativ väg. (exempelvis vid Eriksbergskranen). Generellt används cykelstolpen modell ”Heden” med färgkoden RAL 6003 (OLIVE GREEN). Skylten är alltid dubbelsidig för att fungera som en orienteringspunkt. Textstorleken är normalt 60/44. Pilen förekommer endast liggande och visar antingen höger eller vänster. Vit text och symboler görs normalreflekterande. Bottenfärgen är lackerad.

Avsteg

I Bergsjön finns gångvägvisning som finansierades av ett EU projekt där man ville göra ett område mer tillgängligt med hjälp av bland annat vägvisning. Detta är ett avsteg ifrån standardprincipen för gångvägvisning och planeras inte att användas i framtiden.