Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Tvärsektioner upprättas normalt med intervallen 10 eller 20 m i skala 1:100. Vid bergskärningar och gatukorsningar används kortare intervall. Vid infarter upprättas särskilda sektioner. Sektionen ska redovisa:

 

Befintligt

 • Marklinje och bergkontur
 • Kantstöd
 • Staket, stängsel och räcken
 • Häckar
 • Murar och trappor
 • Vallar och skärmar
 • Infarter
 • Husliv

 

Nytt

 • Profilplan med angiven höjd (från längdprofilen)
 • Längdmätningslinje
 • Ny vägöverbyggnad
 • Urgrävningar och fyllningar med lättare material
 • Slänter och diken med eventuell ytjordsbeklädnad
 • Trädgropar, planteringsytor
 • Dräneringsledningar
 • Vid behov markeras kvarters- och kostnadsgränser
 • Hus
 • Masskvantiteter