Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Ingen del av relationshandlingen eller handlingar enligt 2IA Trafik- och utformningsförslag exploateringsprojekt och 2IB GFS investeringsprojekt ska levereras i pappersformat. Där endast pappersformat finns ska handlingen skannas och läggas i mappstrukturen. Dokument som är i färg ska skannas in i färg för att inte information ska gå förlorad.

För leveranser av andel pappersomgångar i andra skeden av projektet se 12CH Leverans av bygghandlingar avsnitt ”Tabell leverans av bygghandlingar”.

Bilder och video

Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004).
Video (rörliga bilder) ska levereras roterade till läsläge i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2.
Inga andra format är godkända.

Dokument

Filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Alla dokument ska levereras som PDF/A-1 (inklusive de handlingar som skannas). Dokument som är skapade i Microsoft Office ska även levereras i originalformatet, exempelvis DOCX eller XLSX. Eventuella e-postmeddelanden som bifogas räknas som dokument och ska levereras som PDF/A-1.

Mängdförteckning alternativt prissatt mängdförteckning ska alltid levereras i Excel-format (XLSX) och arbetsmiljöplan och miljöplan levereras i Word-format (DOCX) utöver ovanstående format.

Inmätningsfiler

Inmätningsfiler levereras i format enligt 12DA5 Inmätning och 12AE1 Ledningsägare med underkapitel.

Koordinat- och höjdsystem

Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200 med enheten meter. Innehåller ritningarna/dokumenten/3D-objekten höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000. Inga kopior i falska koordinatlägen i samma fil får förekomma.

Mjukvara

Där projektet levererar mjukvara ska originalformat alltid levereras och alla tillhörande programfiler för att kunna köra programvaran. Metadata och eventuella exe-filer/programfiler ska alltid bifogas.

Modellfiler

Filerna ska levereras som dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013. Dwg-filerna får INTE innehålla följande geometrier:

 • Splines
 • 2D-polyline
 • Ellipser
 • Punktobjekt
 • Hatch
 • Dubbla geometrier
 • Nollängsobjekt
 • Objekt mindre än 10mm (Observera att för spårritningar så är enheten på ritningarna mm och då gäller inte kravet för objekt mindre än 10 mm.)
 • Block som redovisar mer än ett punktobjekt.

Filen får inte innehålla:

 • Externa referenser (X-ref)
 • Symboler som redovisar mer än ett punktobjekt.
 • Bilder
 • Text

Innan modellfilen sparas, städa filen med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex ”fonter”, ”shaper” m.m. ska bifogas. Detta gäller efter att filerna rensats på onödig information.

För modellfiler som ska levereras enligt 2IA Trafik- och utformningsförslag exploateringsprojekt och 2IB GFS investeringsprojekt ska modellfilen även bifogas i kml-format.

Undantag

För vissa modellfiler kan det förekomma undantag från ovanstående generella regler, dessa undantag beskrivs då under respektive modellfil, 12DA3 Modellfiler. Särskilda specifikationer enligt 12DA3 Modellfiler gäller endast för avsedd fil, inga andra dwg-filer.

Ritningar

Filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013. PDF:erna ska vara skalenliga och innehålla minst två koordinatkryss med koordinaterna för X och Y utsatta alternativt en skalstock.

Dwg-filerna får INTE innehålla följande geometrier:

 • Splines
 • 2D-polyline
 • Ellipser
 • Punktobjekt
 • Hatch
 • Dubbla geometrier
 • Nollängsobjekt
 • Objekt mindre än 10mm (Observera att för spårritningar så är enheten på ritningarna mm och då gäller inte kravet för objekt mindre än 10 mm.)

Filen får inte innehålla:

 • Externa referenser (X-ref)
 • Symboler som redovisar mer än ett punktobjekt.
 • Bilder

Innan ritningen sparas, städa ritningarna med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex ”fonter”, ”shaper” m.m. ska bifogas. Detta gäller efter att filerna rensats på onödig information.

Texter av beskrivande karaktär för byggnationen samt revideringsmoln tas bort på relationshandlingen. Text som underlättar kartrevideringen eller som normalt ingår i kartverket till exempel linjetyp i kartan för trafikanordningar ska redovisas.

Geoteknisk undersökning ska även levereras i GeoSuite-format utöver specifikation för ritningar ovan.

 

För ritningar som ska levereras enligt 2IA Trafik- och utformningsförslag exploateringsprojekt och 2IB GFS investeringsprojekt ska ritningen även bifogas i kml-format.

Filnamn och numrering på ritningar ska följa 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Standardritningar
För leverans av nya standardritningar eller vid revidering av befintliga standardritningar gäller, utöver krav under avsnitt ”ritningar” att:

 • Lagerstruktur ska vara enligt Bygghandlingar 90.
 • Namnrutan ska vara i pappersrymden.
 • Krav enligt 1B Standardritningar

3D-objekt (BIM/CIM-filer)

Där projektet har krav på leverans av 3D-objekt, exempelvis BIM-filer, ska de levereras i format enligt överenskommelse i projektet eller enligt specifikation i förfrågningsunderlaget.

Filerna ska också levereras i formatet IFC för bevarande.

Metadata om filerna ska bifogas, där minst beskrivning av lager, struktur och all nödvändig information om modellen ska redovisas. Projekten ska alltid leverera ritningar, modellfiler och dokumentation enligt krav i Teknisk Handbok. Ingen leverans endast i exempelvis BIM är godkänd.

Övriga handlingar/filer

Där projektet levererar något utöver ovan beskrivet ska formatet vara arkivbeständigt samt handlingens originalformat. Arkivbeständiga format är exempelvis PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004).

Välj det arkivbeständiga format som är mest lämpligt för den aktuella handlingen.