Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Ett svackdike är ett gräsklätt dike med svag släntlutning som etableras med avsikt att avleda och fördröja vatten från sitt tillrinningsområde, se standardritning 5548. Dikets fördröjande funktion kan förstärkas med hjälp av ett strypt utlopp. Anläggningen kan utformas för infiltration om omgivande mark tillåter det. Rening sker genom sedimentering och absorption vid översilning av svackdikets yta.

För att undvika bräddning mot intilliggande yta vid kraftiga regn, vars volym överstiger dikets dimensionerade volym, placeras brunnar med bräddavloppsfunktion i svackdiket där sista brunn kopplas på närliggande dagvattensystem. Det är viktigt att bräddavloppets nivå placeras så att vald fördröjning uppnås och att onödig bräddning undviks.

Ett svackdikes fördröjningsförmåga styrs till stor del av dess längsgående lutning och den valda vegetationen samt driften av denna. Vid större längsgående lutning kan dämmen användas för att sänka hastigheten på vattnet och öka dikets fördröjningskapacitet.

Anläggningsarbetet förenklas om man har möjlighet att använda sig av vegetation på rulle. Annars ska erosionsskydd användas tills vegetation har etablerat sig.

Vid utformning av svackdike, se dokument ”Vägledning vid utformning av svackdike (mall)”.

För varje projekterad anläggning ska en driftsinstruktion tas fram. Driftsinstruktionen ska följa med i samband med driftöverlämning se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.

Dokument
Ritningar
  • 5548 B_Svackdike

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/5548-B_Svackdike-1.pdf

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.