Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Material och arbetsmetod enligt standardritning 5550. Brunnen ingår i sortimentet hos våra vanliga leverantörer.

Tänk på:

 • Brunnarna placeras så att max 300 m2 hårdgjord yta avvattnas, inklusive eventuell avvattning av takyta. Avståndet mellan rännstensbrunnar får dock vara högst 60 meter.
 • Se även 3KA Tvärfall och 3KB Längslutning.
 • Försök undvika lågpunkter genom ändring i profilen och dylikt. Om brunn i lågpunkt får vatten från flera håll kontrollera att inte ytan blir för stor. Om tänkt översvämning vid stopp leder till skador i omgivningen sätts två brunnar
 • Sätt hellre en brunn för mycket än en för lite
 • Undvik brunnar med sidointag och indragna brunnar med kantstöd på tre sidor. Fickorna samlar skräp och kan inte maskinsopas. Vid minsta sättning eller större lutning rinner vattnet förbi
 • Placera brunnar uppströms övergångsställen och infarter
 • Placera brunnarna så att så lite vatten som möjligt rinner över körbanan vid övergångar med enkelsidigt tvärfall
 • Lägg tvärfallet mot terrängen vid enkelsidigt fall så att vatten från terrängen inte rinner över körbanan
 • Undvik att ansluta en brunn till en annan, särskilt vid nybyggnad
 • Gör anslutningsledningen (d=150 mm) max 10 m och anslut om möjligt vinkelrätt på AD-stammen, inte till nedstigningsbrunn (undantaget möjligen ändbrunn)
 • Kretslopp och vatten ska godkänna inkoppling på Kretslopp och vattens ledning. Anslutningar utan sandfång och vattenlås godkänns inte
 • Betäckningen sätts cirka 20 mm under färdig yta, med tanke på framtida sättningar och uppfrysningar
 • Se till att rännstensbrunnens galler hamnar tvärs färdriktningen för cykel/rullstol
Ritningar