Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Gång- och cykelbaneräcken kan användas som skydd men också som stöd vid till exempel stora längslutningar. Vid val av räcken ska hänsyn tas till tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, säkerhet, drift- och underhållsaspekter samt gestaltning. För centrala staden finns platsspecifika staket/räcken, se nedan.

För räcken i anslutning till trappor och ramper se 3BE Ramp och 3BF Trappa.

Mellan gång- eller cykelbana och fordonstrafik

Gång- och cykelbaneräcke mot motorfordonstrafik används endast i syfte att hindra gående från att korsa på otillåtna eller olämpliga sträckor. För att skydda oskyddade trafikanter på platser med förhöjd risk för avkörning och hastigheter över 50 km/h ska i stället vägräcke användas, se 3HB Vägräcken.

Mellan gång- respektive cykelbana och övrig mark

I ytterkant av gång -eller cykelbana ska räcke sättas upp:

  • om det förekommer vertikalt fall större än 0,5 m invid gång- eller cykelbanan
  • om det 1,5 m från gång- eller cykelbanans kant finns vatten med djup överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd.

Räcken kan även övervägas vid branta slänter och stora nivåskillnader.

Vid gångbanor ska räcken enligt standardritning 6580 användas. Om räcket används som skydd ska typ AM med mittföljare väljas.

Vid cykelbanor ska räckets höjd vara 1,1 m undantaget broar och vertikala stup där höjden ska vara 1,4 m.

Vid skolor och lekplatser där det finns behov

Vid behov av att hindra lekande barn att rusa ut i körbanan sätts rörräcke med sträckmetall alternativt nätstängsel. Placeringen utreds i varje särskilt fall. Vid nätstängsel används näthöjd 1,2 m.

Stödräcke/stödstolpe för cyklister

Se 3GH Väntytor för gående och cyklister

Räcken i centrala staden

Staket/räcken är platsspecifika för Haga, Stenstaden, inom Vallgraven och i övriga centrala staden. Val av räcken och staket illustreras under respektive stadstyp.

Haga

Gjutjärnsräcke används som standard.

Stenstaden

Gjutjärnsräcke används som standard.

Granitpollare och kätting används i historiska miljöer i mån av plats.

Inom Vallgraven

Övriga Centrala Staden

Rörräcke används som standard.