Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

En genomförandestudie (GFS) är en sammanfattande presentation och beskrivning av en åtgärd som bl.a. påverkar utformning och gestaltning av allmän plats gata/torg och genomförs i merparten av investeringsprojekten. En GFS utgör beslutsunderlag för vidare hantering av projektet.

Vid framtagandet av en genomförandestudie ska mallar till höger användas.

Under rubrik E.Trafik och gestaltningsförslag i GFS-mallen ska en trafik- och utformningsplan (ritning) tas fram. Nedan finns en beskrivning över format o innehåll för denna:

 • Översiktlig trafik och utformningsprincip – används framförallt i större och mer omfattande projekt för att få en samlad bild över projektet i sin helhet. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag, förslagsvis i skala 1:1000 eller annan lämplig skala. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Trafik- och utformningsplan – illustrerar det nya trafik- och utformningsförslaget. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:400. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Fördjupad trafik- och utformningsplan – används framförallt då det är mycket detaljer som behöver beskrivas samt kan även behöva användas i projekt där externa aktörer ska bygga ut allmän plats. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:200. Kompletterande inmätningar kan behövas.

Trafik- och utformningsplanen ska innehålla:

 • Norrpil
 • Projektområdesgräns
 • Fastighetsgränser
 • Byggnader och entréer samt eventuell förgårdsmark/kvartersmark i anslutning till allmän plats
 • Materialval som är viktiga för funktion och estetik, även för kvartersmark som ligger i anslutning till allmän plats om det finns framtaget.
 • Grönytor
 • Höjder, slänter
 • Ytor för cykelparkering, parkeringsautomater, bänkar, vägmärken, vägvisning, tekniska anläggningar etc.
 • Viktiga objekt och utrustning (träd, belysningsstolpar, väderskydd, bänkar etc.)
 • Måttsättning och särskilt kritiska mått
 • Sikttrianglar i korsningar
 • Planerad reglering som är viktig för att förstå gatans funktion
  o Vägmarkeringar
  o Övergångsställen/gångpassager
  o Cykelöverfarter/cykelpassager
  o Parkerings- och angöringsplatser
  o Hastighet såsom lågfart, gångfart mm
  o Restriktioner i körriktning, trafikering etc
 • Körspår för dimensionerande fordon – redovisas i normalfallet på separata ritningar i färg – hjulspår i rött och sveplinjer i grönt, gatulinjer och utrustning ska vara i svart. Det ska vara god läsbarhet, vilket innebär en fordonstyp och en fordonsrörelse i taget per ritning.

Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som omfattas av trafik- och utformningsförslaget. Nytt ska synas i starkare färger/tjockare linjer, befintligt tonas ner.

Måttkedjor ska som regel göras svarta och de ska synas bra i A1-format.
Färger, symboler mm ska finnas med i teckenförklaringen.

Ytor ska färgläggas enligt följande principer:

Se även ”Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning” till höger på sidan.

Namnrutan ska innefatta:

 • Projektnamn (t.ex. detaljplaneprojektnamn ”DP namn-namn”)
 • Gatunamn anges om det inte framgår av projektnamnet
 • Skala anges för minst två olika utskriftsformat
 • Ritningsnummer
 • Datum
 • Ansvarig/handläggare både hos stadsmiljöförvaltningen och konsulten
 • Dnr (stadsmiljöförvaltningens diarienummer och stadsbyggnadsförvaltningens diarienummer för detaljplaner i exploateringsprojekt)
 • Typ av ritning

Förslag på namnruta finns till höger på sidan.

Granskning

Kontakta stadsmiljöförvaltningen projektledare för instruktion om granskning av GFS.

Leverans av en genomförandestudie

Projekt levereras endast digitalt.

 • GFS-mallen samt eventuella bilagor ska levereras i pdf-format och som doc-filer alternativt xls-filer: Filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver.
 • Översiktlig trafik-och utformningsprincip, Trafik- och utformningsplan samt Fördjupad trafik och utformningsplan ska levereras roterad till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer till och med filformatet AutoCAD 2013. Externa referensfiler binds till filen via kommando XREF, Bind. Innan ritningen sparas, rensa med ”purge”-kommandot. Kontrollera att filerna inte innehåller externa referensfiler innan du levererar dem.
 • Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004). Video (rörliga bilder) ska levereras i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2. Inga andra format är godkända.
Dokument
Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.