Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

En genomförandestudie (GFS) är en sammanfattande presentation och beskrivning av en åtgärd som bl.a. påverkar utformning och gestaltning av allmän plats gata/torg och genomförs i merparten av trafikkontorets investeringsprojekt. En GFS utgör beslutsunderlag för vidare hantering av projektet.

Vid framtagandet av en genomförandestudie ska mallar till höger användas.

Under rubrik E.Trafik och gestaltningsförslag i GFS-mallen ska en trafik- och utformningsplan (ritning) tas fram. Nedan finns en beskrivning över format o innehåll för denna:

 • Översiktlig trafik och utformningsprincip – används framförallt i större och mer omfattande projekt för att få en samlad bild över projektet i sin helhet. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag, förslagsvis i skala 1:1000 eller annan lämplig skala. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Trafik- och utformningsplan – illustrerar det nya trafik- och utformningsförslaget. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:400. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Fördjupad trafik- och utformningsplan – används framförallt då det är mycket detaljer som behöver beskrivas samt kan även behöva användas i projekt där externa aktörer ska bygga ut allmän plats. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:200. Kompletterande inmätningar kan behövas.

Trafik- och utformningsplanen ska innehålla:

 • Norrpil
 • Projektområdesgräns
 • Fastighetsgränser
 • Byggnader och entréer samt eventuell förgårdsmark/kvartersmark i anslutning till allmän plats
 • Materialval som är viktiga för funktion och estetik, även för kvartersmark som ligger i anslutning till allmän plats om det finns framtaget.
 • Grönytor
 • Höjder, slänter
 • Ytor för cykelparkering, parkeringsautomater, bänkar, vägmärken, vägvisning, tekniska anläggningar etc.
 • Viktiga objekt och utrustning (träd, belysningsstolpar, väderskydd, bänkar etc.)
 • Måttsättning och särskilt kritiska mått
 • Sikttrianglar i korsningar
 • Planerad reglering som är viktig för att förstå gatans funktion
  o Vägmarkeringar
  o Övergångsställen/gångpassager
  o Cykelöverfarter/cykelpassager
  o Parkerings- och angöringsplatser
  o Hastighet såsom lågfart, gångfart mm
  o Restriktioner i körriktning, trafikering etc
 • Körspår för dimensionerande fordon – redovisas i normalfallet på separata ritningar i färg – hjulspår i rött och sveplinjer i grönt, gatulinjer och utrustning ska vara i svart. Det ska vara god läsbarhet, vilket innebär en fordonstyp och en fordonsrörelse i taget per ritning.

Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som omfattas av trafik- och utformningsförslaget. Nytt ska synas i starkare färger/tjockare linjer, befintligt tonas ner.

Måttkedjor ska som regel göras svarta och de ska synas bra i A1-format.
Färger, symboler mm ska finnas med i teckenförklaringen.

Ytor ska färgläggas enligt följande principer:

Se även ”Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning” till höger på sidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnrutan ska innefatta:

 • Projektnamn (t.ex. detaljplaneprojektnamn ”DP namn-namn”)
 • Gatunamn anges om det inte framgår av projektnamnet
 • Skala anges för minst två olika utskriftsformat
 • Ritningsnummer
 • Datum
 • Ansvarig/handläggare både hos TK och konsulten
 • Dnr (TKs diarienummer) och SBK.s diarienummer för detaljplaner i exploateringsprojekt
 • Typ av ritning

Förslag på namnruta finns till höger på sidan.

Leverans av en genomförandestudie

Projekt med trafikkontorets diarienummer år 2014 eller tidigare ska levereras både digitalt samt i pärmar utskrivet i 2 exemplar. Projekt startade 2015 eller senare levereras endast digitalt.

 • GFS-mallen samt eventuella bilagor ska levereras i pdf-format och som doc-filer alternativt xls-filer: Filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Vissa dokument ska även levereras som DOCX o XLSX enligt dokumentöversikten.
 • Översiktlig trafik-och utformningsprincip, Trafik- och utformningsplan samt Fördjupad trafik och utformningsplan ska levereras roterad till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer till och med filformatet AutoCAD 2013. Externa referensfiler binds till filen via kommando XREF, Bind. Innan ritningen sparas, rensa med ”purge”-kommandot. Kontrollera att filerna inte innehåller externa referensfiler innan du levererar dem.
 • Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004). Video (rörliga bilder) ska levereras i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2. Inga andra format är godkända.
Dokument
Ritningar