Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

En genomförandestudie (GFS) är en sammanfattande presentation och beskrivning av en åtgärd som bl.a. påverkar utformning och gestaltning av allmän plats gata/torg och genomförs i merparten av investeringsprojekten. En GFS utgör beslutsunderlag för vidare hantering av projektet.

Vid framtagandet av en genomförandestudie ska mallar till höger användas (Genomförandestudie GFS (mall) och Projektkostnadskalkyl).

I GFS-arbetet ingår att ta fram en trafik- och gestaltningslösning. Lösningen ska redovisas i ritningsformat samt beskrivas i GFS-rapporten. Trafik- och gestaltningslösningen redovisas enligt något av nedanstående alternativ beroende på projektets omfattning och komplexitet. I normalfallet används trafik- och utformningsplan.

 • Översiktlig trafik och utformningsprincip – används framförallt i större och mer omfattande projekt för att få en samlad bild över projektet i sin helhet. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag, förslagsvis i skala 1:1000 eller annan lämplig skala. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Trafik- och utformningsplan – illustrerar den nya trafik- och gestaltningslösningen. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:400 samt med kompletterande sektionsritningar. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Fördjupad trafik- och utformningsplan – används framförallt då det är mycket detaljer som behöver beskrivas samt kan även behöva användas i projekt där externa aktörer ska bygga ut allmän plats. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:200 samt med kompletterande sektionsritningar. Kompletterande inmätningar kan behövas.

Trafik- och utformningsplanen ska innehålla:

 • Norrpil
 • Projektområdesgräns
 • Fastighetsgränser
 • Byggnader och entréer samt eventuell förgårdsmark/kvartersmark i anslutning till allmän plats
 • Materialval som är viktiga för funktion och estetik, även för kvartersmark som ligger i anslutning till allmän plats om det finns framtaget.
 • Grönytor
 • Höjder, slänter
 • Ytor för cykelparkering, parkeringsautomater, bänkar, vägmärken, vägvisning, tekniska anläggningar etc.
 • Viktiga objekt och utrustning (träd, belysningsstolpar, väderskydd, bänkar etc.)
 • Måttsättning och särskilt kritiska mått
 • Sikttrianglar i korsningar
 • Planerad reglering som är viktig för att förstå gatans funktion
  o Vägmarkeringar
  o Övergångsställen/gångpassager
  o Cykelöverfarter/cykelpassager
  o Parkerings- och angöringsplatser
  o Hastighet såsom lågfart, gångfart mm
  o Restriktioner i körriktning, trafikering etc
 • Körspår för dimensionerande fordon – redovisas i normalfallet på separata ritningar i färg – hjulspår i rött och sveplinjer i grönt, gatulinjer och utrustning ska vara i svart. Det ska vara god läsbarhet, vilket innebär en fordonstyp och en fordonsrörelse i taget per ritning.

Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som omfattas av trafik- och utformningsförslaget. Nytt ska synas i starkare färger/tjockare linjer, befintligt tonas ner.

Måttkedjor ska som regel göras svarta och de ska synas bra i A1-format.
Färger, symboler mm ska finnas med i teckenförklaringen.

Ytor ska färgläggas enligt följande principer (Se även ”Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning” till höger på sidan):

Namnrutan ska innefatta:

 • Projektnamn
 • Gatunamn anges om det inte framgår av projektnamnet
 • Skala anges för minst två olika utskriftsformat
 • Ritningsnummer
 • Datum
 • Ansvarig/handläggare både hos stadsmiljöförvaltningen och konsulten
 • Förvaltningens diarienummer
 • Typ av ritning
 • Handlingsstatus

Förslag på namnruta finns till höger på sidan.

Granskning

Granskning av GFS samt Trafik- och utformningsplan ska följa granskningsförfarandet enligt 12AJ Granskning efter samråd med projektledaren. Handlingarna som ingår i granskningen ska tydligt märkas med ”Granskningshandling” och datum för leveransen. Vilka resurser som ska ta del av granskningshandlingen beslutas i samråd med projektledaren inför föranmälan.

Det är konsulten som är ansvarig för att granskningshandlingen skickas till alla granskare, att sammanställa och hantera inkomna granskningssynpunkter samt återkoppla till granskarna efter granskningen är avslutad.

Leverans av GFS

Handlingar, både granskningshandling och slutleverans, levereras digitalt, se 12DA1 Format, till leveransmappar i stadsmiljöförvaltningens projektverktyg.

 • GFS-mallen samt eventuella bilagor ska levereras i pdf-format och som docx-filer alternativt xlsx-filer, se 12DA1 Format, avsnitt ”Dokument”.
 • Översiktlig trafik-och utformningsprincip, Trafik- och utformningsplan samt Fördjupad trafik och utformningsplan ska levereras som PDF-filer, dwg-filer och kml-filer, se 12DA1 Format, avsnitt ”Ritningar” och ”Modellfiler”. Om 3D-modell finns ska den levereras enligt 12DA1 Format, avsnitt ”3D-objekt (BIM/CIM-filer)”.
 • Bildfiler ska levereras 12DA1 Format, avsnitt ”Bilder och video”.