Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet, se 12CG4 Övertagandebesked (mall) samt 12T Vegetationsytor (gröna ytor) och 12AG Offentlig konst.

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Drift- och underhållsinstruktioner som behövs för att förvalta anläggning av berört verksamhetsområde.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Hänsyn måste tas till hur tidigare klassning är gjord inom området.
 • Skötselanvisningar för etableringsskötsel av vegetationsytor.
  • Etableringsskötsel under garantitiden ska utföras enligt av beställaren tillhandahållna aktuella skötselbeskrivningar för etableringsskötsel.
 • Andra instruktioner som är av intresse för förvaltaren.

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Förteckning över inbyggt material minst innehållande:
  • Produkter
  • Artikel
  • Leverantör
 • Andra dokument som är av intresse för förvaltaren.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet för material och produkter.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Specifika krav
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Produkt
 • Material
 • Ålder
 • Tidigare och ny placering (markera på ritning)
 • Uppskattad livslängd
 • Tidigare ägare
 • Andra information som är av intresse för förvaltaren.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdets anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Växtförteckning
 • Planteringslådor
 • Ytskikt
 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Fontäner
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Mjukvara

 • Mjukvara, specifikation
 • Metadata
  • Systemkrav
  • Version av mjukvara
  • Användningsområde
  • Leverantör
  • Informationsklassning
 • Dokumentation för avtal och licenser
 • Behörighetshantering och autentisering
 • Annan dokumentation som kan vara av intresse för förvaltaren

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska alltid bifogas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Konstbyggnad
 • Ledningar
 • Planteringsplan
 • Utrustning
 • Vägutrustning
 • Ytskikt

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Höjdplan (1000-1599)
 • Utrustningsplan (1700-1799)
 • Ytskiktsplan (1800-1899)
 • Planteringsplan (1900-1999)
 • Längdprofil (2000-2479)
 • Normalsektion (3000-3499)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Rivningsplan (4250-4399)
 • Byggnadsverk (5000-5399)
 • Belysningsinstallation i byggnadsverk (5400-5499)
 • Geotekniska ritningar/provgropsritning (6000-6599)
 • Geotekniska ritningar (6600-6699)
 • Tvärsektion och sektionsplan (7000-7599)
 • Vägutrustningsplan (8000-8299)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Använda eller justerade standardritningar, se 1BA Gällande standardritningar (Dwg), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.