Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Med huvudledning avses kabel mellan belysningscentral och säkring i stolpar.

Huvudledning för vägbelysning ska vara av typ SE-N1XE GUL (med gul yttermantel) i mark och ALUS vid luftledning .

Kabelarea för huvudledningar ska vara 16mm² i Göteborgs kommun med undantag av Askim och Södra Skärgården där Ellevio har eldistribution och där arean ska vara 10mm².

Huvudledning med ALUS ska vara 4x25mm².

Belysningsanläggning ska utföras med TN-C system (4-ledarsystem).

Det kan i anläggningen förekomma vissa platser med TN-S vilket medför att kontroll av verkligt förhållande måste säkerställas vid projektering.

Kabeln ska ha en extra längd av 0,5 m för att minska risker för skador vid sättningar.

Utgående kabel ska märkas i belysningscentral och i varje stolpe med aktuellt knutpunktsnummer.

 

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt följande: