Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Förutom Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM) förfogar staden över flera äldre makromodeller där bil, kollektivtrafik och cykel analyseras var för sig. Stadens äldre makromodeller saknar efterfrågemodell och använder statiska matriser för respektive färdmedel.  Matriserna har hämtats från Trafikverkets nationella modellsystem Sampers. De äldre modellerna beskrivs nedan.

Äldre makromodeller – Bil

Övergripande strategisk biltrafikmodell

En strategisk biltrafikmodell som används främst för att analysera dygnstrafiken på en schematisk nivå (både för och eftermiddag läggs ut och viktas samman till ett dygnsvärde).

Den övergripande strategiska bilmodellen innehåller följande aktuella scenarier som ska användas vid analyser:

  • 2014
  • Hållbarhetsscenario
  • Basprognos 2040 Låg
  • Basprognos 2040 Hög

Senaste version: Goteborg_Visum_191217

Centrummodellen

Centrummodellen har en mer detaljerad korsningskodning och hantering av trängsel jämfört med den övergripande strategiska biltrafikmodellen. Modellen hanterar endast maxtimmarna. Denna modell används främst för mer detaljerade analyser där det bedöms viktigt att effekten av trängsel i vägnätet och/eller fördröjning i korsningspunkter kan analyseras på ett mer detaljerat sätt. Modellen används i första hand inom KomFram för att analysera påverkan av åtgärder under byggtid.

Innehåller följande scenarier:

  • 2014
  • Ett flertal byggskedesscenarier som analyserats inom KomFram

Senaste version: Uppdateras kontinuerligt inom KomFram

Äldre makromodeller – Kollektivtrafik

Staden förfogar även över en kollektivtrafikmodell, som tagits fram inom ramen för projektet Målbild Koll 2035. Modellens områdesindelning skiljer sig från bilmodellerna då den har en något finare områdesindelning i kranskommunerna. Resmatriser hämtas från Sampers. Kollektivtrafikscenarion finns för dagens trafik (2014) samt för Målbild för kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035.

Innehåller följande scenarier:

  • 2014
  • Målbild Koll 2035

Äldre makromodeller – Cykel

Staden har även en äldre cykelmodell. Cykelmodellen kommer inte att uppdateras framöver och bör ej användas. För analyser av cykeltrafik kommer istället Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM) kunna användas, dock kvarstår visst utvecklingsarbete innan den är möjlig att använda.