Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Dagvatten får generellt inte ledas till befintliga träd-, busk- eller planteringsytor om inte konstruktion eller växtval i den befintliga ytan är anpassad till en ökad vattenmängd. Det finns idag få träd- och växtarter i stadens befintliga gatumiljöer som klarar stående vatten.

Där det är möjligt och lämpligt kan särskilda vegetationsytor anläggas för att fördröja och rena dagvatten från vissa hårdgjorda ytor. Sådana lösningar kan även bidra till att bibehålla grundvattennivån lokalt.

Vegetationsytor som är tänkta att användas för att leda, rena och/eller fördröja dagvatten ska utformas särskilt för att klara de förhållanden som kommer att råda för just den aktuella ytan och området. Det kan t ex innebära att välja växtmaterial som klarar ömsom översvämning, ömsom torka, att planera och rita så att ytan kan skötas på ett rationellt och ekonomiskt sätt, att utlopp/avvattning konstrueras så att vatten inte blir stående längre än avsedd tid och att kantstöd med visning undviks alternativt att vatten leds till ytan på annat sätt.
Ytorna ska som regel även konstrueras så att de blir multifunktionella, dvs så att de kan användas till mer än enbart dagvattenhantering. Detta kan ske på olika sätt och på olika nivåer beroende på plats, lämplighet, behov, ekonomi etc – multifunktionalitet måste inte innebära att alla funktioner alltid ska samsas i ett och samma plan.

Rännstens- och dikesbrunnar ska förses med hål även i understycket och makadammagasin enligt standardritning 5550.

Trädplacering vid makadammagasin – se 12TA1.6 Placering av stolpar, träd och buskage.

Dagvatten från saltade ytor
Dagvatten från ytor som saltas vintertid ska inte ledas till träd-, busk- eller planteringsytor för rening och/eller fördröjning, eftersom det finns mycket få växt- och trädarter som klarar salthaltigt vatten och som samtidigt även är lämpliga i gatumiljö. Alléträd i gångstråk och dylikt ska förses med skyddande kantsten mot salt och mekaniska skador. Vid nyprojektering av träd bör man också se till att höja upp markytan något för att undvika att vatten leds dit. 

För mer information se 2HA Dagvatten.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.