Arkivversion 2021:1

2021-04-15

Kapitel / ritningar Revideringen avser Påverkade filer

Uppdaterat datum och version

Nytt dokument "Manual för användning av kontaktlista i Teknisk Handbok"

 • "Manual för användning av kontaktlista i Teknisk Handbok"

Dokumentet "Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten" har utgått

 • "Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten"

Nytt dokument "Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient. R2020:13"

 • "Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient. R2020:13"

Reviderat dokument "Tillsammans tar vi hand om Göteborg"

 • "Tillsammans tar vi hand om Göteborg"

Reviderat dokument "Trafiksamrådet översikt 2021"

 • "Trafiksamrådet översikt 2021"

Dokumentet "Syfte och upplägg för trafiksamrådet" byter namn till "Trafiksamrådet syfte och upplägg"

 • "Syfte och upplägg för trafiksamrådet" "Trafiksamrådet syfte och upplägg"

Dokumentet "Cykelparkeringsguide till dig som planerar och bygger fastigheter" utgår

 • "Cykelparkeringsguide till dig som planerar och bygger fastigheter" "Trafiksamrådet syfte och upplägg"

Dokumentet "Attraktiva stadsrum för alla - Sharded Space (TRV)" utgår

 • "Attraktiva stadsrum för alla - Sharded Space (TRV)"

Dokumentet "Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool" utgår

 • "Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool"

Dokumentet "Karta för yrkesförare" utgår

 • "Karta för yrkesförare"

Dokumentet "Beslutsmandat lokala trafikföreskrifter och föreskrifter enligt trafikförordningen" är reviderat.

 • "Beslutsmandat lokala trafikföreskrifter och föreskrifter enligt trafikförordningen"

Dokumentet "Ordbok för stadsutvecklare" utgår

 • "Ordbok för stadsutvecklare"

Dokumentet "Krav på asfaltbetong med avseende på återvinning" är reviderat

 • "Krav på asfaltbetong med avseende på återvinning"

Dokumentet "Lekplatser" utgår

 • "Lekplatser"

Dokumentet "Riktlinjer för utformning av tillgängliga lekplatser" utgår

 • "Riktlinjer för utformning av tillgängliga lekplatser"

Nytt dokument "Park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser"

 • "Park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser"

Dokumentet "Policy för papperskorgar och askkoppar" utgår

 • "Policy för papperskorgar och askkoppar"

Dokumentet "TBv/bel" är reviderat

 • "TBv/bel"

Dokumentet "Information om gemensamma miljökrav och miljörevisioner" utgår

 • "Information om gemensamma miljökrav och miljörevisioner"

Dokumentet "Sikt i korsning exempel 1.1" utgår

 • "Sikt i korsning exempel 1.1"

Dokumentet "Sikt i korsning exempel 1.2" utgår

 • "Sikt i korsning exempel 1.2"

Dokumentet "Sikt i korsning exempel 1.3" utgår

 • "Sikt i korsning exempel 1.3"

Dokumentet "Sikt i korsning exempel 2" utgår

 • "Sikt i korsning exempel 2"

Dokumentet "Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller" utgår

 • "Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller"

Dokumentet "P-tal för korttidsparkering vid skola" har bytt namn till "P-tal för korttidsparkering med bil vid förskola och skola". Dokumentet har även reviderats.

 • "P-tal för korttidsparkering vid skola" "P-tal för korttidsparkering med bil vid förskola och skola"

Dokumentet "Anvisningar för parkeringsavtal" har bytt namn till "Anvisningar för parkeringsavtal och P-köpsavtal". Dokumentet har även reviderats.

 • "Anvisningar för parkeringsavtal" "Anvisningar för parkeringsavtal och P-köpsavtal"

Dokumentet "Hantering av Phytophtora-smittat material" är reviderat.

 • "Hantering av Phytophtora-smittat material"

Dokumentet "Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader 2018 " är reviderat.

 • "Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader 2018"

Dokumentet "Anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk" har bytt namn till "Trafikkontorets anvisningar för arbete med trummor i vattendrag med vandrande fisk" Dokumentet har även reviderats.

 • "Anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk" "Trafikkontorets anvisningar för arbete med trummor i vattendrag med vandrande fisk"

Dokumentet "Trafik- och Resandeutveckling 2017" har utgått och ersatts med länk till samtliga TRU.

 • "Trafik- och Resandeutveckling 2017" "Trafikkontorets anvisningar för arbete med trummor i vattendrag med vandrande fisk"

Dokumentet "Trafik- och Resandeutveckling 2018" har utgått och ersatts med länk till samtliga TRU.

 • "Trafik- och Resandeutveckling 2018"

Dokumentet "Trafik- och Resandeutveckling 2019" har utgått och ersatts med länk till samtliga TRU.

 • "Trafik- och Resandeutveckling 2019"

Dokumentet "Anvisning -Trafikmängder i planeringsarbete" är reviderat och har bytt namn till "Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete".

 • "Anvisning -Trafikmängder i planeringsarbete" "Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete"

Nytt dokument "Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med vegetation (mall)"

 • "Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med vegetation (mall)" "Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete"

Nytt dokument "Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta (mall)”

 • "Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta (mall)"

Nytt dokument "Vägledning vid utformning av svackdike (mall)”

 • "Vägledning vid utformning av svackdike (mall)"

Nytt dokument "Vägledning vid utformning av regnbädd (mall)”

 • "Vägledning vid utformning av regnbädd (mall)"

Dokumentet "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader" är reviderat.

 • "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"

Dokumentet "Kontrollprogram vid dumpning av snö" har bytt namn till "Kontrollprogram för dumpning av snö i Göta Älv".

 • "Kontrollprogram för dumpning av snö i Göta Älv"

Dokumentet "Bedömning av områdens lämplighet som snödeponier" har reviderats och bytt namn till "Trafikkontorets rutin för bedömning av områdens lämplighet som snödeponier"

 • "Bedömning av områdens lämplighet som snödeponier" "Trafikkontorets rutin för bedömning av områdens lämplighet som snödeponier"

Dokumentet "Förteckning över miljölagstiftning som berör trafikkontorets verksamhet" har reviderats.

 • "Förteckning över miljölagstiftning som berör trafikkontorets verksamhet"

Nytt dokument "Trafiksäkerhetsrevision av Trafikkontoret, Göteborgs Stad"

 • "Trafiksäkerhetsrevision av Trafikkontoret, Göteborgs Stad"

Dokumentet "Beskrivning av etableringsskötsel för nyplanterade växter" utgår

 • "Beskrivning av etableringsskötsel för nyplanterade växter"

Nytt dokument "Rekommenderade träd 2020-2025"

 • "Rekommenderade träd 2020-2025"

Dokumentet "Trafikkontorets standard och krav vid upprättande av flytbryggor" är reviderat.

 • "Trafikkontorets standard och krav vid upprättande av flytbryggor"

Dokumentet "Göteborgs Uteserveringar, råd och regler" utgår

 • "Göteborgs Uteserveringar, råd och regler"

Nytt dokument "Göteborgs stads riktlinjer för uteserveringar"

 • "Göteborgs stads riktlinjer för uteserveringar"

Nytt dokument "Manual för att skapa inloggning till kontaktlista i Teknisk Handbok"

 • "Manual för att skapa inloggning till kontaktlista i Teknisk Handbok"

Dokumentet "Miljöplan (mall)" är reviderad

 • "Miljöplan (mall)"

Dokument "Instruktion - så här fyller du i en kemikalieförteckning" har fått nytt namn "Manual - så här fyller du i en kemikalieförteckning".

 • "Instruktion - så här fyller du i en kemikalieförteckning" "Manual - så här fyller du i en kemikalieförteckning"

Dokumentet "Checklista startmöte med miljöfrågor projektör" har reviderats

 • "Checklista startmöte med miljöfrågor projektör"

Dokumentet "Checklista för miljörevision" har reviderats

 • "Checklista för miljörevision"

Dokumentet "Underrättelse enligt 6§ förordning om egenkontroll" är reviderat.

 • "Underrättelse enligt 6§ förordning om egenkontroll"

Dokumentet "Underrättelse om förorenat område enligt 10 kap miljöbanken" är reviderat.

 • "Underrättelse om förorenat område enligt 10 kap miljöbanken"

Dokumentet "Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet" har bytt namn till "Trafikkontorets rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet miljö" och är reviderat.

 • "Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet" "Trafikkontorets rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet miljö"

Dokumentet "Logg över underrättelse till tillsynsmyndighet" är reviderat.

 • "Logg över underrättelse till tillsynsmyndighet"

Nytt dokument "Dispensansökan tekniska miljökrav"

 • "Dispensansökan tekniska miljökrav"

Dokumentet "Checklista för innehåll i anmälan" har reviderats och har bytt namn till "Checklista för innehåll i en § 28 anmälan"

 • "Checklista för innehåll i anmälan" "Checklista för innehåll i en § 28 anmälan"

Dokumentet "Checklista miljöstartmöte med entreprenör" är reviderat.

 • "Checklista miljöstartmöte med entreprenör"

Dokumentet "Bilaga 3 Förteckning över avlämnat avfall" är reviderat och har bytt namn till "Bilaga 3 Förteckning över avlämnat avfall och farligt avfall".

 • "Bilaga 3 Förteckning över avlämnat avfall"

Dokumentet "Bilaga 4 Förteckning över farligt avfall" utgår.

 • "Bilaga 4 Förteckning över farligt avfall"

Dokumentet "Beräkningsformulär Grönytefaktor" är reviderat.

 • "Beräkningsformulär Grönytefaktor"

Dokumentet "Instruktion – Så här fyller du i en ansökan om granskning av kemisk produkt" har bytt namn till "Trafikkontorets instruktion för ansökan om granskning av kemisk produkt". Dokumentet har även reviderats.

 • "Instruktion – Så här fyller du i en ansökan om granskning av kemisk produkt" "Trafikkontorets instruktion för ansökan om granskning av kemisk produkt"

Dokument "TA-kartan - Beställningsblankett" är reviderat (rutinen är inarbetad)

 • "TA-kartan - Beställningsblankett"

Dokumentet "TA-kartan - Beställningsrutiner" har utgått

 • "TA-kartan - Beställningsrutiner"

Dokumentet "TA-kartan Uppdateringsblankett" har utgått och ersatts med "TA-kartan - Inrapportering"

 • "TA-kartan - Inrapportering"
 • "TA-kartan Uppdateringsblankett"

Dokumentet "TA-kartan Uppdateringsrutiner" har utgått och ersatts med "TA-kartan - Inrapportering"

 • "TA-kartan - Inrapportering"
 • "TA-kartan Uppdateringsrutiner"

Nytt dokument "TA-kartan - Inrapportering"

 • "TA-kartan - Inrapportering"

Nytt dokument "Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i investeringsprojekt"

 • "Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i investeringsprojekt"

Nytt dokument "Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i underhållsprojekt"

 • "Trafikkontorets rutin för avhämtning av VA-betäckningar i underhållsprojekt"

Dokumentet "Rutin för avhämtning av VA-betäckningar" har reviderats och bytt namn till "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"

 • "Rutin för avhämtning av VA-betäckningar" "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"

Nytt dokument "Exempelbilder betäckningstyper - brunnar, ventiler och brandposter"

 • "Exempelbilder betäckningstyper - brunnar, ventiler och brandposter" "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"

Dokumentet "Checklista för trafikförslag" utgår

 • "Checklista för trafikförslag"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA (Mall framsida)"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA (Mall framsida)"

Reviderat dokument "Jour- och beredskapslista"

 • "Jour- och beredskapslista"

Nytt dokument "Arbetsmiljöplan (mall)"

 • "Arbetsmiljöplan (mall)"

Reviderat dokument "Analys av behov och påverkan"

 • "Analys av behov och påverkan"

Nytt dokument "Nöjdförklaring (mall)"

 • "Nöjdförklaring (mall)"

Reviderat dokument "Rapporteringsunderlag belysning"

 • "Rapporteringsunderlag belysning"

Reviderat dokument "Projektinfo granskning"

 • "Projektinfo granskning"

Nytt dokument "Behörighetsmall Cityworks"

 • "Behörighetsmall Cityworks"

Reviderat dokument "AF-mall för materialköp"

 • "AF-mall för materialköp"

Reviderat material "AF-mall för totalentreprenad"

 • "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat material "AF-mall för utförandeentreprenad"

 • "AF-mall för utförandeentreprenad"

Nytt dokument "Driftinstruktion infiltrationsstråk med hårdgjord yta (mall)"

 • "Driftinstruktion infiltrationsstråk med hårdgjord yta (mall)"

Nytt dokument "Driftinstruktion infiltrationsstråk med vegetation (mall)"

 • "Driftinstruktion infiltrationsstråk med vegetation (mall)"

Nytt dokument "Driftinstruktion regnbädd (mall)"

 • "Driftinstruktion regnbädd (mall)"

Reviderat dokument "Driftförändring (mall)"

 • "Driftförändring (mall)"

Reviderat dokument "Övertagandebesked (mall)"

 • "Övertagandebesked (mall)"

Reviderat dokument "Trafiknytt (mall)"

 • "Trafiknytt (mall)"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt (mall)"

 • "Dokumentöversikt (mall)"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt exempel"

 • "Dokumentöversikt exempel"

Nytt dokument "Protokoll byggmöte (mall)"

 • "Protokoll byggmöte (mall)"

"Startmötesprotokoll (mall)" har reviderats och bytt namn till "Protokoll startmöte entreprenad (mall)"

 • "Startmötesprotokoll (mall)" "Protokoll startmöte entreprenad (mall)"

Nytt dokument "Protokoll startmöte projektering (mall)"

 • "Protokoll startmöte projektering (mall)" "Protokoll startmöte entreprenad (mall)"

"Mall projekteringsmötesprotokoll" har reviderats och bytt namn till "Protokoll projekteringsmöte (mall)"

 • "Mall projekteringsmötesprotokoll" "Protokoll projekteringsmöte (mall)"

Nytt kapitel "Systemstöd"

Nytt kapitel "Cityworks"

Nytt kapitel "Vägutrustningskartan"

Nytt kapitel "Kommunala samlingskartan"

Nytt kapitel "Rännstensbrunnskartan"

Ny information kopplat till det arbete som pågår om interaktion gång och cykel.

Ny hänvisning till "2AB1 Interaktion mellan cyklister och fotgängare"

Nytt kapitel "Interaktion mellan cyklister och fotgängare"

Information om nya verktyg och intelligent stöd tillagdt. Nya länkar "SKR handbok Trafiksäkra staden",SKR handbok Rätt fart i staden", "Trafikverket om Nollvisionen", "Trafikkontorets film om vårt arbete med hastighetsdämpande åtgärder (eng tal)", "Internationella akademiska expertgruppens underlag till ny FN-resolution om trafiksäkerhet Claes Tingvall om expertgruppens nio rekommendationer".

Ny information kopplat till det arbete som pågår om interaktion gång och cykel.

Hänvising till kap "2CB2 Beräkning av framtida trafikmängder" ändras till "2CB2 Beräkning av framtida trafikmängder/resalstring"

Stycket ang cykeltrafik är reviderat. Nya hänvisningar till länkar istället för dokument. Samtliga TRU som länk istället för åtskillda dokument. Ny länk till "Cykeltrafik på olika cykelbanor i Göteborg”.

Mindre språkändringar. Samtliga TRU som länk istället för åtskillda dokument.

Reviderad text samt förklarande hänvisning till dokumentet ”Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete”

Ny hänvisning till dokumentet "Karta över tättbebyggt område".

Hänvisning till dokumentet "Riktlinje för trafikmängder i planeringsarbete" ersatt med "Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete"

Hänvisning till dokumentet"Riktlinje för trafikmängder i planeringsarbete" ersatt med "Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete"

Hänvisning till "Trafikkontorets anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk" istället för den äldre versionen vid namn "Anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk"

Revidering årtal samt ny information ang grönytefaktor för allmän platsmark.

Krav leverans i DOCX och XLSX utgår. Ny länk till "Beställ kartor och geodata"

Krav leverans i DOCX och XLSX utgår. Ny länk till "Beställ kartor och geodata"

Hänvisning till dokumentet "Riktlinje för trafikmängder i planeringsarbete" ersatt med "Trafikkontorets anvisning för trafikmängder i planeringsarbete"

Ändrad rubrik på "P-tal för korttidsparkering vid skola" och "Anvisningar för parkeringsavtal"

Kompletterat med Förordning (1990:1165) och text under SFS nr: 1990:1157

Förtydligande text om när lokala trafikföreskrifter gäller, hur de beslutas mm

Ny länk till Transportstyrelsen gågata och gångfartsområde"

Ny länk till Transportstyrelsen gågata och gångfartsområde"

Ny information och hänvisning ang vändytor i anslutningar kring korsningar och passager.

Förtydligande kring samspelet av cyklister och gående, samt cykelbanans placering.

Förtydligande kring samspelet av cyklister och gående vid hållplatserna.

Helt reviderat kapitel "Separering, avskiljning gång- cykel"

Ny hänvisning till "3CG2 Separering, avskiljning gång – cykel"

Text om parkering styr- och ställ. Bilder borttagna.

Ny text parkering för rörelsehindrad person

Tillägg om att hastighetsdämpande åtgärder för cykel ska undvikas.

Bild borttagen.

Kompletterat med kompetens "Blomlådor"

Bilder borttagna.

Bilder borttagna.

Bilder borttagna.

Bild borttagen.

Kompletterat med text och hänvisning till kompetens "Blomsterurnor". Bilder borttagna

Bilder borttagna.

Bilder borttagna.

Dokumentet "Göteborgs Uteserveringar, råd och regler" utgår och ersätts med "Göteborgs stads riktlinjer för uteserveringar"

Kompletterat med en kompetens samt dokumentet ”Policy för övergångsställen”. Ny information om väntyta för fotgängare då de ska korsa cykelbana.

Nytt kapitel "Väntytor för gång och cykel"

Ny text om sikttriangel vid handikapparkering

Ny information om halkfrihet, att hänsyn bör tas till stadsdelens/ områdets karaktär , revidering av stycke "ytskikt på cykelbanor" samt tillkommet stycke "Ytskikt i korsningspunkter".

Nytt tillägg om vart det taktila stråket ska återupptas.

Helt ny text och ny hänvisning till ett dokument

Ny text om två dokument samt hänvisning till dessa

Ny text och hänvisning till dokumentet om träd

Ny text och hänvisning till dokumentet om träd

Ny hänvisning till dokumentet "Karta över tättbebyggt område".

Revideringar och nyttstycke om "Gång- och cykelsymboler".

Text om permanent ta-plan utgår

"3OF2 Trafikanordningsplan (tillfällig)" har bytt namn till "3OF2 Trafikanordningsplan". Ändring av datum för julhandelsgräns

Förtydligande av vad kartverket är mm

"Mall projekteringsmötesprotokoll" har bytt namn till "Protokoll projekteringsmöte (mall)"

Kompletterat med text för "Protokoll startmöte projektering"

Reviderade och borttagna länkar

Justerad stavning av Göteborg Energi

"Mall projekteringsmötesprotokoll" har bytt namn till "Protokoll projekteringsmöte (mall)"

Kompletterat med Västfastigheter, Fortum ersatt med Ellevio, nytt namn på papperskorgarna

Nya krav för redovisning av stenleveranser och tider för detta. Kompletterad text om vilka kemiska produkter som är undantagna granskning.

Ny kontaktinformation vid upptäckt av tjärasfalt, miljöförvaltningen trafikkontorets projektledare och miljöhandläggare istället för miljöförvaltningen.

Nytt stycke "Avfall".

Kompletterat med kap 12AJ6

"Tekniska system" ersatt med "Tekniska anläggningar" samt komplatterat med fler anläggningar.

Förtydligad hänvisning av version av TDOK.

Nytt kapitel "Granskning arbetsmiljöplan"

"Mall projekteringsmötesprotokoll" har bytt namn till "Protokoll projekteringsmöte (mall)"

Sortering av små- och storgatsten har reviderats.

Förtydligad hänvisning av version av TDOK.

Helt omarbetad text. Instruktioner utlyfta till nytt dokument "Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med vegetation(mall)"

Helt omarbetad text. Instruktioner utlyfta till nytt dokument "Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta (mall)”

Nytt kapitel "Svackdike". Instruktioner i nytt dokument "Vägledning vid utformning av svackdike (mall)”

Kompletterat med "Driftinstruktion regnbädd". Instruktioner utlyfta till nytt dokument "Vägledning vid utformning av regnbädd (mall)”

Förtydligad hänvisning av version av TDOK.

Reviderade AF-mallar

Ny datering av "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Ny datering av "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

"Tekniska system" ändrat till "Tekniska anläggningar"

Ändrad hänvisning till 2JA och ny text parkering för rörelsehindrad person

Kompletterad text om Nöjdförklaring och text om skötselanvisningar vegetation

Ny text och ny mall för arbetsmiljöplan istället för länk till AMP-guiden.

Nytt namn på länk 12CG10. Kompetens "Tekniska system" ändrad till "Tekniska anläggningar"

Nytt namn på länk 12CG10. Kompetens "Tekniska system" ändrad till "Tekniska anläggningar"

Kap "Klottersanering och klotterskydd" har bytt namn till "Klotterskydd och klottersanering". Kompletterad text om kontakt för klotterskydd och klottersanering.

Hela texten är reviderad.

Tar bort delar av stycke Belysning och ny text om elektriska cykelpumpar

Nytt namn på länk 12CG10

Byggnadsverk definieras enligt TRVINFRA-00227

EKS 9, Eurokod, TDOK 2016:0204 och TDOK 2016:0203 har utgått. TRVINFRA-00226 och TRVINFRA-00227 är nya. mm

TDOK 2016:0204 har utgått. TRVINFRA-00226 och TRVINFRA-00227 nya

TFSF 2018:57 utgår. TFSF 2018:57 ny

Ändring under rubrik "Vägtrafik" avseende RKFM.

VVFS 2004:43 och TDOK 2016:0203 utgår. TSFS 2018:57, TDOK 2016:0203 och TRVINFRA-00227 ny

TDOK 2016:0204 utgår. TRVINFRA-00227 ny

TDOK 2016:0204 utgår. TRVINFRA-00227 ny

TDOK 2016:0204 utgår. TRVINFRA-00227 ny

TDOK 2016:0204 och Eurokod utgår. TRVINFRA-00226 och TRVINFRA-00227 nya

EKS 9 och Eurokod utgår. BFS 2019:1 samt SS-EN 1990 nya

Förtydligande vilka TSFS som man avser

Hänvisning TDOK 2013:0529 version 2.0

Kapitlet har bytt namn från "Betongplattor" till "Marksten och plattor av betong" och blivit reviderat.

Förtydligad hänvisning av version av TDOK.

"Västtrafik" har bytt namn till "Västfastigheter", kompletterad text om hämtning av bänkar och hållplatspelare, kostnader för transport/demontering mm.

Förtydligad hänvisning av version av TDOK.

Ordet "driftentreprenör" är ändrat till "funktionsentreprenör". Ny text om hur "Rapporteringsunderlag belysning" fylls i, när och turordning för detta

Kompletterad med text om inkoppling av sockeln

Helt ny text

Länken till Fortum är ersatt med länk till Ellevio

Helt ny text samt hänvisningar

Ny text och hänvisning till dokumentet om träd

Nytt datum på platser med Phytophtorasmittat material

Helt omarbetad text, nya länkar och kontakter

Förtydligande om Park- och naturförvaltningens ytor

Ändrad datum för ansökan till Nystart, info om försättsblad, förefoto mm

Ändrad datum för ansökan till Nystart, tid för leverans av ansökan mm

Ändrad datum för ansökan till Nystart. Ändrad från 14 dagar till 10 arbetsdagar och kompetens "Kollektivtrafik" är borttagen.

Ändrad datum för ansökan till Nystart. Ändrad från 14 dagar till 10 arbetsdagar

Text om spårstart är borttagen mm

Tid för skyltsättning boendeparkering dygnet runt är ändrad till 24 timmar

Kapitel "Miljökrav vid upphandling av entreprenader" har bytt namn till "Miljökrav vid upphandling av trafikkontorets entreprenade till ". Ny text om dispensansökan

Text om vattenskyddsområde beslutade av länsstyrelsen utgår

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Dokumentet "Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets, park- och naturförvaltningens samt Västtrafiks anläggningar" har bytt namn till "Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets, park- och naturförvaltningens, Västtrafiks och Västfastigheters anläggningar"

Kompetens "Tekniska system" är ändrad till "Tekniska anläggningar"

Ny text och tillhörande dokument "Nöjdförklaring (mall)" samt ny text och tillhörande dokument "Protokoll byggmöte (mall)"

"Tekniska system" är ändrat till "Tekniska anläggningar", nya verksamhetsområden

Hela texten är omarbetad

Förtydligad hänvisning av version av TDOK.

Ny text om etableringsskötsel

13RA1. Kapitlet utgår

Hänvisingar till ritningar uppdaterade

Förtydligad hänvisning av version av TDOK.

"Banstandard konstruktion och underhåll" är reviderad

Nytt namn på länk till kap 13BA

Kapitlet har bytt namn från "14MA Papperskorg typ Robin" till "14MA Papperskorgar". Ändrad kompetens för "typ Robin"

14N. Kapitlet utgår

Ritningar

 • "Namnruta TK standardritning SÄO-banstandard"
 • "Namnruta TK standardritning"
 • "N4D" "N4D_A"
 • "3530_R" "3530_S"
 • "3531_P" "3531_Q"
 • "3533_P" "3533_Q"
 • "3582_G" "3582_H"
 • "5546" "5546_A"
 • "5547" "5547_A"
 • "5548 Svackdike"
 • "21223" "21223_A"
 • "21226_A" "21226_B"
 • "21227"
 • "21228"
 • "21229_E" "21229_F"
 • "21230" "21230_A"
 • "21231_A" "21231_B"
 • "21232_A" "21232_B"
 • "21233"
 • "21234" "21234_A"
 • "21237_A" "21237_B"
 • "21238" "21238_A"
 • "21249"
 • "21279"
 • "21280"
 • "21281-01_A" "21281-01_B"
 • "21281-02_A" "21281-02_B"
 • "21285_A" "21285_B"
 • "21289_A" "21289_B"
 • "21290_A" "21290_B"
 • "21291_A" "21291_B"
 • "21292_A" "21292_B"
 • "21295_C" "21295_D"
 • "21299_D" "21299_E"
 • "21319_E" "21319_F"