Arkivversion 2021:2

2021-10-12

Kapitel / ritningar Revideringen avser Påverkade filer

Ny hänvisning till Kompetens Teknisk Handbok

Uppdaterad rutin

Dokument "Kontaktlista Parkförvaltare" är reviderat

 • "Kontaktlista Parkförvaltare"

Dokumentet "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader" är reviderat.

 • "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"

Dokumentet "Bestämmelser för arbete inom gatu- och spårområden i Göteborg" utgår

 • "Bestämmelser för arbete inom gatu- och spårområden i Göteborg"

Dokumentet "Tillägg till Blå Boken" utgår

 • "Tillägg till Blå Boken"

Dokumentet "Färgnyckel - Lutningar för fordon" har utgått

 • "Färgnyckel - Lutningar för fordon"

Dokumentet "Göteborg när det regnar - en exempel och inspirationsbok för god dagvattenhantering" har utgått

 • "Göteborg när det regnar - en exempel och inspirationsbok för god dagvattenhantering"

Nytt dokument "Trafiksamrådet översikt 2022"

 • "Trafiksamrådet översikt 2022"

Reviderat dokument "Karta över tättbebyggt område"

 • "Karta över tättbebyggt område"

Dokument "Framtida färdmedelsandelar" utgår.

 • "Framtida färdmedelsandelar"

Dokumentet "Svepytor buss av typ dubbeldäckare" har utgått

 • "Svepytor buss av typ dubbeldäckare"

Dokument "Oljeavskiljare" har reviderats och bytt namn till "Projektering och byggnation av oljeavskiljare"

 • "Oljeavskiljare" "Projektering och byggnation av oljeavskiljare"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av cykelpumpar"

 • "Projektering och byggnation av cykelpumpar"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av katodskydd"

 • "Projektering och byggnation av katodskydd"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av markvärme"

 • "Projektering och byggnation av markvärme"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av pumpstationer"

 • "Projektering och byggnation av pumpstationer"

Nytt dokument "Projektering och byggnation av elstolpar för torghandel"

 • "Projektering och byggnation av elstolpar för torghandel"

Dokumentet "Dispens för dumpning av snömassor i Götaälv 2019-2021" utgår

 • "Dispens för dumpning av snömassor i Götaälv 2019-2021"

Nytt dokumentet "Dispens för dumpning av snömassor i Götaälv 2021-2023"

 • "Dispens för dumpning av snömassa i Göta Älv 2021-2023"

Reviderat dokument "Snödeponiplatser på land"

 • "Snödeponiplatser på land"

Reviderat dokument "AF-mall för materialköp"

 • "AF-mall för materialköp"

Reviderat dokument "AF-mall för totalentreprenad"

 • "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat dokument "AF-mall för utförandeentreprenad"

 • "AF-mall för utförandeentreprenad"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Dokumentet "Ny start för Nystart" utgår

 • "Ny start för Nystart"

Nytt dokument "Trafikkontorets råd för arbete på gata"

 • "Trafikkontorets råd för arbete på gata"

Nytt dokument "Trafikkontorets krav för arbete på gata"

 • "Trafikkontorets krav för arbete på gata"

Nytt dokument "Fri höjd exempel plan"

 • "Fri höjd exempel plan" "VU-kartan beställningsblankett"

Nytt dokument "Fri höjd exempel sektion"

 • "Fri höjd exempel sektion" "VU-kartan inrapportering"

Nytt dokument "Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk"

 • "Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk"

Dokumentet "TA-kartan beställningsblankett" har reviderats och bytt namn till "VU-kartan beställningsblankett"

 • "TA-kartan beställningsblankett" "VU-kartan beställningsblankett"

Dokumentet "TA-kartaninrapportering" har reviderats och bytt namn till "VU-kartan inrapportering"

 • "TA-kartaninrapportering" "VU-kartan inrapportering"

Nytt dokument "Instruktion Trafikföringsprinciper"

 • "Instruktion Trafikföringsprinciper"

Nytt dokument "Kompletterande beskrivning text trafikföringsprinciper (exempel)"

 • "Kompletterande beskrivning text trafikföringsprinciper (exempel)"

Nytt dokument "Trafikföringsprincip (exempel)"

 • "Trafikföringsprincip (exempel)"

Dokumentet "Mall för mobilitets och parkeringsutredning" har reviderats

 • "Mall för mobilitets och parkeringsutredning"

Dokumentet "Modell för samnyttjande av bilparker" har reviderats

 • "Modell för samnyttjande av bilparker"

Dokumentet "Riskanalys Miljö och Hälsa" har reviderats

 • "Riskanalys Miljö och Hälsa"

Dokument "Trafikföringsprincip Analysunderlag närområde Bilaga 2" utgår.

 • "Trafikföringsprincip Analysunderlag närområde Bilaga 2"

Dokument "Trafikföringsprincip Analysunderlag systemnivå Bilaga 3" utgår.

 • "Trafikföringsprincip Analysunderlag systemnivå Bilaga 3"

Dokument "Trafikföringsprincip exempel Korsvägen" utgår.

 • "Trafikföringsprincip exempel Korsvägen"

Dokument "Trafikföringsprincip förenklad (mall) Bilaga 4" utgår.

 • "Trafikföringsprincip förenklad (mall) Bilaga 4"

Dokument "Trafikföringsprincip Plotstyle" utgår.

 • "Trafikföringsprincip Plotstyle"

Dokument "Trafikföringsprincip PM (mall) - Bilaga 5" utgår

 • "Trafikföringsprincip PM (mall) - Bilaga 5"

Dokument "Trafikföringsprincip Tillgänglighet (mall) - Bilaga 1" utgår

 • "Trafikföringsprincip Tillgänglighet (mall) - Bilaga 1" "Genomförandestudie GFS (mall)"

Dokument "Trafikföringsprinciper i byggskedet - arbetshandling" utgår.

 • "Trafikföringsprinciper i byggskedet - arbetshandling"

Dokument "Trafikföringsprinciper i byggskedet - introduktion" utgår.

 • "Trafikföringsprinciper i byggskedet - introduktion" "Stenmaterial Marieholm"

Dokument "PM Genomförandestudie (mall)" har reviderats och bytt namn till "Genomförandestudie GFS (mall)"

 • "PM Genomförandestudie (mall" "Genomförandestudie GFS (mall)"

Reviderat dokument "Trafiknytt (mall)"

 • "Trafiknytt (mall)"

Dokumentet "Stenmaterial på TK´s förråd Marieholm" har reviderats och bytt namn till "Stenmaterial Marieholm"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Marieholm" "Stenmaterial Marieholm"

Dokumenten "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen del 1", "…del 2", "….del 3" och "…del 4" har reviderats och bytt namn till "Stenmaterial Mellbydalen"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen del 1", "…del 2", "….del 3" och "…del 4" "Stenmaterial Mellbydalen"

Dokumentet "Stenmaterial på TK´s förråd Ringön" har reviderats och bytt namn till "Stenmaterial Ringön"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Ringön" "Stenmaterial Ringön"

Reviderat dokument "Analys av behov och påverkan"

 • "Analys av behov och påverkan"

Dokument "Produktionskostnadskalkyl tidiga skeden" utgår

 • "Produktionskostnadskalkyl tidiga skeden"

Dokumentet "Upphandlingsmötesprotokoll (mall)" har utgått

 • "Upphandlingsmötesprotokoll (mall)"

Reviderat dokument "Protokoll byggmöte (mall)"

 • "Protokoll byggmöte (mall)"

Reviderat dokument "Arbetsmiljöplan (mall)"

 • "Arbetsmiljöplan (mall)"

Nytt dokument "Åtgärdslista (mall)"

 • "Åtgärdslista (mall)"

Reviderat dokument "Projektinfo granskning (mall)"

 • "Projektinfo granskning (mall)"

Reviderat dokument "Övertagandebesked (mall)"

 • "Övertagandebesked (mall)"

Reviderat dokument "Driftförändring (mall)"

 • "Driftförändring (mall)"

Reviderat dokument "Bilaga 2. Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor (mall)"

 • "Bilaga 2. Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor (mall)"

Reviderat dokument "Bilaga 5. Redovisning av drivmedel (mall)"

 • "Bilaga 5. Redovisning av drivmedel (mall)"

Reviderat dokument "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"

 • "Blankett för avhämtning av VA-betäckningar"

Nytt dokument "Julhandelsområde centrum Göteborg"

 • "Julhandelsområde centrum Göteborg"

Nytt dokument "Evenemang Göteborg"

 • "Evenemang Göteborg" "Projektkostnadskalkyl"

Nytt dokument "Ytor med markvärme centrum Göteborg"

 • "Ytor med markvärme centrum Göteborg"

Nytt dokument "Ytor med markvärme Gamlestaden"

 • "Ytor med markvärme Gamlestaden"

Reviderat dokument "Produktionskostnadskalkyl". Har även bytt namn till "Projektkostnadskalkyl"

 • "Produktionskostnadskalkyl" "Projektkostnadskalkyl"

Dokumentet "Riktlinjer Resalstring för exploateringar" har utgått

 • "Riktlinjer Resalstring för exploateringar"

Nytt kapitel BaTMan

Nytt kapitel "Trafiksignaler"

Nytt kapitel "Funktionskartan"

Ny kompetens

Ny länk

Reviderade länkar till höger på sidan

Hänvisning till dokument ”Framtida färdmedelsandelar” borttagen.

Ändrad text om trafikstrategin och förtydligande text om resekalkylen och modellberäkningar

Uppdaterade hänvisningar till verioner av GSM och Visum

Ny hänvisning till flik 16A istället för Blå Boken

Ny länk till 3H

Miljöprogrammet och det Klimastrategiska programmet ersätts 2021 med ett Miljö- och klimatprogram.

Mindre omformulering under rubriken "Planering och nybyggnad"

Ny text om miljö- och klimatprogrammet.

Nytt kapitel "Skyfall"

Dokumentet "Produktionskostnadskalkyl tidiga skeden" och tillhörande text utgår

Första stycket reviderat avseende att barnkonventionen år 2020 blivit en lag

Reviderad text i stycke två. Nytt stycke tre.

Kompletterat med dokumentet "Trafiksamrådet översikt 2022"

Ny länk

Texten "Tänk på" har utgått

Hänvisning till Ponfs policy kring papperskorgar borttagen

Dokumentet "Färgnyckel - lutningar för personer med nedsatt rörelseförmåga" utgår och även tillhörande text

Kapitl "3H Dagvattenanläggningar" har bytt namn till "3H Dagvatten- och skyfallsanläggningar"

Nytt kapitel "Dagvatten"

Nytt kapitel "Skyfall"

Reviderad text om p-platser vid genomgående gång- och cykelplatser samt infarter

Förtydligande om tvärfall på hållplatsperrong

Ny lutning på Hisingsbron. Götaälvbron utgår

Nya ritningar och kontakter till höger på sidan

Ny text om höjdplacering av vägmärken storlek stor eller vägmärken som sticker ut över cykelbanan samt revidering tabellen "Vägmärkesplacering"

Ny länk till VGU

Ny länk till VGU

Ny länk till VGU

Hänvisning till "Checklista; tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning" är borttagen.

Ny länk till VGU

Kompletterad med länkar och kontaktuppgifter

All befintlig text har utgått och ersatt med en kort inledning och hänvisning till kap 15B

"Trafikanordningskartan (TA-kartan) byter namn till "Vägutrustningskartan (VU-kartan"

Borttagen text om Upphandlingsmötesprotokoll.

Nytt kapitelnamn samt ny hänvisning till 3OF3

Hänvisningen till SDN har utgått. Ny definition för A-gator och 3-årsregeln. Samt ny hänvisning till flik 40 istället för Blå Boken

Text om SDN har utgått

Kompletterad med text om kap 12G

Reviderad länk till höger på sidan samt nytt länknamn i texten

Justerad text avseende när en detaljerad bullermätning krävs

Kompletterat med 12AJ7

Stycket "Väglinjeförändringar/Kantlinje, Mittlinjer, Ytskiktsplan och Arbetsområde DWG", "DWG-specifikation" samt "Arbetsområde PDF" har utgått, Elektriska cykelpumpar har ersatts av cykelpumpar

Fler ritningar för granskning under "Tillgänglighet"

Nytt kapitel "12AJ7 Leverans av kartinformation"

Reviderad hänvisning till 12CH

Nya hänvisningar då dokument reviderats

Ny länk till kap 1HD

Handboken "Betong på mark - projektering och byggande" har ersatts med "Beläggning med plattor och marksten av betong. Projektanvisningar och rekommendationer"

Reviderade AF-mallar

Ny datering av "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Ny datering av "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Kap "12CE1.9 Signal och kabelplan" har bytt namn till "12CE1.9 Signal och signalkabelplan". Omarbetad och ny text

Ändrad text under rubriken "Ritningar"

Reviderad kapitel samt hänvisning till kap 15 "Arbete på gata".

Nya länkar till VGU och text om ny tillhörande ritning

Grönytornas kvalité, projektgräns ersatt med arbetsområdesgräns mm

Ny text om tillhörande ritning

Kap "12CE5 CAD-manual för signalanläggnings- och kabelplan" har bytt namn till "12CE5 IT-manual för signal- och signalkabelplan". Ny text

Kap "12CE5.1 CAD-manual allmänt" har bytt namn till "12CE5.1 IT-manual allmänt". Hela texten är omarbetad

Kap "12CE5.2 Signal- och kabelplan" har bytt namn till "12CE5.2 Signal- och signalkabelplan". Hela texten är omarbetad.

Kap "12CE5.3 Filnamnskonvention" har bytt namn till "12CE5.3 Ritnings- och dokumentnamnsersättning". Reviderad text.

Kap "12CE5.4 Ritningsnumrering trafiksignaler" har utgått. Mycket av texten är flyttad till kap 12CE5.3

Ändrarad text om antalet siffror i ritningsnumret samt nya exempel

Ändrat antal siffror på filnamnet

Kompletterat med text om Elstolpe för torghandel

Kompletterat med text om Elstolpe för torghandel

Kapitlet har bytt namn från "12CH Leverans av bygghandlingar" till "Leverans av handlingar". Ändrad text beroende på ändrat antal siffror i diarienumret

Nytt underkapitel "För övriga handlingar" och "pumpstation", ny text om diarienummer och spårritningar mm

Nytt kapitel "Rutiner byggnadsverk"

Reviderad text och ny länk

Nytt kapitel "Cykelpumpar"

Nytt kapitel "Katodskydd"

Nytt kapitel "Markvärme"

Nytt kapitel "Pumpstationer"

Nytt kapitel "Elstolpar för torghandel"

Reviderad text under rubriken Infarter

Nya kapitelhänvisningar i VGU samt nya länkar till VGU

Nya länkar till VGU

Nya länkar till VGU

Nytt stycke om remittering av projekt till Kov

Reviderade belysningsklasser, ny text om bibehållningsfaktorn och nya länkar till VGU

Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått

Reviderad text.

Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått och ny text om vem som får värdera träden

Reviderade länkar till höger på sidan

12TA2 Utgår.

Borttagen text och ny hänvisning till 15 Arbete på gata samt 16 Nyttja och gräva på offentlig plats med underliggande kapitel. Frågor kopplat till spår hanteras i SÄO.

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

Borttagen text och ny hänvisning till 16AG1 Ansökan om starttillstånd i spår.

Borttagen text och ny hänvisning till 16AG1 Ansökan om starttillstånd i spår.

Borttagen text och ny hänvisning till 15B Förutsättningar.

13AB1 utgår helt.

Borttagen text och ny hänvisning till 16AE Ansök om LTF-beslut.

Borttagen text och ny hänvisning till 15G Vägmärken och andra anordningar.

Borttagen text och ny hänvisning till 15C Ansvar.

Ny länk till starttillstånd

Ny hänvisning till kap 16C istället för Blå Boken. Nya bilagor.

Ny text om syfte och ansvar

Kompletterad text med Inspektion inför syn, förberedande av syn, eskalera, återkoppling från syn mm. Ny åtgärdslista projektinformation samt åtgärdslistan.

Kompletterat med text vid tillfällig kantsten

Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått

Tillkommande punkter om hur man kan effektivisera bevattningen

Omflyttad text om förbjudet innehåll i täckningsmaterial. För träd används mulch. Ritning J7 utgår.

Tabell med fröblandning för skugga respektive trafik- och naturmarksblandning utgår och ersätts med text

Gräsmattenamn A-C, D har ersatts med klipphöjd. Ny text om sådd. Ängsbeteckning A har utgått liksom slåtteryta A-B mm

Tabellen "Vinterväghållning" har utgått och ersatts med text

Texten är flyttad till 16C

Kapitel 14G utgår och texten flyttar till 14H

Kapitel 14GC utgår och texten flyttar till 14HA

Nytt kapitel "Materialval" fd. 14G

Nytt kapitel "Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner" fd. 14GC

Reviderade årtal och datum för snödeponiplatser och dispenser

Ny flik "Arbete på gata (APG)"

Nytt kap"Trafikkontorets regler för Arbete på gata (APG Kap1)"

Nytt kap"Förutsättningar (APG kap2)"

Nytt kap"Ansvar (APG kap 3)"

Nytt kap"Kompetenskrav (APG Kap4)"

Nytt kap"Trafikslagens framkomlighet (APG Kap5)"

Nytt kap"Arbetsplatsens utformning (APG Kap6)"

Nytt kap"Vägmärken och andra anordningar (APG Kap7)"

Nytt kap"Egenskapskrav (APG Kap8)"

Nytt kap"Fordonsutrutning (APG Kap9)"

Nytt kap"Arbete som påverkar spårtrafik (APG Kap10)"

Ny flik "Nyttja och gräva på offentlig plats"

Nytt kap"Ansök om tillstånd att gräva på offentlig plats"

Nytt kap"Ta fram trafikföringsprinciper"

Nytt kap"Sök ledningslägen"

Nytt kap"Teckna avtal"

Nytt kap"Ansök om polistillstånd (markupplåtelse)"

Nytt kap"Ansök om LTF-beslut"

Nytt kap"Ansök om TA-plan"

Nytt kap"Sök starttillstånd"

Nytt kap"Ansökan om starttillstånd i spår"

Nytt kap"Ansökan om polistillstånd (markupplåtelse)"

Nytt kap"Återställ offentlig plats"

Nytt kap"Kartmaterial"

Namnruta TK Standardritning

 • "Ändring blockfunktion"

Namnruta TK Standardritning SÄO Banstandard

 • "Ändring av logga"

Namnruta TK projektritning flera konsulter

 • ""Namnruta TK flera konsulter" har bytt namn till "Namnruta TK projektritning flera konsulter", ändring av logga"

Namnruta TK projektritning

 • ""Namnruta TK standard" har bytt namn till "Namnruta TK projektritning", ändring av logga"

3549

 • "Ny ritning "Materiallager i spårsektioner""

3559

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

3564

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

3565

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

3590

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar, definerad anspråk på mark"

3591

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar, definerad anspråk på mark"

3592

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar, definerad anspråk på mark"

3593

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11, nya hänvisningar"

4551

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4552

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4553

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4554

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4570

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

4572

 • "Ny ritning "Materiallager i normalsektioner""

J3A

 • "Reviderad text tekniska anläggningar, ny arbetsbeskrivning"

J3D

 • "Utgår, blev istället två ritningar - J3E och J3G"

J3E

 • "Ny ritning "Växtbädd för träd i hårdgjord yta, biokol och hantering av dagvatten""

J3G

 • "Ny ritning "Växtbädd för träd""

5545

 • "Ny ritning "Rengbädd första flöde""

5546

 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

5547

 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

5548

 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

5549

 • "Återgår till tidigare version, ny namnruta"

6501

 • "Ny namnruta, lagerhantering enligt SB11"

V4

 • "Text om Klaus Strizke´s trädvärderingsmetod har utgått"