Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

På höjdplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen följande:

 • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier, alternativt redovisas detta på utsättningsplanen. Koordinattabell redovisas på ritningskanten eller i särskild lista
 • Profilhöjder, anges för väg- och spårvägsarbeten. Dessa kan utelämnas vid mindre projekt eller då läsbarheten försämras
 • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser, alternativt på utsättningsplanen
 • Detaljhöjder var 10:e meter. Korsningar och lågpunkter ska vara väl höjdsatta. Redovisning var 20:e meter kan vara lämpligt på långa raksträckor med konstant tvärfall
 • Rännstensbrunnar med angiven höjd på omgivande färdig yta. (Brunnslockshöjd redovisas på ledningsplanen)
 • Diken, dikesbrunnar och trummor med höjd på vattengång (inlopp och utlopp)
 • Slänter (bredd > 1,0 m), lutningar anges vid avvikelse från normalsektion
 • Betongplattor för spårväg – alternativt redovisning på spårplan
  Spår: Utbredning anslutningsjustering (i längsled) – om ingen separat spårplan upprättas
  Spår: Normalsektionernas utbredning (i längsled) – om ingen separat spårplan upprättas
  Spår: Gränser för olika rältyper – om ingen separat spårplan upprättas
 • Kantstöds start- och slutpunkt med angivande av kantstödstyp
 • Staket, räcken och stängsel med angivande av typ/hänvisning
 • Trappor med angivande av typ/hänvisning
 • Murar och övriga byggnadsverk med angivande av typ/hänvisning
 • Geotekniska åtgärder, exempelvis tryckbankar, områden med stabilitetspålning eller lättfyllning, jämför med spårplan
 • Bullerskärmar, bullervallar
 • Ytskikt, om ej ytskiktsplan upprättas. (Se vidare under 12CE1.15 Ytskiktsplan)
 • Planteringar, om ej planteringsplan upprättas (Se vidare under 12CE1.15 Ytskiktsplan). I speciella fall nya höjdkurvor (exempelvis utfyllnader i raviner)
 • Belysningsstolpar, då stolparnas placering är viktig ur arkitektonisk synvinkel
 • Grönytornas kvalité-/underhållsklass, om ej ytskiktsplan upprättas
 • Beläggningsgräns
 • Gräns för arbetsområde (gränsen ritas normalt 1 m utanför området)
 • Längdmätning för spårväg

Se ritningsmall ” 0004-Höjdplan” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

Ritningar
 • 0004-Höjdplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0004-Hojdplan_2022-04.dwt