Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1

När du vill använda stadens mark behövs det ett polistillstånd, detta benämns ofta som markupplåtelse. Detta gäller även om du har ett markavtal med Göteborg Stad om utförandet innebär ianspråktagande av annan yta än det direkta arbetsområdet eller att den kvarlämnade anläggningen även hamnar ovan mark behöver markavtalet kompletteras med polistillstånd och markupplåtelse enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617).

Även andra tillstånd/beslut/dispenser kan krävas från annan myndighet eller förvaltning. Trafikkontoret ansvarar inte för upprättande av dessa beslut då vi upprättar ett markavtal.

Polisen tar emot ansökan om polistillstånd och skickar ditt ärende vidare som remiss till trafikkontoret som avgör om användningen av ytan är lämplig. Om Staden godkänner din ansökan tar vi ut en avgift. Här hittar du en länk till Polisens hemsida där du kan ansöka om polistillstånd. Tänk på att betala avgiften för polistillståndet i samband med att du skickar in din ansökan, annars handläggs inte ärendet.

Mer information om markupplåtelse finns i 16B Ansök om polistillstånd (markupplåtelse)samt i Trafikkontorets krav för Arbete på gata (APG) kap 2.2.2, se Teknisk Handbok 15B Förutsättningar (APG Kap2)

Kontakter