Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Magnus Vennersten

Cykelvägnätet ska vara sammanhängande och det ska gå att cykla till alla viktiga målpunkter.

Cykelvägnätet delas in i tre nätklasser.

  • Pendlingscykelnät – knyter samman utpekade tyngdpunkter och större målpunkter som ligger längre ifrån varandra.
  • Övergripande cykelvägnät – kopplar samman områden i en mindre skala och skapar anslutningar till pendlingscykelnätet.
  • Lokalt cykelvägnät – det mest finmaskiga cykelnätet inom områden.

För mer information, se dokument ”Övergripande cykelvägnät och pendlingscykelnät” till höger samt ”Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025”.

Vid planering och projektering av cykelinfrastruktur finns det ett antal kvalitetskrav att beakta för att tillgodose cyklisternas behov av snabb, enkel och säker cykling.

För att få god framkomlighet för cyklister ska cykelbanor utformas med mjuk linjeföring och stora radier. Se vidare 3CD Linjeföring och lutning cykelbana.

För att öka framkomligheten och minska stopp och väntetider för cyklister finns principer för när cyklister ska prioriteras i korsningspunkter, se 3G Korsning.

Rätt ytskikt på cykelbanor är viktigt för cyklisters komfort och säkerhet, se vidare 3KA Markbeläggning.

Vägvisning för cyklister är viktigt för orienterbarheten se vidare 3NC2 Vägvisning för cyklister.