Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I gatunätet ska längslutningen och tvärfallet bestämmas med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet.

Avvattning av gatunätet sker genom samverkan mellan längslutning och tvärfall till en dagvattenanläggning.

Längslutning

Gatans lutning bestäms med hänsyn till fordons framkomlighet och säkerhet. För gator som också ingår i stadens gång- och cykelnät bör dock lutningskraven för gång- och cykeltrafik tillämpas, se 3BD Lutning gångbana och 3CD Linjeföring och lutning cykelbana.

Områden som försörjs via gator vars lutningar överstiger 10 % bör om möjligt förses med alternativa vägval. Lutningar över 10 % innebär stora svårigheter för start och stopp vid vinterväglag.

I korsningar och vid hållplatser bör lutningarna vara så små som möjligt för att underlätta start och stopp och för att inte begränsa sikten. Lutningen i korsningar bör inte överstiga 2,5 %.

Minsta längsgående lutning på biltrafikytor med kantstöd är normalt 0,5 %. Om längdprofilen lutar mindre än 0,5 % och längslutningen inte kan ökas, utförs svackfall.

Där kantstöd saknas ställs inga minimikrav på längslutningar då ytvattnet tas upp i diken eller rinner över slänt.

Lutningar i befintlig miljö

För att få en känsla för hur brant olika lutningar är så följer här några exempel på lutningar från gator i Göteborg:

  • 4 % Hisingsbron
  •  5 % Aschebergsgatan mellan Kapellplatsen och Vasaplatsen
  •  6 % Eklandagatan ovanför Carlanderska sjukhuset
  •  7 % Stigbergsliden
  • 9 % Dr Allards gata, i kurvorna på västra delen nära Ehrenströmsgatan
  • 11 % St Pauligatan upp från Norra Gubberogatan
  • 11 % Bäckegatan (går upp i Masthugget)
  • 13 % Tideräkningsgatan, även kallad Burmabacken, nära brandstationen
  • 13 % Kvarnbergsgatan (liten gata i centrum nära Traktören)

Tvärfall

Vägbanans tvärfall väljs med hänsyn till vattenavrinning, underhållsbeläggning, sättningsrisker, fordonsslitage och körkomfort.

Om körbanan även används av fotgängare, till exempel på gata där gångbana saknas, ska tvärfall för gångbana användas.

Vid fickhållplats för buss ska bussfickan luta 2,5 % från kantstödet. Brunnar ska placeras före och efter hållplatsen och inte i ränndalen mot körbanan. Tvärfallet på hållplatsperrongen ska lutas från körbanan/spåren om möjligt.

På raksträcka väljs normalt 2,5 – 3 % dubbelsidigt tvärfall. Enkelsidigt fall kan i första hand utföras på körbanor med bredder < 5,0 m.

I kurva väljs skevning (enkelsidigt tvärfall) 2,5 -3 % eller dubbelsidigt tvärfall 2,5 – 3 %.

För hastigheter över 50 km/h, se VGU