Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet, se 12CG4 Övertagandebesked (mall).

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Drift- och underhållsinstruktioner som behövs för att förvalta anläggning av berört verksamhetsområde.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Föroreningstest asfalt
  • En excelfil med gatunamn och koordinater (x,y) var provtagningen är utförd samt föroreningshalt ska redovisas i varje punkt. Om det går att bedöma i vilket lager av asfalten föroreningen finns och på vilket djup (z) ska informationen bifogas. Excelfilen ska redovisa koordinaterna i olika kolumner, en för x, respektive y och eventuellt z.
 • Provtagningsresultat asfalt m.m. (se 13PA Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan)
 • Övrig kvalitetsdokumentation som är av intresse för förvaltaren.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Barriär
 • Bommar
 • Cykelställ
 • Minde konstruktioner under 1,5 meter (t.ex. miljöskärmar/murar)
  • Mur
  • Stödmur
  • L-stöd
  • Spont
 • Pollare
 • Räcken
 • Skyltar
 • Sittplatser
 • Staket
 • Under mark
  • KC-pelare
  • Lättfyllnad
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Bommar
 • Cykelställ
 • Minde konstruktioner under 1,5 meter (t.ex. miljöskärmar/murar)
 • Pollare
 • Räcken
 • Skyltar
 • Sittplatser
 • Staket
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Produkt
 • Material
 • Ålder
 • Tidigare och ny placering (markera på ritning)
 • Uppskattad livslängd
 • Tidigare ägare
 • Annan information som är av intresse för förvaltaren.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Ytskikt
  • Eventuella specialmönster i ytskikten ska redovisas, exempelvis text utskuret i sten.
 • Natursten
 • Möbler
 • Bommar
 • Cykelställ
 • Dagvattenanläggningar,
 • Mindre konstruktioner (lägre än 1,5 meter).
 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Mängdförteckning med beskrivande text (se 12CH Leverans av bygghandlingar)
 • Beräkningar
 • Hållfasthetsberäkning
 • Vindberäkning för portaler
 • Bullervall
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska alltid bifogas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Gatunamnsskyltar
 • Geotekniska förstärkningsåtgärder
 • Grundkarta
 • Kantlinjer
 • Konstbyggnadsförändringar
 • Ledningar
 • Planteringsplan
 • Mittlinjer
 • Vägutrustning
 • Under mark
 • Utrustning
 • Ytskikt

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Höjdplan (1000-1599)
 • Utrustningsplan (1700-1799)
 • Ytskiktsplan (1800-1899)
 • Planteringsplan (1900-1999)
 • Längdprofil (2000-2479)
 • Normalsektion (3000-3499)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Byggnadsverk (5000-5399) för stödkonstruktioner under 1,5 meter och trumma under 2 meter.
 • Geotekniska ritningar/provgropsritning (6000-6599)
 • Geotekniska ritningar (6600-6699)
 • Tvärsektion och sektionsplan (7000-7599)
 • Vägutrustningsplan (8000-8299)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Använda eller justerade standardritningar (se 1BA Gällande standardritningar (Dwg)), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.