Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet, se 12CG4 Övertagandebesked (mall).

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Drift- och underhållsinstruktioner som behövs för att förvalta anläggning av berört verksamhetsområde.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Föroreningstest asfalt
  • En excelfil med gatunamn och koordinater (x,y) var provtagningen är utförd samt föroreningshalt ska redovisas i varje punkt. Om det går att bedöma i vilket lager av asfalten föroreningen finns och på vilket djup (z) ska informationen bifogas. Excelfilen ska redovisa koordinaterna i olika kolumner, en för x, respektive y och eventuellt z.
 • Provtagningsresultat asfalt m.m. (se 13PA Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan)
 • Övrig kvalitetsdokumentation som är av intresse för förvaltaren.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Förteckning över inbyggt material minst innehållande:
  • Produkter
  • Artikel
  • Leverantör
 • Andra dokument som är av intresse för förvaltaren.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Bommar
 • Cykelställ
 • Minde konstruktioner under 1 meter (t.ex. miljöskärmar/murar)
 • Pollare
 • Räcken
 • Skyltar
 • Sittplatser
 • Staket
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Produkt
 • Material
 • Ålder
 • Tidigare och ny placering (markera på ritning)
 • Uppskattad livslängd
 • Tidigare ägare
 • Annan information som är av intresse för förvaltaren.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Ytskikt
  • Eventuella specialmönster i ytskikten ska redovisas, exempelvis text utskuret i sten.
 • Natursten
 • Möbler
 • Bommar
 • Cykelställ
 • Dagvattenanläggningar,
 • Mindre konstruktioner (lägre än 1 meter).
 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Mängdförteckning med beskrivande text (se 12CH Leverans av bygghandlingar)
 • Beräkningar
 • Hållfasthetsberäkning
 • Vindberäkning för portaler
 • Bullervall
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska alltid bifogas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Gatunamnsskyltar
 • Geotekniska förstärkningsåtgärder
 • Grundkarta
 • Kantlinjer
 • Ledningar
 • Planteringsplan
 • Mittlinjer
 • Vägutrustning
 • Utrustning
 • Ytskikt

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Höjdplan (1000-1599)
 • Utrustningsplan (1700-1799)
 • Ytskiktsplan (1800-1899)
 • Planteringsplan (1900-1999)
 • Längdprofil (2000-2479)
 • Normalsektion (3000-3499)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Geotekniska ritningar/provgropsritning (6000-6599)
 • Geotekniska ritningar (6600-6699)
 • Tvärsektion och sektionsplan (7000-7599)
 • Vägutrustningsplan (8000-8299)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Använda eller justerade standardritningar (se 1BA Gällande standardritningar), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.