Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Redovisning

Redovisning av koordinater bör om möjligt göras på den ritning som är aktuell vid varje utsättningstillfälle, det vill säga väglinjer, kantsten med mera på höjdplan och ledningar, stolpar och brunnar på ledningsplanen och så vidare. Om utrymmet på ritningen ej räcker till görs redovisningen på separat lista. Ibland kan en särskild utsättningsplan behövas. Då görs all koordinatredovisning på den.

Numrering

Linjer numreras med heltal som ska vara unika inom varje projekt. Punkterna på en linje får då nummer som till exempel 131:1, 131:2 och så vidare.

Punkter som avser stolpar och brunnar numreras med ett namn som börjar på två bokstäver följt av ett löpnummer. Namnet får ej innehålla blanktecken. I den fyrkantiga nummersymbolen, se nedan, bör det däremot vara ett ”mellanslag” för tydlighetens skull.


1) I koordinatlista och på ritning

2) Ej särskilt nummer på ritningen (nummer finns i servisetiketten)

3) Koordinatberäkningen görs normalt av markkonsult i samråd med va- respektive belysningsprojektör.

Inom varje ärende måste alla beteckningar vara unika. Vid revideringar kan en bokstav läggas efter namnet så att inga missförstånd uppstår, till exempel AS3A, vilket betyder AS3 har flyttats efter det att byggpaketet lämnats ut (Använd samma bokstav som används vid revideringen).