Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2

2020-10-15

Dokument/Kapitel/Ritning Revideringen avser

Ny version och datering av TH

Nytt dokument "Tillägg till Blå Boken"


  Påverkade filer:
 • "Tillägg till Blå Boken"

Texter som berör spår i "Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken)" är flyttade från Blå Boken till SÄO, se "Tillägg till Blå Boken"

Dokumentet "Blå Boken tillägg" utgår


  Påverkade filer:
 • "Blå Boken tillägg"

Nya krav på framtagande av standardritningar

Nya och ändrade namn på kolumnerna i tabellen som visar standardritningarna

Nya och ändrade namn på kolumnerna i tabellen som visar standardritningarna

Nytt dokument "Trafiksamrådet översikt 2021".


  Påverkade filer:
 • "Trafiksamrådet översikt 2021""TRI 2020-10-01"

"TRI 2019-10-01" ersatt av "TRI 2020-10-01"


  Påverkade filer:
 • "TRI 2019-10-01""TRI 2020-10-01"

Nytt dokument "Anvisning - Trafikmängder i planeringsarbete" (ersätter "Riktlinjer för trafikmängder i planeringsarbete inom trafikkontoret")


  Påverkade filer:
 • "Riktlinjer för trafikmängder i planeringsarbete inom trafikkontoret""Anvisning - Trafikmängder i planeringsarbete"

Reviderat dokument "Räddningstjänstens insatstid och förmåga". Har bytt namn till "Räddningstjänstens insatstid och förmåga - råd och anvisning nr 110"


  Påverkade filer:
 • "Räddningstjänstens insatstid och förmåga""Räddningstjänstens insatstid och förmåga - råd och anvisning nr 110"

Reviderat dokument "Räddningstjänstens körtidskartor". Har bytt namn till "Räddningstjänstens körtider bilaga - råd och anvisning nr 110"


  Påverkade filer:
 • "Räddningstjänstens körtidskartor""Räddningstjänstens körtider bilaga - råd och anvisning nr 110"

Dokumentet "Fysisk planering för kollektivtrafik" utgår


  Påverkade filer:
 • "Fysisk planering för kollektivtrafik"

Reviderat dokument "Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenörer"


  Påverkade filer:
 • "Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenörer"

Nytt dokument "Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik"


  Påverkade filer:
 • "Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik"

Reviderat dokument "Omvärdsbevakning, skyddsåtgärder buller under byggtiden"


  Påverkade filer:
 • "Omvärdsbevakning, skyddsåtgärder buller under byggtiden"

Nytt dokument "Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik"


  Påverkade filer:
 • "Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik"

Nytt dokument "Förenklat beräkningsark byggbuller"


  Påverkade filer:
 • "Förenklat beräkningsark byggbuller"

Dokumentet ”Tjärasfalt projektering och provtagning” utgår


  Påverkade filer:
 • "Tjärasfalt projektering och provtagning"

Nytt dokument "Tillägg till omvärdsbevakning skyddsåtgärder buller under byggtiden"


  Påverkade filer:
 • "Tillägg till omvärdsbevakning skyddsåtgärder buller under byggtiden"

Reviderat dokument "Förteckning över miljölagstiftning som berör TK´s verksamhet"


  Påverkade filer:
 • "Förteckning över miljölagstiftning som berör TK´s verksamhet"

Dokumentet "Bilaga 2 Knutpunkt- och Neoronlista" utgår


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 2 Knutpunkt- och Neoronlista"

Reviderat dokument "Kvalitetssäkring av styr- och övervakningssystem"


  Påverkade filer:
 • "Kvalitetssäkring av styr- och övervakningssystem"

Dokumentet "Kvalitetssäkring av belysningssystem" utgår


  Påverkade filer:
 • "Kvalitetssäkring av belysningssystem"

Nytt dokument "Rapporteringsunderlag belysning"


  Påverkade filer:
 • "Rapporteringsunderlag belysning"

Reviderat dokument "Checklista för miljöstartmöte entreprenör"


  Påverkade filer:
 • "Checklista för miljöstartmöte entreprenör"

Nytt dokument "Checklista för miljörevision"


  Påverkade filer:
 • "Checklista för miljörevision"

Reviderat dokument "Bilaga 4. Förteckning över farligt avlämnat avfall (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Bilaga 4. Förteckning över farligt avlämnat avfall (mall)"

Reviderat dokument "Katalogstruktur relationshandling"


  Påverkade filer:
 • "Katalogstruktur relationshandling"

Reviderat dokument "Rutin vid avhämtning av VA-betäckningar"


  Påverkade filer:
 • "Rutin vid avhämtning av VA-betäckningar"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt mall"


  Påverkade filer:
 • "Dokumentöversikt mall"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt exempel"


  Påverkade filer:
 • "Dokumentöversikt exempel"

Reviderat dokument "Miljöplan (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Miljöplan (mall)"

Reviderat dokument "Driftförändring mall"


  Påverkade filer:
 • "Driftförändring mall"

Reviderat dokument "Övertagandebesked (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Övertagandebesked (mall)"

Dokument "Attributtabell belysning" utgår


  Påverkade filer:
 • "Attributtabell belysning"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"


  Påverkade filer:
 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"


  Påverkade filer:
 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Reviderat dokument "Projektinfo granskning"


  Påverkade filer:
 • "Projektinfo granskning"

Reviderat dokument "AF-mall för materialköp"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för materialköp"

Reviderat dokument "AF-mall för totalentreprenad"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat dokument "AF-mall utförandeentreprenad"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall utförandeentreprenad"

Nytt dokument "Betonggjutningsjournal"


  Påverkade filer:
 • "Betonggjutningsjournal"

Reviderat dokument "Analys av behov och påverkan"


  Påverkade filer:
 • "Analys av behov och påverkan"

Nytt dokument "Trafikkontorets rutin för arbete med mobility management i byggskedet"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets rutin för arbete med mobility management i byggskedet"

Reviderat dokument "Projekteringsmötesprotokoll (mall)"


  Påverkade filer:
 • "Projekteringsmötesprotokoll (mall)"

Dokumentet "Riktlinjer för trafikmängder i planeringsarbete inom trafikkontoret" utgår


  Påverkade filer:
 • "Riktlinjer för trafikmängder i planeringsarbete inom trafikkontoret""1ZA"
 • Kapitel:

Tabellen reviderad. Rad 2 ändrad


  Påverkade filer:
 • "1ZA""1ZA"

"Fysisk planereing för kollektivtrafik" ersätts med "Kol-TRAST" och "Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik" mm

Ändrad text om länkar till räddningstjänsten. Nya länkar.

Kompletterande text om nya kapitelindelningen på underkapitel mm

Nytt kap "Dagens trafik och statestik". Bef text flyttad till kap 2CD

Nytt kap "Trafikmängder". Fd 2CC

Nytt kap "Resmönster". Fd 2CD, 2CD1 och 2CD2

Nytt kap "Trafiksäkerhetsstatistik". Fd 2CE

Nytt kap "Framtida trafikmängder och färdmedelsandelar"

Nytt kap "Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin" Fd 2CF

Nytt kap "Beräkning av framtida trafikmängder/resalstring". Fd 2CC och 2CG

Nytt kap "Trafikmodeller". Fd 2CH. Kap 2CC från TH 2020:1 är borta och texten flyttad till 2CA1 och 2CB2

Nytt kap "Makromodeller"

Nytt kap "Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM)". Nya bilagor "Informationstillfälle 1-2" samt "Utbildningstillfälle 1-4"

Nytt kap "Äldre makromodeller"

Nytt kap "Mikromodeller". Fd 2CH

Nytt kap "Hastighet". Fd 2CA

2CD Utgått. Ersatt med 2CA2 2CD1 Utgått. Ersatt med 2CA2 2CD2 Utgått. Ersatt med 2CA2 2CE Utgått. Ersatt med 2CA3 2CF Utgått. Ersatt med 2CB1 2CG Utgått. Ersatt med 2CB2

 • Kapitel:

Ny länk till 3H

Helt ny text om artskydd

 • Kapitel:

Tematiskt tillägg till översiktsplanen är antagen. Innehåll av tillägget beskrivs

Ändrat namn på "Tabell färgkoder trafik- och utformningsplan"

Ändrat namn på "Tabell färgkoder trafik- och utformningsplan" samt ny text om granskning

Nytt kapitel "Mobility management i byggskedet"

Kompletterat med fler länkar mm

Helt omarbetad text. Kapitlet har bytt namn från "Lågfartsgata" till "Lågfartsområde"

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text

Ny länk till 3AA

Räddningstjänsten ändrad

Helt omarbetad text

Nytt namn på länk till kap 3CG2

Nytt namn på länk till 3AA

Nytt namn på länk till kap 3CG2

Nytt namn på länk till kap 3CG3 och 3AA

Ny länk till 2CD

Ny text om stom- och citybuss

Nytt kapitelnamn, "Separering, avskiljning gående - bil" har bytt namn till "Separering, avskiljning gång - bil"

Nytt kapitelnamn, "Separeing, avskiljning gående - cyklister" har bytt namn till "Separering, avskiljning gång - cykel"

"Separering, avskiljning, cyklister - bil" har bytt namn till "Separering, avskiljning cykel - bil"

Nytt namn på länk till kap 3CG2

Nytt namn på länk till kap 3CG3

Översta figuren som visar minsta avstånd till fast konstruktion är borttagen

Ändrad länk till kap 3DB1

Nytt kapitel "P-automater". Fd kap 3HG

Förtydligande om god standard vändplats

Text om komplettering av kartbild är borta

Nytt kapitel "3H Dagvattenanläggningar" och ny text. Fd "3H Tekniska anläggningar"

3HG Kapitlet utgår och texten flyttas till 3DB1

Förkortad text om lutningar och höjdskillnader

Helt omarbetad text och tabell

Helt omarbetat text och figur utgår

Hänvisning till Parkeringshandboken utgår, förtydligande om namngivning av föreskrifter och förordningar

Tabell "Tilläggstavlor" reviderad mm

Ny länk till kap 2JA

Kompletterad med länk till kap 12H

Nytt namn på länk till 12CG11

Komplettering av version av förordning

Ny text om konstgräs

All text ändrad samt ny text om återanvändning betong

All text är ändrad

Ny text och tillhörande dokument om beräkning av ljudnivåer

"Bevakande projektledare" byter namn till "Bevakande planeringsledare".

 • Kapitel:

Nytt namn på länk till 12CG11

 • Kapitel:

Omarbetad text

Hänvisning till 3KA och 3KB mm

Nytt kap "Fördröjnings- och reningsanläggningar"

Nytt kap "Infiltrationsstråk med vegetation"

Nytt kap "Infiltrationsstråk med hårdgjord yta"

Nytt kap "Regnbädd"

Kompletterad med AMA version

”kross 0-40” resp. ”kross 0-125” tas bort i tabellen

Helt omarbetad text

Ändrad version AMA El

Nytt kap "Fordonsdetektering i trafiksignaler"

Reviderade AF-mallar

TK AMA anpassad till AMA20

Reviderad "TK AMA El"

Lager 301 tom 315 samt 401 tom 428 ändrade

Lager 13B, 13E, 13F och 13G utgår. Lager 20-23 ändrade.

Ändrad hänvisning till tabellerna

Förklaring till vad "Dokumentöversikt exempel" är samt reviderad tabell "Förklaring av dokumenthuvudet"

Ändrad text under "Byggnadsverk" och "Servitut". Ny rubrik "Vattendomar" och "Inmätningsfil belysning". Attributlista belysning ersatt med rapporteringsunderlag belysning

Ny länk till 13MA

Helt omarbetad text

Ändrat antal papperskopior vid leverans av bygghandling

Hänvisning till kap 12CB1 och ny text om inläggning av förändringar i gatubelysningsnätet. "Bevakande projektledare" byter namn till "Bevakande planeringsledare".

Ny filstruktur samt, text om telefonkiosker utgår, attributlista ersätts med rapporteringsunderlag, "Bevakande projektledare" byter namn till "Bevakande planeringsledare" mm.

”Handbok stensättning” ersätts med ”Tillbaka till stenåldern”

Förtydligande av munkstens färg vid ny- resp. ombyggnad av hpl

Ändrad hänvisning till tabellerna

Ändrad AMA version

Ändrad AMA version samt flyttad text om sättning av granitkantstöd i betong- och grusbädd

Kompletterad med AMA version

Kompletterad med AMA version

Nytt namn på länk till kap 3CG1 och 3CG3

Kompletterat med kompetens "Räcke och staket"

Kompletterad med AMA version

Kompletterat med text om inkoppling av hållplatsutrustning till bef. belysningsanläggning

Utförande av bädd av friktionsmaterial

Ändrad AMA version

Helt omarbetad text pga AMA Anläggning 20

Ändrad AMA version

Ny länk till Ellevio

Helt omarbetad text

Borttagen text om förläggning och dimensionering

"Fortum" är ändrat till "Ellevio"

Nya krav hur lyktledning ska utföras mm

Förtydligande om ritningsnummer

Justerad text om tomrör mm

Nya krav kopplingsdosor

"Belysningsansvarig TK" ersatt med "planeringsledare belysning", kompletterad text om placering fundament mm

Förtydligande om ritningsnummer

Förtydligande om ritningsnummer

Ny ritning -5579


  Påverkade filer:
 • "-5579"

"Belysningsansvarig TK" ersatt med "planeringsledare belysning"

Ny typ av låsskruv och säkringsinsats, B-, C- och gasstolpar tillhandahålls inte längre

Förkortad mening

"Belysningsansvarig TK" ersatt med "planeringsledare belysning"

Tabeller reviderade med färger

Helt omarbetad text

Typ Roch utgår

Förtydligande om ritningsnummer

Text om effektbelysning monterad i handledare utgår

"Belysningsansvarig TK" ersatt med "planeringsledare belysning"

Nya krav på tunnelbelysning

Kompletterat med konventionella don

Helt ny text om kompaktlysrör

Ny text om alternativa ljuskällor för lågenergilampor och lysrör

Helt omarbetad text

Ändrad AMA version

 • Kapitel:

kompletterad med SÄO

 • Kapitel:

Information om trafiknytt

 • Kapitel:

Helt omarbetad text

 • Kapitel:

Helt ny text

 • Kapitel:

Förtydligande text vad en TA-plan ska innehålla, reviderade bestämmelser

Reviderad text om Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad enligt 10 kap miljöbalken

Nya rutiner och länkar vid utbildning i spår

Ändrad hänvisning till tabellerna

Punkt .14 är reviderad

Följande kapitel är reviderat i Banstandarden: K.1.1.13

Ny text om uppföljning TK´s generella miljökrav

21319 E-reviderad


  Påverkade filer:
 • "21319_D""21319_E"

3530 Q-reviderad


  Påverkade filer:
 • "3530_P""3530_Q"

3531 O-reviderad


  Påverkade filer:
 • "3531_N""3531_O"

3533 O-reviderad


  Påverkade filer:
 • "3533_N""3533_O"

3545 F-reviderad


  Påverkade filer:
 • "3545_E""3545_F"

3590 L-reviderad


  Påverkade filer:
 • "3590_K""3590_L"

3592 L-reviderad


  Påverkade filer:
 • "3592_K""3592_L"

5546 Ny ritning "Infiltrationsstråk med vegetation"


  Påverkade filer:
 • "5546"

5547 Ny ritning "Infiltrationsstråk med hårdgjord yta"


  Påverkade filer:
 • "5547"

5549 Ny ritning "Regnbädd"


  Påverkade filer:
 • "5549"

4561 M-reviderad


  Påverkade filer:
 • "4561_L""4561_M"

Namnruta TK standardritning


  Påverkade filer:
 • "Namnruta TK standardritning"

Namnruta TK standard


  Påverkade filer:
 • "Namnruta TK standard"

Namnruta TK flera konsulter


  Påverkade filer:
 • "Namnruta TK flera konsulter"