Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:2

2019-10-15

Dokument/Kapitel/Ritning Revideringen avser

Reviderat dokument "Trafikkontorets anvisning för allmänna avtalskrav avseende kvalitets- och miljöledning".


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets anvisning för allmänna avtalskrav avseende kvalitets- och miljöledning"

Nytt dokument "Trafikkontorets anvisningar för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader". Ersätter ”Riktlinjer för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader”.


  Påverkade filer:
 • "Riktlinjer för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"

Nytt dokument "Kortversion av gemensamma miljökrav för entreprenader"


  Påverkade filer:
 • "Kortversion av gemensamma miljökrav för entreprenader"

Reviderat dokument "Tbv-bel"


  Påverkade filer:
 • "Tbv-bel"

Reviderat dokument "Anvisningar till riktlinjer för parkering och mobilitet i Göteborgs stad"


  Påverkade filer:
 • "Anvisningar till riktlinjer för parkering och mobilitet i Göteborgs stad"

Nytt dokument "Anvisningar för arbete i vattendrag med trummor och vandrande fisk"


  Påverkade filer:
 • "Anvisningar för arbete i vattendrag med trummor och vandrande fisk"

Nytt dokument "Del av regeringens proposition 1996-97-53"


  Påverkade filer:
 • "Del av regeringens proposition 1996-97-53"

Nytt dokument "Trafiksamrådet översikt 2020"


  Påverkade filer:
 • "Trafiksamrådet översikt 2020"

Nytt dokument "Trafikkontorets anvisning för belysningsplanering" Nytt dokument "Trafikkontorets vägledning för belysning av allmän plats"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets anvisning för belysningsplanering"
 • "Trafikkontorets vägledning för belysning av allmän plats"

Dokumentet "Parkvårdsbeskrivning för Göteborg 2017" utgår


  Påverkade filer:
 • "Parkvårdsbeskrivning för Göteborg 2017"

Nytt dokument "Oljeavskiljare"


  Påverkade filer:
 • "Oljeavskiljare"

Reviderat dokument "Trafikkontorets anvisningar för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets anvisningar för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader"

Reviderat dokument "Dispens för dumpning av snömassor i Göta Älv 2019-2021"


  Påverkade filer:
 • "Dispens för dumpning av snömassor i Göta Älv 2019-2021"

Nytt dokument "Kontrollprogram vid dumpning av snömassor i Göta Älv"


  Påverkade filer:
 • "Kontrollprogram vid dumpning av snömassor i Göta Älv"

Reviderat dokument "Snödeponiplatser på land"


  Påverkade filer:
 • "Snödeponiplatser på land"

Nytt dokument "PM trafik och utformningsförslag mall"


  Påverkade filer:
 • "PM trafik och utformningsförslag mall"

Nytt dokument "PM genomförandestudie mall"


  Påverkade filer:
 • "PM genomförandestudie mall"

Nytt dokument "Produktionskostnadskalkyl, tidiga skeden"


  Påverkade filer:
 • "Produktionskostnadskalkyl, tidiga skeden"

Nytt dokument "Produktionskostnadskalkyl"


  Påverkade filer:
 • "Produktionskostnadskalkyl"

Reviderat dokument "Katalogstruktur relationshandlingar".

Reviderat dokument "Analys av behov och påverkan" Reviderat dokument "Arbetsbevis trafiksignaler" Reviderat dokument "Arbetsbevis gatubelysning" Dokument "Checklista cykelplanering" utgår Reviderat dokument "Checklista för innehåll i anmälan" Reviderat dokument "Checklista för miljöstartmöte entreprenör" Reviderat dokument "Checklista startmöte med miljöfrågor projektör" Dokument "Checklista för personer med funktionsnedsättning" utgår Reviderat dokument "Driftstart"


  Påverkade filer:
 • "Analys av behov och påverkan"
 • "Arbetsbevis trafiksignaler"
 • "Arbetsbevis gatubelysning"
 • "Checklista cykelplanering"
 • "Checklista för innehåll i anmälan"
 • "Checklista för miljöstartmöte entreprenör"
 • "Checklista startmöte med miljöfrågor projektör"
 • "Checklista för personer med funktionsnedsättning"
 • "Driftstart"

Nytt dokument "Försättsblad TA-plan"


  Påverkade filer:
 • "Försättsblad TA-plan"

Reviderat dokument "Mall besiktningsutlåtande"


  Påverkade filer:
 • "Mall besiktningsutlåtande"

Nytt dokument "Lathund Grönytefaktor TK" Nytt dokument "Grönytefaktor beräkningsark"


  Påverkade filer:
 • "Lathund Grönytefaktor TK"
 • "Grönytefaktor beräkningsark"

Reviderat dokument "Mall projekteringsmötesprotokoll" Reviderat dokument "Mall startmötesprotokoll" Reviderat dokument "Miljöplan (mall)" Reviderat dokument "Redovisning av drivmedel (mall)" Dokument "Rapportmall trafikutredning" utgår Dokument "Samrådslista till trafikutredningar" utgår Dokument "Checklista trafikreglering" utgår Reviderat dokument "Skylt- och vägmärkesförteckning (mall)" Reviderat dokument "Övertagandebesked gatubelysning" Reviderat dokument "Övertagandebesked trafiksignaler"


  Påverkade filer:
 • "Mall projekteringsmötesprotokoll"
 • "Mall startmötesprotokoll"
 • "Miljöplan (mall)"
 • "Redovisning av drivmedel (mall)"
 • "Rapportmall trafikutredning"
 • "Samrådslista till trafikutredningar"
 • "Checklista trafikreglering"
 • "Skylt- och vägmärkesförteckning (mall)"
 • "Övertagandebesked gatubelysning"
 • "Övertagandebesked trafiksignaler"

Reviderat dokument "Trafikkontorets standard och krav vid upprättande av flytbryggor" Reviderat dokument "Rutinbeskrivning BaTMan"


  Påverkade filer:
 • "Trafikkontorets standard och krav vid upprättande av flytbryggor"
 • "Rutinbeskrivning BaTMan"

Dokument "Instruktioner för ifyllnad av checklista anläggningsregister" har utgått Dokument "Instruktioner för ifyllnad av formulär - detalj" har utgått Dokument "Instruktioner för ifyllnad av formulär - kontaktledning" har utgått Dokument "Instruktioner för ifyllnad av formulär - signal" har utgått Dokumentet "Instruktioner för ifyllnad av formulär - spår" har utgått Dokumentet "Checklista till anläggningsregistret" har utgått Dokumentet "Indata till anläggningsregistret - detalj" har utgått Dokumentet "Indata till anläggningsregistret Kontaktledning" har utgått Dokumnetet "Indata till anläggningsregistret - signal" har utgått Dokumentet "Indata till anläggningsregistret - spår" har utgått


  Påverkade filer:
 • "Instruktioner för ifyllnad av checklista anläggningsregister"
 • "Instruktioner för ifyllnad av formulär - detalj"
 • "Instruktioner för ifyllnad av formulär - kontaktledning"
 • "Instruktioner för ifyllnad av formulär - signal"
 • "Instruktioner för ifyllnad av formulär - spår"
 • "Checklista till anläggningsregistret"
 • "Indata till anläggningsregistret - detalj"
 • "Indata till anläggningsregistret Kontaktledning"
 • "Indata till anläggningsregistret - signal"
 • "Indata till anläggningsregistret - spår"

Dokument "Dokumentöversikt mall" reviderad


  Påverkade filer:
 • "Dokumentöversikt mall"

Nytt dokument "Rutin beställning APN-kort uppgradering trafiksignaler"


  Påverkade filer:
 • "Rutin beställning APN-kort uppgradering trafiksignaler"

Nytt dokument "Attributtabell belysning"


  Påverkade filer:
 • "Attributtabell belysning"

Nytt dokument "Trafiksignaler testprotokoll" Nytt dokument "Trafiksignaler formulär signalutbyteslista" Nytt dokument "Trafiksignaler modemkonfiguration" Nytt dokument "Trafiksignaler RSMP konfigurering av styrapparater exempel" Nytt dokument "Trafiksignaler konfiguration routrar" Nytt dokument "Trafiksignaler signalutbyteslista"


  Påverkade filer:
 • "Trafiksignaler testprotokoll"
 • "Trafiksignaler formulär signalutbyteslista"
 • "Trafiksignaler modemkonfiguration"
 • "Trafiksignaler RSMP konfigurering av styrapparater exempel"
 • "Trafiksignaler konfiguration routrar"
 • "Trafiksignaler signalutbyteslista"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"


  Påverkade filer:
 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"


  Påverkade filer:
 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA - Mall framsida"


  Påverkade filer:
 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA - Mall framsida"

Reviderade dokument "AF-mall för utförandeentreprenad" Reviderade dokument "AF-mall för totalentreprenad"


  Påverkade filer:
 • "AF-mall för utförandeentreprenad"
 • "AF-mall för totalentreprenad"

Ny text om GFS

Ny länk till 3OF3

"Säkerhetscontroller spårväg" ersatt med "Planeringsledare spårsäkerhet"

”Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M15” till ”Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M19”

Materialinsamling utgår.

Reviderad text bla med riskländer för natursten

Justerad textsnitt

Nytt kapitel "Offentlig konst"

Länk tillgänglighet borta + Fri höjd under "Framkomlighet och hållplatser" borttagen + "TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0" samt "TDOK 2016:0203 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0203 version 3.0"

Helt ny text

Nya länkar

Ny text om demontageritning, belysningsstyrkan ska överdimensioneras mm

Nytt kapitel "Datakommunikation i trafiksignaler"

Ny länk

Reviderade dokument "AF-mall för utförandeentreprenad" och "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning daterad 2019-10-15"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El daterad 2019-10-15"

Nya länkar + Kompetens "Tillgänglighetsgranskning" ersatt med "Tillgänglighet"

Ny text om attribut belysning och filnamn. "TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0" samt "TDOK 2016:0203 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0203 version 3.0".

Ändrad punkt 8

Kompletterat med exempel på ifylld attributlista, nya/rev lagernamn för relationsfil, ny text om belysning mm

 • Kapitel:

Text har utgått och omarbetats

Nytt kapitel "Tekniska system"

Nytt kapitel "Oljeavskiljare"

"TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0" samt "TDOK 2016:0203 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0203 version 3.0"

"TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0" samt "TDOK 2016:0203 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0203 version 3.0"

"TDOK 2016:0203 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0203 version 3.0"

"TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0"

"TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0"

"TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0"

"TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0"

Kompetens "Tillgänglighetsgranskning" ersatt med "Tillgänglighet"

Ny länk, bostadsområden ersatt med villaområden, Viveca och Linda har omarbetat texten

"TDOK 2016:0204 version 2.0" ersatt med "TDOK 2016:0204 version 3.0"

Ny länk

Tecknet för mikrometer ändrat

Belysningsstyrkan ska överdimensioneras, fastställelse av styrsystem, ny text om intelligent belysning mm

Reviderad text och ny länk

Ny länk

Kolumnen "NLNP" utgår

Hänvisningen till "Parkvårdsbeskrivning för Göteborg 2017" utgår

Kompletterat med text om belamring på allmän plats

Ändrad textstorlek

Helt omarbetad text. Bla har "planeringsledare tillfälliga trafikavstängningar" ersatts med "Trafikingenjör trafikhantering"

Helt omarbetad text. Bla har "planeringsledare tillfälliga trafikavstängningar" ersatts med "Trafikingenjör trafikhantering"

Helt omarbetad text. Bla har "planeringsledare tillfälliga trafikavstängningar" ersatts med "Trafikingenjör trafikhantering"

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text. Bla har "planeringsledare tillfälliga trafikavstängningar" ersatts med "Trafikingenjör trafikhantering"

 • Kapitel:

Ändrad textstorlek

Kompetens "Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar" ersatt med "Trafikingenjör trafikhantering"

Tid leverans miljöplan

Kompletterande uppgifter om miljökrav som gäller efter upphandlingar 2020, justerad att kraven inte är uppdaterade 2018 mm.

Ändrad hänvisning från "Checklista startmöte med miljöfrågor projektör" till "Checklista för miljöstartmöte entreprenör".

Ny länk

Reviderad "TRI Buss" och "TRI Spårväg"

Snödeponi på Polstjärnegatan utgår mm

Nytt kap "13BD Trummor i vattendrag"

Reviderade ritningar


  Påverkade filer:
 • "3529 D"
 • "3530 Q"
 • "3531 O"
 • "3533 O"
 • "3543 K"
 • "3566 C"
 • "3567 C"
 • "3568 C"
 • "3569 C"
 • "3590 K"
 • "3592 K"
 • "3593 H"
 • "4504 G"
 • "4505 G"
 • "4506 G"
 • "4507 B"
 • "4510 L"
 • "4540 I"
 • "4559 F"
 • "4560 D"
 • "5591 E"
 • "5592 E"
 • "5593 E"
 • "6590 L"
 • "21229 E"
 • "21295 C"
 • "21299 D"
 • "J4E B"
 • "LTF-ruta"

Ny länk till "BaTManhandboken"

Ritningar som utgått


  Påverkade filer:
 • "3508"
 • "2579"
 • "3542"

Ny ritning


  Påverkade filer:
 • "21238"