Arkivversion 2020:2

2020-04-15

Kapitel / ritningar Revideringen avser Påverkade filer

Samtliga tabeller i flik 2 och 3 har fått nytt utseende med bla justerade färger efter stadens grafiska profil.

Dokumentet "Riktlinjer för dimensionering av cykelparkering" utgår

 • "Riktlinjer för dimensionering av cykelparkering"

Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2007" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2008" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2009" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2010" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2011" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2012" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2013" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2014" utgår

 • "Cykelåret i Göteborg 2007"
 • "Cykelåret i Göteborg 2008"
 • "Cykelåret i Göteborg 2009"
 • "Cykelåret i Göteborg 2010"
 • "Cykelåret i Göteborg 2011"
 • "Cykelåret i Göteborg 2012"
 • "Cykelåret i Göteborg 2013"
 • "Cykelåret i Göteborg 2014"

Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2015 (del av Trafik- och resandeutveckling 2015)" utgår Dokumentet "Cykelåret i Göteborg 2016 (del av Trafik- och resandeutveckling 2016)" utgår

 • "Cykelåret i Göteborg 2015 (del av Trafik- och resandeutveckling 2015)"
 • "Cykelåret i Göteborg 2016 (del av Trafik- och resandeutveckling 2016)"

Nytt dokument "Trafik- och resandeutveckling 2018" Nytt dokument "Trafik- och resandeutveckling 2019"

 • "Trafik- och resandeutveckling 2018"
 • "Trafik- och resandeutveckling 2019"

Nytt dokument "Anvisningar för parkeringsavtal 1.0"

 • "Anvisningar för parkeringsavtal 1.0"

Nytt dokument "Anvisningar för ersättningsutredning för befintlig parkering 1.0"

 • "Anvisningar för ersättningsutredning för befintlig parkering 1.0"

Nytt dokument "Cykelparkeringsguide till dig som planerar och bygger fastigheter”

 • "Cykelparkeringsguide till dig som planerar och bygger fastigheter"

Nytt dokument "Teknisk specifikation livblock"

 • "Teknisk specifikation livblock"

Nytt dokument "Planeringsstödet Gångvänligt Göteborg "

 • "Planeringsstödet Gångvänligt Göteborg"

Reviderat dokument "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 1"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 1"

Reviderat dokument "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 2"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 2"

Reviderat dokument "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 3"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 3"

Nytt dokument "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 4"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Mellbydalen - del 4"

Reviderat dokument "Stenmaterial på TK´s förråd Marieholm"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd Marieholm"

Reviderat dokument "Stenmaterial på TK´s förråd på Ringön"

 • "Stenmaterial på TK´s förråd på Ringön"

Reviderat dokument "Besiktningsutlåtande (mall)"

 • "Besiktningsutlåtande (mall)"

Reviderat dokument "Bilaga 1. Förteckning över kemikalier (mall)"

 • "Bilaga 1. Förteckning över kemikalier (mall)"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt (mall)"

 • "Dokumentöversikt (mall)"

Reviderat dokument "Dokumentöversikt exempel"

 • "Dokumentöversikt exempel"

Reviderat dokument "PM Genomförandestudie (mall)"

 • "PM Genomförandestudie (mall)"

Dokumentet "Miljöplan (mall)" är reviderad

 • "Miljöplan (mall)"

Reviderat dokument "Rutinbeskrivning BaTMan"

 • "Rutinbeskrivning BaTMan"

Reviderat dokument "Trafikföringsprincip Analysunderlag närområde (mall) - Bilaga 2"

 • "Trafikföringsprincip Analysunderlag närområde (mall) - Bilaga 2"

Reviderat dokument "Trafikföringsprincip Analysunderlag systemnivå (mall) - Bilaga 3"

 • "Trafikföringsprincip Analysunderlag systemnivå (mall) - Bilaga 3"

Reviderat dokument "Trafikföringsprincip förenklad (mall) - Bilaga 4"

 • "Trafikföringsprincip förenklad (mall) - Bilaga 4"

”Mall för Mobilitets- och parkeringsutredning 2.1” har reviderats och ska bytas mot ”Mall för Mobilitets- och parkeringsutredning 2.2”.

 • "Mall för Mobilitets- och parkeringsutredning 2.1" "Mall för Mobilitets- och parkeringsutredning 2.2"

”Mall för särskild utredning 1.0” har reviderats och ska bytas mot ”Mall för särskild utredning 1.1”.

 • "Mall för särskild utredning 1.0" "Mall för särskild utredning 1.1"

Reviderat dokument "Riskanalys miljö och hälsa"

 • "Riskanalys miljö och hälsa"

Reviderat dokumet "AF-mall för utförandeentreprenad"

 • "AF-mall för utförandeentreprenad"

Reviderat dokumet "AF-mall för totalentreprenad"

 • "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Nytt dokument ”Övertagandebesked (mall)”

 • "Övertagandebesked (mall)"

Nytt dokument "Driftförändring (mall)"

 • "Driftförändring (mall)"

Nytt dokument "Klotterskydd (mall)"

 • "Klotterskydd (mall)"

Dokumentet "Driftstart" utgår. Ersäts delvis med "Driftförändring mall"

 • "Driftstart"
 • "Driftförändring (mall)"

Dokumentet "Övertagandebesked gatudrift" utgår. Ersätts delvis med "Övertagandebesked mall"

 • "Övertagandebesked gatudrift"
 • "Övertagandebesked mall"

Dokumentet "Övertagandebesked gräs- vegetationsytor" utgår. Ersätts delvis med "Övertagandebesked mall"

 • "Övertagandebesked gräs- vegetationsytor"
 • "Övertagandebesked mall"

Dokumentet "Övertagandebesked trafiksignaler" utgår. Ersätts delvis med "Övertagandebesked mall"

 • "Övertagandebesked trafiksignaler"
 • "Övertagandebesked mall"

Dokumentet "Övertagandebesked gatubelysning" utgår. Ersätts delvis med "Övertagandebesked mall"

 • "Övertagandebesked gatubelysning"
 • "Övertagandebesked mall"

Dokumentet "Startbesked för etableringsskötsel av vegetationsytor under garantitiden" utgår. Ersätts delvis med "Övertagandebesked mall"

 • "Startbesked för etableringsskötsel av vegetationsytor under garantitiden"
 • "Övertagandebesked mall"

Dokumentet "Driftförändring gatubelysning" utgår. Ersätts delvis med "Driftförändring mall"

 • "Driftförändring gatubelysning"
 • "Driftförändring mall"

Dokumentet "Arbetsbevis trafiksignaler" utgår. Ersätts delvis med "Övertagandebesked mall"

 • "Arbetsbevis trafiksignaler"
 • "Övertagandebesked mall"

Dokumentet "Arbetsbevis gatubelysning" utgår. Ersätts delvis med "Övertagandebesked mall"

 • "Arbetsbevis gatubelysning"
 • "Övertagandebesked mall"

Dokumentet "Arbetsbevis klottersanering målning och klotterskydd" utgår. Ersätts med "Klotterskydd (mall)"

 • "Arbetsbevis klottersanering målning och klotterskydd"
 • "Klotterskydd (mall)"

Reviderat dokument "Riktlinjer för hantering av cykeltrafik under byggskedet i Göteborg"

 • "Riktlinjer för hantering av cykeltrafik under byggskedet i Göteborg"

Reviderat dokument "Riktlinjer för hantering av fotgängare under byggskedet i Göteborg"

 • "Riktlinjer för hantering av fotgängare under byggskedet i Göteborg"

Reviderat dokument "Riktlinjer för hantering av näringslivets transporter under byggskedet i Göteborg"

 • "Riktlinjer för hantering av näringslivets transporter under byggskedet i Göteborg"

Revidering av dokumentet "Riktlinjer för hantering av kollektivtrafik i byggfasen inom infrastruktur investerings- och underhållsprojekt i Göteborgsområdet"

 • "Riktlinjer för hantering av kollektivtrafik i byggfasen inom infrastruktur investerings- och underhållsprojekt i Göteborgsområdet"

Dokument "Planeringsstödet Gångvänligt Göteborg" tillagt

 • "Planeringsstödet Gångvänligt Göteborg"

Helt omarbetad text bla ny text om cykelparkering

Kompletterat med hänvisningar mm

Kompletterad text om vad VR är mm

Kompletterande text om dimensionerande trafikmängd för utformning av cykevägnätet

Versaler och gemener på STRADA. Två nya dokument "Trafik- och resandeutveckling 2018" och "Trafik- och resandeutveckling 2019"

 • "Trafik- och resandeutveckling 2018"
 • "Trafik- och resandeutveckling 2019"

Ny text om GSM-Nyutvecklad Visummodell mm

Förtydligande om kommunala gator, statliga vägar, enskilda vägar och torgytor

Text om storskaliga lösningar är borta.

Ny tabell över färgkoder trafikförslag, text om handlingar som kan ingå i trafik- och utformningsförslaget, ny exempelritning ”Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning” mm

 • "Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning"

Ny tabell över färgkoder trafikförslag, ny exempelritning ”Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning” mm

 • "Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning"

Kompletterad text och nya dokument "Anvisningar för parkeringsavtal" och "Anvisningar för ersättningsutredning för befintlig parkering". "Mall mobilitets- och parkeringsutredning 2.1" byts ut mot "Mall för Mobilitets- och parkeringsutredning 2.2". ”Mall för särskild utredning 1.0” byts ut mot ”Mall för särskild utredning 1.1”

 • "Anvisningar för parkeringsavtal"
 • "Anvisningar för ersättningsutredning för befintlig parkering"
 • "Mall mobilitets- och parkeringsutredning 2.1" "Mall mobilitets- och parkeringsutredning 2.2"
 • "Mall för särskild utredning 1.0" "Mall för särskild utredning 1.1"

Bef kap "Blandtrafikgator" byter namn till "Gatutyper". Text om blandtrafikgator flyttas till nytt kapitel "3AG Blandtrafikgator"

Reviderad text bla att biltrafik inte ska hindra gående och cyklister på lågfartsgata

Reviderad text, bla har "särskilda regler" tillkommit

Reviderad text, bla har "särskilda regler" tillkommit

Reviderad text, bla förtydligat när cykelfartsgata ska användas

Reviderad text, bla förtydligande av shared space

Reviderad text och nya länkar till beskrivning - GATA respektive - TORG

Nytt kapitel "Blandtrafikgator". Text delvis från 3A

Nya länkar till utrymmesplanering för träd resp. belysning

Texten i kap 3CA har skrivits om och delats upp i flera underkapitel

Bef kap "Orienterbarhet" byter namn till "Behov, utrymme". Text delvis från 3CA samt ny text

Nytt kapitel "Bredd mm". Text delvis från 3CA samt ny text

Nytt kapitel "Orienterbarhet". Fd "3CA1 Orienterbarhet"

Texten i kap 3CD har skrivits om och delats upp i flera underkapitel

Nytt kapitel "Behov, utrymme, bantyp". Text delvis från 3CB samt ny text

Nytt kapitel "Bredd mm". Text delvis från 3CB samt ny text

Ny text om kombinerad gång- och cykelbana, krav avstämning med trafikkontoret mm

Texten i kap 3CD har skrivits om och delats upp i flera underkapitel

Nytt kapitel "Utrymme, bredd". Text delvis från 3CD samt ny text

Nytt kapitel "Dimensionerande fordon, begrepp". Text delvis från 3CD samt ny text

Nya länkar och borttagna texter om figurer

Texten i kap 3CG har skrivits om och delats upp i flera underkapitel

Nytt kapitel "Separering, avskiljning gående - bil". Text delvis från 3CG samt ny text

Nytt kapitel "Separering, avskiljning gående - cyklister". Text delvis från 3CG samt ny text

Nytt kapitel "Separering, avskiljning cyklister - bil". Text delvis från 3CG samt ny text om bla säkerhetsavstånd cykelbana - parkeringsficka

Nytt kapitel "Skiljeremsa, utrustningsremsa". Text delvis från 3CG samt ny text

Ny text om säkerhetsavstånd mellan cykelbana och parkeringsficka

Ny text om trädplacering

Ny text och bilder om utformningav cykelparkering, framhjulsställ med ramlåsning och tvåvåningsställ nytt, nya illustrationer mm

Reviderad text om cykelparkering

Dokumenten ”Trafikkontorets anvisning för belysningsplacering” och "Trafikkontorets vägledning för belysning av allmän plats" läggs till höger på sidan

 • "Trafikkontorets anvisning för belysningsplacering"
 • "Trafikkontorets vägledning för belysning av allmän plats"

Nytt kapitel "Planeringsstöd"

Helt omarbetad text

Helt omarbetad text, bla ny text om kantstöd och refug

Nya länkar

Befintlig text utgår och ersätts med ny

Nytt kapitel "Tvärfall". Ersätter delvis 12BC1 och 12BC2

Reviderad text. Text fyttad bla från 12BC4

Hänvisning till stadens golv mm

 • "Stadens golv"

Texten i kap 3LA har delats upp i flera underkapitel

Nytt kapitel "Inom Vallgraven". Text delvis från 3LA samt ny text

Nytt kapitel "Ytskikt i banor mm". Text delvis från 3LA samt ny text

Nytt kapitel "Stensättning". Text delvis från 3LA samt ny text

Ny text om korsning cykelbana - kantstödslinje. Tillkommande länkar

Ny länk

Texten i 3MA har delats upp i flera underkapitel

Nytt kapitel "Trädplacering i gatumiljö/trafikmiljö". Text delvis från 3MA

Nytt kapitel "Trädplacering planeringsstöd, utrymme". Text delvis från 3MA

Nytt kapitel "Trädplac trafiksäkerhet". Text delvis från 3MA

Tabell under rubrik "Lokaliseringsmärken" utbytt

Dokument "VVFS 2007:305" är borttaget, länkar till "Råd för VGU" samt "TRV 2011:309" är borttagna

Reviderad text om Vägvisningsormar mm

Helt omarbetad text

Bilden på hur kartor och geodata beställs är borttagen

Ny länk till 2GF och tillhörande dokument

Länk borttagen

Ny text om ytskiktsplan

Reviderade och nya dokument om stenmaterial på stengården

Bef kap "Lutningar och avvattningar" byter namn till "Dagvattenanläggningar". Reviderad text

Bef kap "Körbanans tvärfall" byter namn till "Avvattning över slänt". Delar av texten flyttad till 3KA

Bef kap "G-/GC-banans tvärfall" byter namn till "Avvattning med rännstensbrunnar". Delar av texten flyttad till 3KA

12BC3. Kapitlet utgår. Delar av texten flyttad till 12BC2

12BC4. Kapitlet utgår. Delar av texten flyttad till 3KB

"G invid körbana" utgår ur tabellen

Ny hänvisning till 12CG4

Reviderade dokument "AF-mall för utförandeentreprenad" och "AF-mall för totalentreprenad"

 • "AF-mall för utförandeentreprenad"
 • "AF-mall för totalentreprenad"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning"

Reviderat dokument "TK´s ändringar och tillägg till AMA El". AMA El 16 är uppdaterat till AMA El 19.

 • "TK´s ändringar och tillägg till AMA El"

Hela texten omarbetad

Länk borttagen

Ändrad AMA-kod på nr 319, 320, 426, 427 och 428

Ny exempelritning för ritningsnummer, diarienummer mm samt nytt exempel för ifyllnad av stämpel

Text om arbetsbevis trafiksignaler och gatubelysning borta, ny text om övertagandebesked mm

"Driftstart" har bytt namn till "Driftförändring". Helt ny text

"Övertagandebesked trafiksignaler" har bytt namn till "Övertagandebesked". Helt ny text

12CG5. "Övertagandebesked gatubelysning" utgår

12CG6. "Startbesked för etableringsskötsel av vegetation" utgår

12CG7. "Driftförändring gatubelysning" utgår

12CG8. "Arbetsbevis trafiksignaler" utgår

12CG9. "Arbetsbevis gatubelysning" utgår

"Arbetsbevis klottersanering, målning och klotterskydd" har bytt namn till "Klottersanering och klotterskydd". Helt ny text

Ny hänvisning till 12CG3 och12CG4

Ny hänvisning till 12CG3

Ny hänvisning till 12CG4 och 12CG10

Ny hänvisning till 12CG4

Ny text om utmattning spårväg samt nya länkar till SS-EN 1993-1-9, SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1992-2

Förtydligande om lutningar och nya länkar

Ockra ersatt med antracit

Ny hänvisning till svackfall

Nya länkar

Nya länkar

Nytt kapitel "Bommar"

Kompletterat med text och dokument om livblock

 • "Teknisk specifikation livblock"

Ny text om olika driftområden, anmälan om in- eller urkoppling

Text om in- och urkoppling utgår

Mått för placering av fundament intill körbana ändrat

Kompletterat med text om trädplacering vid makadammagasin

Helt omarbetad text

Kompletterande text om växtval

Kompletterad med text omgenerell ta-plan spår och trafiksäkerhetsinstruktionerna

Ny länk till driftförändring

Länk borttagen

Nytt kapitel "Entreprenadbesiktning"

Nytt kapitel "Syn inför besiktning"

Nya länkar

Tabellen längst ner på sidan borttagen

Justerat namn på "Trafikkontorets anvisning för miljöbonus i TK´s entreprenader"

 • "Namnruta TK flera konsulter"

 • "Namnruta TK standard"

 • "Namnruta standardritning" "3543_L"

 • "3543_K" "3543_L"

 • "3565_A" "3565_B"

 • "4561_K" "4561_L"

 • "4562_P" "4562_Q"

 • "6590_L" "6590_M"

 • "20946" "20946_A"