Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret samlar in och analyserar trafikflöden för gång-, cykel- och biltrafik samt genomför resvaneundersökningar, vilket beskrivs närmare under 2CC Trafikmängder. Här beskrivs också vilka trafikmängder som ska användas för dimensionering av fysisk utformning respektive miljöanalyser.

Trafikkontoret sammanställer och analyserar trafiksäkerhetsstatistik från det nationella verktyget STRADA, se 2CE Trafiksäkerhetsstatistik.

Resmönster beskriver hur och var göteborgarna reser i staden. Materialet baseras på resvaneundersökningar och andra kompletterande datakällor, se 2CD Resmönster.

Färdmedelsfördelning och reslängd presenteras områdesvis för alla trafikslag. För resor till fots och med cykel har ytterligare material tagits fram som beskriver reslängd, resrelationer och ärenden.

Trafikkontoret tar även fram riktlinjer för att underlagsmaterial och beräkningar ska vara enhetliga. En utförligare beskrivning av ”Riktlinjer för Trafikmängder i planeringsarbetet inom trafikkontoret” samt ”Resalstring för exploateringar” hittar du i dokumenten till höger på sidan. Hänvisningar till dessa riktlinjer finns även i kapitlen 2IE Bullerutredning samt 2GC Luftkvalitet.

Trafikstrategin, som antogs 2014, är ett viktigt måldokument som beskriver det framtida resandet. Trafikstrategin har brutits ner på stadsdelsnivå (enligt den tidigare indelningen som bestod av 21 områden), vilket redovisas under 2CF Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin. Dessa resandemål ligger även till grund för den framtida resalstringen, vilken beskrivs under 2CG Resalstring

Avsnittet 2CH Trafikmodeller och trafikprognoser beskriver de trafikmodeller och verktyg som trafikkontoret använder och förfogar över.

Dokument