3EF4 Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin

Trafikstrategi för en nära storstad antogs 2014 och togs fram i en integrerad process med Strategi för utbyggnadsplanering och Grönstrategi. Tillsammans utgör dessa dokument en viktig del av den strategiska planeringen av stadens markanvändning.

För trafikstrategins tre målområden har man formulerat ett antal effektmål, eller mätbara mål. Effektmålen för resor formuleras som:

  • Minst 35 % av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035
  • Minst 55 % av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035.

Figur 1 Trafikstrategins effektmål för resor 2035.

En prognos har tagits fram som uppfyller Trafikstrategins effektmål och som beskriver färdmedelsandelar uppdelat på de gamla stadsdelsnämnderna (21 stadsdelar). Färdmedelsfördelningen beskriver personresor och kan användas för beräkning av framtida fördelning av resor på olika färdmedel, t. ex. för nya exploateringsområden.

Diagrammet nedan illustrerar färdmedelsandelar 2035. Storleken på diagrammen är proportionerlig mot antalet personresor som görs (börjar eller slutar) i respektive område. Färgerna illustrerar färdmedel, där rött är bil, blått är kollektivtrafik och gult är gång och cykel sammanslaget. Se även länk i högerspalten. Vägnätet belastas fordon av personresorna som alstras i respektive område även av lastbilstrafik, yrkestrafik samt genomfartstrafik.


Figur 2 Färdmedelsandelar Trafikstrategi 2035.
Senast uppdaterad 2018-04-13