Arkivversion 2021:2
Foto: Patrik van Meer

Trafikkontoret har för avsikt att under kommande år etablera ett utbildningspaket som är anpassat efter de förutsättningarna och behov som finns kopplat till arbeten i Göteborgs Stad och som grundar sig i stadens styrande dokument, arbetssätt och regler.

Tills dess att detta är på plats har trafikkontoret valt att publicera denna text kring kompetenskrav för att ge berörda aktörer en tydligare vägledning kring hur trafikkontoret betraktar kompetensfrågan. Detta är en komplex fråga där enskilda definitioner och formuleringar av krav, ofta lämnar ett visst tolkningsutrymme som kan leda till osäkerhet. Detta till trots anser trafikkontoret att det är viktigt att belysa kompetenskraven och framförallt se till att påtala de aspekter som är särskilt viktiga i stadsmiljö, men som ofta faller bort på nationell nivå. Där ingår exempelvis frågor gällande oskyddade trafikanter, näringslivets transporter, trafikanter med funktionsnedsättning, komplexa trafiksituationer i stadsmiljö och barnperspektivet.

När det kommer till implementeringen och inte minst uppföljningen av kompetenskraven kommer trafikkontoret i nuläget inte ge påföljder för enskilda och enstaka avvikelser, så länge entreprenören tydligt kan visa att man arbetar aktivt med kompetensfrågan och strävar efter att etablera och upprätthålla en kompetensnivå i linje med denna text.

Under detta kapitel ligger följande underrubriker:
4.1.     Övergångsregler för kompetens
4.2.     Sammanställning av kompetens
4.3.     Kompetenskrav grundkompetens
4.4.     Kompetenskrav vägarbetare
4.5.     Kompetenskrav vakt
4.6.     Kompetenskrav fordonsförare
4.7.     Kompetenskrav trafik- och skyddsanordningar

Se fullständig krav och rådstext under respektive länk till höger på denna sida!

Dokument
Kontakter