Arkivversion 2021:2
Foto: Patrik van Meer

Trafikkontorets regler för Arbete på gata (APG) är framtaget för att trafikkontoret som väghållare ska kunna tillhandahålla ett så väl fungerande vägnät som möjligt. Trafikkontoret publicerar nu en första version av APG, för att sedan i samråd med såväl aktörer inom staden som externa, successivt fylla på och utveckla reglerna. APG kommer uppdateras en till två gånger per år, efter behov.

Arbete på gata innebär ofta någon form av störning. Detta påverkar trafiken och utgör en risk för såväl de som utför arbetet som för trafikanten. APG tydliggör vilka krav trafikkontoret ställer på de som projekterar, upphandlar, planerar eller utför dessa arbeten, för att på så vis begränsa dessa störningar och minimera eventuella risker. Fokus i APG ligger på utförandeskedet. Samtidigt behöver många aspekter beaktas i projektering, upphandling och planeringsskedet för att möjliggöra ett kvalitativt och säkert genomförande.
Vid planering och genomförande av projekt ska hänsyn tas till alla trafikslags framkomlighet under byggtiden. Särskilda ansträngningar ska vidtas för att:

  • Bibehålla en snabb, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik
  • Upprätthålla god framkomlighet och trafiksäkerhet, med lättöverskådliga trafiklösningar, för cyklister och gående
  • Minimera störningar för godstransporter
  • Beakta blåljusverksamheters framkomlighetsbehov

Trafikkontoret ansvarar för att arbeten samordnas och att de utförs med trafiksäker utmärkning och avstängning, att ett snabbt genomförande möjliggörs samt att arbetet sker vid lämpligaste tidpunkt. För att kunna upprätthålla denna samordning är det viktigt att alla aktörer som projekterar, upphandlar, planerar eller utför arbeten i trafikmiljö informerar trafikkontoret i så god tid som möjligt.

Ambitionen är att minimera trafikstörningarna, skapa trafiksäkra arbetsplatser, upprätthålla en god trafiksäkerhet för alla trafikanter och fortsatt möjliggöra ett effektivt genomförande av arbeten och underhåll på gata. Detta samtidigt som Göteborg ska fortsätta vara en stad för alla att vistas och verka i.

Under detta kapitel ligger följande underrubriker:
1.1.     Syfte APG
1.2.    Uppbyggnad APG
1.2.1       Innehållet i korthet
1.3.     Omfattning APG
1.3.1       Giltighet
1.4.     Definitioner
1.5.     Gällande regelverk för arbete i trafikmiljö
1.5.1       Lagar och förordningar
1.5.2       Myndighetsföreskrifter
1.5.3       Kommunala föreskrifter i Göteborg
1.5.4       Stadens riktlinjer och regler
1.5.5       Standarder
1.6.     Kontaktlista, system och läsanvisningar
1.6.1       Kontaktlista
1.6.2       Systemstöd
1.6.3       Läsanvisningar

Se fullständig krav och rådstext under respektive länk till höger på denna sida!

Dokument
Kontakter