Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Regler, riktlinjer och nyckeltal kring trafikbuller finns att läsa i kap 2GA Buller

Åtgärder som sänker hastigheten är ofta positiva även ur bulleralstringssynpunkt. För de boende är upplevelsen dock inte alltid positiv eftersom det är svårt att få trafikanterna att köra i en jämn låg hastighet. Ibland kan därför hastighetsdämpande åtgärder innebära ett ökat trafikbuller från enstaka fordon eller köer. Om hastighetsdämpande åtgärder ska användas som bullerdämpande åtgärd måste alltid dessa konsekvenser beaktas.

När det är möjligt är nästan alltid den säkraste och bästa bullerskyddsåtgärden att bygga bullerskärmar eller vallar. En bullerskärm bör normalt ge åtminstone en reduktion på 10 dBA för att vara ekonomiskt och estetiskt motiverat.

Bullerskärm

Bullerskärmar kan delas upp i tre olika standarder:

 • Hög standard: Skärm med estetiskt god utformning med exempelvis glas över broar och absorberande material där så krävs för att inte ge reflexion mot befintlig bebyggelse
 • Mellanstandard: Träskärm på 90 centimeter hög betongbas
 • Låg standard: Träskärm grundlagd på betongfundament för stolpe
Bild 1: Exempel hög standard – Högsboleden. Foto: Jonas Andersson
Bild 2: Exempel mellanstandard – Björlandavägen (delen Kärradalsvägen – Gisslefjällsliden). Foto: Jonas Andersson
Bild 3: Exempel låg standard – Björlandavägen (delen Toredalsgatan – Bjurslättsliden). Foto: Jonas Andersson

 Av en skärms anläggningskostnad utgör 50-60 procent av kostnad för själva skärmen och 40-50 procent kostnad för grundläggning med mera.
Driftkostnader och livslängd varierar stort mellan olika typer av skärmar. Om placering av bullerskydd på kvartersmark är olämpligt, och möjligheten finns, kan placering ske inom trafikområde. Särskilt avtal behövs.

Skärm vid begränsad sikt

En bullerskärm får inte innebära allvarlig trafiksäkerhetsrisk.
I korsningar, vid utfarter mm där en bullerskärm skulle hindra fri sikt och därigenom innebära en reell trafiksäkerhetsrisk, behöver skärmens utformning, höjd, utbredning och placering studeras särskilt. Se även 3J Sikt
Avtrappning i höjd, förändrad skärmplacering mm kan behövas.
Glas är inte lämpligt att använda som siktfrämjande åtgärd på grund av frost, nedsmutsning etc. och får endast användas i undantagsfall. Eventuella undantag ska godkännas av stadsmiljöförvaltningen, för kontakt se kompetens ”Trafikutformning”.

Bullervall

Överskottsmassor kan ibland användas för bullervallar. Eftersom kostnaden för att transportera och deponera massor från exempelvis tunnelbyggen och rivningar är ganska stor kan en bullervall anläggas utan att kostnaden blir särskilt stor.

Dokument
 • Stadens färg

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_137_Stadens-farg_2016-04.pdf

 • Stadens möbler

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_139_stadens_mobler.pdf

 • Stadens möbler riktlinjer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.