Arkivversion 2021:1
Foto: Gatubolaget

Läs mer om trafikanordningsplaner under 13AB Trafikanordningsplan.

Tillvägagångssätt

Byggherren som utför arbete inom gatu- och spårområde är alltid ansvarig för att en trafikanordningsplan upprättas och blir granskad av trafikkontoret innan ett arbete påbörjas.

Före ansökan om Starttillstånd ska byggherren och trafikkontorets trafiksamordnare klara, se kompetens ”Trafikföringsprincip”, till höger på sidan, ut trafikföringsprincip och övriga förutsättningar för det enskilda arbetet. Dessa förutsättningar ska byggherren inkludera i förfrågningsunderlaget gentemot entreprenören som ska utföra arbetet.

När entreprenören är antagen ska denne upprätta trafikanordningsplaner, utifrån planerad arbetsmetod, vilka ska granskas av trafikkontorets planeringsledare, se kompetens ”Trafikingenjör trafikhantering gata” och/eller ”Trafikingenjör trafikhantering spår” till höger på sidan, eller trafikverket. Därefter ansöker byggherren om starttillstånd. Det är sedan byggherrens ansvar att följa upp att alla delar i starttillståndet efterlevs.

Trafikföringsprincip

En s.k. ”Trafikföringsprincip” ska redovisas. För framtagande av trafikföringsprinciper, se 12CE1.11 Trafikföringsprincip.

Arbeten som kräver totalavstängning eller överledning, samt vägarbeten på det trafikintensiva vägnätet, som ger trafikstörningar under högtrafik, ska behandlas i Trafiksamrådet. Anmälan till trafikkontoret ska ske minst 4 veckor före planerad start av arbete.

Tidsbegränsade föreskrifter

När trafikanordningsplanen anger att det erfordras tillfälligaföreskrifter vid vägarbetsplatsen är kravet att erforderliga beslut är tagna innan skyltsättning får förekomma.

Trafikkontoret utfärdar föreskrifter med särskilda trafikregler enligt TrF 10 kap. 14 § se kompetens ”Tidsbegränsade föreskrifter” till höger på sidan. Tidpunkt när beslut börjar gälla respektive upphör att gälla registreras av trafikkontoret. Det är viktigt att vägmärken sätts upp respektive tas ner enligt beslutad föreskrift.

Generella trafikanordningsplaner

Generella trafikanordningsplaner berör drift och underhåll, samt korta investeringsarbeten där trafikkontoret är väghållare. Granskade generella trafikanordningsplaner ska finnas vid akut- och underhållsarbeten för olika avstängningssituationer.

På trafikintensiva vägnätet får arbete inte förekomma utan särskilt tillstånd, måndag-fredag kl. 7-9 samt 15-18.

Gräns julhandeln: Vägarbeten får inte utföras under perioden 10 dec – 10 jan.

Utmed Centrala Göteborg: Vägarbeten får inte utföras under evenemangsperioden 1–20 aug.

Rapportering Trafik Göteborg, se kompetens ”Trafikinformation”, till höger på sidan, ska ske i omedelbar anslutning till att arbetet påbörjas:

  • Om arbetet pågår mer än en dag på samma plats
  • Vid alla schaktarbeten och övriga ingrepp i vägkroppen

Trafikanordningsplanerna är minimikrav och ska vid behov, t.ex. arbetsmiljö eller angöringssynpunkt, kompletteras med ytterligare avstängnings- och trafikledningsmaterial. Trafikanordningsplanerna kan kombineras med trafikanordningsplan för spårområde.

När trafiken vid ett vägarbete ska regleras med någon form av förbud eller påbud ska detta ske enligt arbetsordning för tidsbegränsade föreskrift vid vägarbete enligt TrF kap 10 14§ (LTF)

  • Minst tre (3) arbetsdagar före nedanstående föreskriven skyltsättningsdag, ska kontakt tas enligt kompetens ”Tidsbegränsade föreskrifter” till höger på sidan
  • För säckning av P-automater, för kontakt se kompetens ”Parkering P-bolaget” till höger på sidan

Skyltning ska ske enligt trafikkontorets bestämmelser, se 13AB2.1 Parkeringsregelering.

Dokument
Kontakter