Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Samråd

Beslut om gatunamn

Göteborgs Kommuns Namnberedning föreslår nya namn för kulturnämnden, som beslutar och fastställer de föreslagna namnen. Stadsbyggnadsförvaltningen fastställer adressenumrering.

För utförligare beskrivning se länk till ”Namnsättning av gator” till höger på sidan. Det går även bra att ställa frågor till Kompetens ”Gatunamn och vägvisning” till höger på sidan.

Handläggning

Ansvar

Trafiknämnden ansvarar för att gatunamn och adressnummer hålls aktuella i Göteborgs Stad.

Nya namn

Uppsättning av nya gatunamn bekostas normalt av kommunen. Vid ombyggnader och exploateringsområden ska kostnaden för nya gatunamnsskyltar ingå i varje enskilt projekt. Gatunamnsskyltar placerade inne på tomtmark eller kvartersmark bekostas dock normalt inte av kommunen.

Utmed enskilda vägar bekostar kommunen inte uppsättning av adressnummer.

Underhåll

Kommunen ansvarar för underhållet av alla gatunamnsskyltar utmed kommunens och Trafikverkets vägar. Gatunamnsskyltar på enskilda vägar underhålls av kommunen endast om dessa är placerade inom vägområdet för den kommunala/statliga vägen.

Vägvisning gatunamn

Huvudprincipen är att inte vägvisa till en gata. Om det finns speciella skäl vägvisas som till inrättning. Svart versal/gemen text på vit botten. Textstorleken är densamma som används på gatunamnsskyltar i övrigt.

Rutiner

Ombyggnads- och exploateringsområde

Projektledaren för ombyggnads eller exploateringsområdet ansvarar för att gatunamnsskyltningen återställs alternativt nyuppsätts.

Adressnumrering

Utsträckning av gatunamnen samt adressnumrering framgår av adresskartan i MapInfo.

Numreringen utmed en sträcka visas i samma ordning som numren förekommer på sträckan. Det innebär att numreringen utmed gatans ena sida kommer i omvänd nummerordning. Ex: Storgatan 2 – 10, Storgatan 9 – 1.

Standard

Text, storlek, färg

Normalt används tvåradiga skyltar. Enradiga skyltar används i undantagsfall, där tvåradig skylt inte får plats. Även treradig skylt kan användas där namnet är långt eller skylten blir så lång att det behövs två stolpar.De utförs i normalreflex i blå botten och vit text. Texten ska vara versal/gemen och med samma textsnitt som tilläggstavlor till vägmärken. Bården ska ha raka hörn.I områden av kulturhistoriskt värde, typ Haga, kan emaljerade skyltar användas.

Textstorleken är normalt 80/60. Utmed större trafikleder, större korsningar och ”när det behövs” används 100/73 text. 60/44 text används vid lokalgator, gårdsnamn, trappor, gångvägar och andra trånga miljöer.

Placering, montering

I korsningar på återvändsgator, där trafiken huvudsakligen kommer från ett håll sätts endast en skylt på tvärgatan. Då anges både jämna och udda nummer på denna skylt. Ex: A-gatan 1-9, 2-10. Om skylten sätts på sidan med jämna nummer ska jämna nummer stå först på skylten.

Grundregeln för gatunamnsskyltning är enkelmontering.

Gatunamnsskyltar sätts inte upp på villor eller hus med vackra fasader utan fastighetsägarens medgivande.

Vid ändring av gatunamn med adressnummer tejpas den gamla skylten över med ett rött kryss och ska sitta kvar tillsammans med den nya skylten i ca två år.

Gatunamn skyltsätts inte där gång- och cykelbanor korsar varandra.

Gatunamnsskyltar till enstaka fastigheter (gårdsnamn) placeras utanför vägområdet.

I större cirkulationer placeras även gatunamnsskyltar i refugerna.

Hög standard i centrala staden

 
Mellanstandard i tättbefolkat område (typ Kålltorp, Majorna).

 
Låg standard i småhusområde och utanför tätort (typ radhus, villa).

*) Denna skylt kan utelämnas vid återvändsgator.

 

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.