Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Vägvisningsskyltar för gående finns för närvarande främst i de centrala delarna av Göteborg. Enligt Plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på befintliga platser åtgärdas. Boverket har tagit fram ett förslag på föreskrifter och allmänna råd, där en av huvudparagraferna lyder: ”14 § Hinder i form av bristande skyltning ska undanröjas. 

En vägvisningsplan för gående finns än så länge endast i form av kartbild hos trafikkontoret, se kompetens ”Vägvisning”.

                                 
Om vägvisning berörs ska kontakt tas med trafikkontoret, se kompetens ”Vägvisning”. 

Kontakter