Arkivversion 2021:2
Foto: Stig Hedström

Alla cykelbanor i det övergripande cykelnätet som är definierade enligt ”Cykel i Göteborg 2006” vägvisas enligt upprättad cykelvägvisningsplan. Stor vikt ska läggas på att skapa en kontinuerlig vägvisning där även cykelstråk i blandtrafik skyltas om de ingår i det övergripande cykelnätet.

Cykelvägvisningens omfattning

  • Cykelvägvisning ska finnas i alla punkter och riktningar om två cykelbanor i det övergripande cykelnätet korsar varandra.
  • Om en cykelbana som inte ingår i det övergripande cykelnätet ansluter till det övergripande nätet, vägvisas den anslutande punkten längs med det övergripande nätet. Vid behov skyltas lokala vägvisningsmål in på cykelbanan.
  • Cykelledsskyltar används på det övergripande cykelnätets blandtrafikgator med ett intervall av 100-150m samt i valpunkter. Skyltarna används också på cykelbanor med långa länkar som en kvittens. I dessa fall (oftast färgade stråk) bör skyltarna sättas upp med ett intervall om 600-700m.

Skyltutformning

Cykelvägvisning

Generellt används cykelstolpen modell ”Heden”, se länk till höger. Rundfärgen på hela stolpen och skyltarna är cykelblå. Skylten är alltid dubbelsidig för att fungera som en orienteringspunkt för både gående och cyklister. Textstorleken är normalt 60/44. Pilen förekommer endast liggande och visar antingen höger eller vänster. Cykelsymbolen ska peka i pilens riktning. Vit text och symboler görs normalreflekterande. Bottenfärgen är lackerad.

I undantagsfall (exempelvis i trånga innerstadsmiljöer) kan vägvisning i en eller två riktningar monteras på befintlig mast, vägg eller rörbåge.

Cykelledsskyltning

Cykelledsskylten används som kvittens och information till cyklister med syfte att tydliggöra cykelleden även på de gator som inte har cykelbana. Skyltarna kan kompletteras med liggande höger eller vänsterpil. Dessa skyltar ska inte innehålla några vägvisningsmål. Skyltarna placeras om möjligt på befintliga stolpar.

         

Hamnstråket märks ut med vit cykelledsskylt tillsammans med den blå.

            

Vägvisning av turiststråk

Turistskyltningen kan vid behov monteras på ”Hedenstolpen”.

I Göteborg skyltas följande turiststråk:

  • Sverigeleden
  • Cykelspåret
  • Turiststråket
  • Kattegattleden

         

Placering av cykelskyltar

Hedenstolpen

Vid val av placering av ”Hedenstolpen” ska alltid synbarheten för cyklister beaktas.

Cykelledsskyltar

Skyltarnas funktion är att ge cyklisten information om det övergripande cykelstråket sträckning. Skyltarna ska placeras på höger sida med ca 100-150m intervall. Anslutningen mellan bostadsgata och cykelbana ska skyltas tydligt

 
Figuren visar exempel på cykelledsskyltning i en riktning på bostadsgator utan cykelbanor. Blå streckad linje illustrerar huvudcykelnätets sträckning.