Arkivversion 2021:2
Foto: Stig Hedström

En vägvisningsplan för cyklar finns, än så länge, bara i MapInfo för det övergripande cykelnätet i Göteborg och nås hos trafikkontoret, se kompetens ”Vägvisning”. Cykelbanor utanför det övergripande cykelnätet, vägvisas i normalfallet inte. Vägvisningsplanen samt karta på det övergripande cykelvägnätet kan rekvireras av trafikkontoret, se kompetens ”GIS Kartverk”.  

Om vägvisning berörs ska kontakt tas med trafikkontoret, se kompetens ”Vägvisning”. 

Kontakter