Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

En genomtänkt och systematisk vägvisning bidrar till bättre framkomlighet och ökad säkerhet på vägar och gator. Förändringar av bostadsområden, etablering av industrier, fritidsområden etc., öppnande av nya vägförbindelser mm bidrar till att befintligt vägvisningssystem gradvis blir inaktuellt. Om vägvisning berörs ska kontakt tas med trafikkontoret, se kompetens ”Vägvisning”.

Under den tidigare delen av 1990-talet upprättades en *vägvisningsplan för Göteborg i form av Vägvisningsormar. En Vägvisningsorm är en linje som börjar där målet första gången anges och följer de gator där målet ska vägvisas fram till målet. De är idag något inaktuella och nya Vägvisningsormar håller på att tas fram. Målen är uppdelad på fjärrmål, lokala mål samt serviceanläggningar/inrättningar. Med fjärrmål avses mål som ligger utanför ortnamnsgränsen. Med lokala mål menas mål som ligger innanför ortnamnsgränsen.

I alla former av vägvisning är det viktigt med kontinuitet dvs att en påbörjad vägvisning fullföljs och att vägvisning sker i alla punkter där trafikanten kan känna en osäkerhet.

*En vägvisningsplan är en tabell eller en grafisk beskrivning av vägvisningen inom ett angivet område

Kontakter