Arkivversion 2020:1
Foto: Gatubolaget

Regler och föreskrifter

I Teknisk Handbok finns de tillämpningar av regler och skyltsättning som är specifika för Göteborgs Stad.

Förutom dessa anvisningar gäller i tillämpliga delar följande regler, förordningar, handböcker och författningar:

  • TrF, Trafikförordningen
  • VMF, Vägmärkesförordningen
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar
  • TSFS 2010:171
  • TrV ”Handbok vägmärken”, 2009:15
  • Parkeringshandboken, trafikkontoret – under 2AE Parkering
  • Krav för vägar och gators utformning, VGU
  • Råd för vägar och gators utformning, VGU
  • Vägar och gators utformning, VGU – exempelsamling vägmärken
  • Transportstyrelsen – vägmärken

Ansvar

Väghållaren ansvarar för uppsättning och underhåll av vägmärken. (Undantag se VMF § 78 – 82).

Beslut

Vissa vägmärken kräver myndighetsbeslut av Trafiknämnd, Länsstyrelse eller Trafikverket för att kunna sättas upp. Vägvisningsmål anvisas av väghållaren. Se även 2J Lagar och föreskrifter

Kostnadsansvar

Kostnaden för nya och förändrade trafikanordningar ska bäras av varje enskilt projekt.