Arkivversion 2020:2
Foto: Peter Svenson

I vissa trafiksituationer och hastigheter kan det vara svårt att placera i träd på ett bra sätt i gatumiljön, då större träd blir oeftergivliga och i vissa lägen kan utgöra en betydande trafiksäkerhetsrisk med allvarliga skadekonsekvenser som följd vid en påkörning.

Trädplacering i anslutning till gång- och cykelbana:

Se 3CH1.1 Hinderfri bredd – gångbana och 3CH1.2 Hinderfri bredd – cykelbana/gång- och cykelbana

Trädplacering i anslutning till bilkörbana med hastighet VR 60 km/h och högre:

Se VGU (hinder, säkerhetszon etc).

Trädplacering i anslutning till bilkörbana med hastigheter under VR 60 km/h:

Träd placeras i enlighet med bl a avsnitt 3CH1.3 Hinderfri bredd – körbana

Träd ska generellt inte placeras siktskymmande eller där det utgör en betydande trafiksäkerhetsrisk vid en eventuell påkörning bedömt utifrån aktuell situation och referenshastighet. Se vidare avsnitt 3J Sikt.

I svårare/mer komplexa fall t ex i samband med korsning eller vid något högre hastigheter ska särskild bedömning göras. Där det bedöms lämpligt utifrån linjeföring och hastighetsbild mm, kan t ex flerstammigt träd/stor buske väljas, i syfte att mildra personskadekonsekvenserna vid en eventuell påkörning. Flerstammiga träd / stora buskar ska då väljas i så stora exemplar att de är uppstammade eller går att stamma upp i samband med plantering samt har en viss minsta total höjd, se figur nedan.

Bedömning av trädplacering i svårare/mer komplexa fall görs av trafikkontorets utformningsansvariga, se kompetens ”Trafikutformning”.

Figur Flerstammigt träd i gatumiljö

Storlek vid plantering
Total höjd ovan mark/rotklump: min 3-3,5 m (beroende på art/sort)
Uppstammad höjd (fri från grenar, kvistar och blad): min 2,0 m
Stamdiameter: max 10 cm

Bra att veta:

  • Flerstammiga träd/stora buskar som är så pass stora att de uppfyller höjdkraven och går att stamma upp på avsett sätt behöver ofta specialbeställas från europeiska avtalsleverantörer och då i mycket god tid, ofta minst något halvår i förväg. Kvaliteten ska vara hög, t ex omplanterad ca 6 gånger samt solitär ”showplant”.

 

Dokument
  • Stadens träd

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_141_Stadens-trad_2016-10-1.pdf

Kontakter