Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Peter Svenson

Detta avsnitt beskriver enklare tumregler och är avsett som stöd i tidiga skeden vid utrymmesplanering för träd på allmän platsmark gata/torg, t ex vid framtagande av trafik- och utformningsplaner, GFS:er etc.    

Figur Planeringsmått träd

Tänk på:

  • Träd behöver samplaneras med belysning och övrig gatutrustning/möblering. Belysningsstolpar placeras lämpligen mitt mellan två träd i en trädrad. C-C-mått mellan gatuträd i rad är ofta mellan 8-15 m, beroende på art, gestaltning, kringutrymmen mm. Vanligt förekommande C-C-mått för belysningsstolpar: Se 3GA5 Planeringsstöd.
  • Växtbäddar för träd behöver både yta och volym för att trädet ska kunna leva och utvecklas på ett bra sätt. Mindre-medelstora träd med sluthöjd 10-12 m behöver som regel en växtbädd om 16 m2 x 1,1 m. Stora träd med sluthöjd 20-25 m behöver 25 m2 x 1,1 m. Träd behöver stå så centrerat i växtbädden som möjligt. Det är ofta en fördel om växtbäddar för träd som står i rad/nära varandra hänger ihop i en större växtbädd. Se vidare 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd.  
  • Växtbäddar eller skelettjordar under hårdgjord gatumark som trafikkontoret förvaltar tillåts endast under gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser för personbilar.
  • Träd behöver samplaneras med ledningar mm. Planeringsmått mellan trädplantering och VA-ledningar är 4 m, undantag finns. Ledningar för el, fiberkabel mm tillåts generellt inte i växtbäddar/skelettjordar för träd. 12TA1.6 Placering av stolpar, träd och buskage.
  • Vid makadammagasin för dagvattenrening/fördröjning kan träd ofta placeras vid sidan om makadammagasin, men som regel inte ovanpå sådant magasin. Se vidare 12TA1.6 Placering av stolpar, träd och buskage
  • Minsta hinderfria bredd för gräsyta (i trädrad, i refug etc) är 2 m. Se vidare 12TA1.5 Utformning för att underlätta skötsel samt 12TA4 Skiljeremsor och refuger Maximal lutning för att kunna sköta gräsytor rationellt är 1:3, för äng/slåtteryta max 1:2,1. Se vidare 12TA3 Lutningar och slänter
  • Träd som står intill bilväg behöver kunna stammas upp till 4,7 meter efter ett antal år, träd intill cykelbana och gångbana ska kunna stammas upp till 3,5 meter. Höjder – se vidare 3CH2 Fri höjd.  
  • Vid planering och i projekt behöver kontakt tas tidigt med park-och naturförvaltningen för att stämma av tänkta typer av planteringar, särskilt med tanke på att vissa planteringar ibland kan vara alltför skötselkostnadsdrivande. Även artval/växtval, utrymmen och lösningar ska stämmas av så tidigt som möjligt. Se dokumentet ”Rekommenderade träd 2020-2025” för vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter. Kontakt tas i första hand med resp. parkförvaltare (se dokument ”Kontaktlista Parkförvaltare” till höger på sidan), i andra hand med planeringsledare träd (kompetens ”Träd” till höger på sidan) i de fall det inte finns någon kontaktperson utsedd hos park- och naturförvaltningen i projektet. Se vidare 12TA1 Allmänna riktlinjer och 12TA1.7 Växtkvalitet, växtval och plantering.

Bra att veta:

  • Gatuträd och platsträd i staden utför viktiga sk. ekosystemtjänster för sin omgivning. Viss variation i ekosystemtjänsterna finns beroende på bl a vilka trädarter som används och vilken ålder träden har. För de trädarter med de livslängder som normalt är aktuella för gatuträd i staden, finns det inga nämnvärda skillnader i ekosystemtjänster som dessa gatuträd producerar. Mer om ekosystemtjänster samt träd finns i stadsmiljöpolicyn se Stadens Träd till höger på sidan.

 

När utrymmet är begränsat
Ibland kan någon av nedanstående principer om lämpligt vara alternativ då man vill skapa plats för träd i redan trånga sektioner.

Figur Alternativa trädplaceringar.

Dokument
Kontakter