Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Peter Svenson

Detta avsnitt beskriver enklare tumregler och är avsett som stöd i tidiga skeden vid utrymmesplanering för träd på allmän platsmark gata/torg, t ex vid framtagande av trafik- och utformningsplaner, GFS:er etc.    

Figur Planeringsmått träd

Tänk på:

  • Träd behöver samplaneras med belysning och övrig gatutrustning/möblering. Belysningsstolpar placeras lämpligen mitt mellan två träd i en trädrad. C-C-mått mellan gatuträd i rad är ofta mellan 8-15 m, beroende på art, gestaltning, kringutrymmen mm. Vanligt förekommande C-C-mått för belysningsstolpar: Se 3GA5 Planeringsstöd.
  • Växtbäddar för träd behöver både yta och volym för att trädet ska kunna leva och utvecklas på ett bra sätt. Mindre-medelstora träd med sluthöjd 10-12 m behöver som regel en växtbädd om 16 m2 x 1,1 m. Stora träd med sluthöjd 20-25 m behöver 25 m2 x 1,1 m. Träd behöver stå så centrerat i växtbädden som möjligt. Det är ofta en fördel om växtbäddar för träd som står i rad/nära varandra hänger ihop i en större växtbädd. Se vidare 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd.  
  • Växtbäddar eller skelettjordar under hårdgjord gatumark som stadsmiljöförvaltningen förvaltar tillåts endast under gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser för personbilar.
  • Träd behöver samplaneras med ledningar mm. Planeringsmått mellan trädplantering och VA-ledningar är 4 m, undantag finns. Ledningar för el, fiberkabel mm tillåts generellt inte i växtbäddar/skelettjordar för träd. 12TA1.6 Placering av stolpar, träd och buskage.
  • Vid makadammagasin för dagvattenrening/fördröjning kan träd ofta placeras vid sidan om makadammagasin, men som regel inte ovanpå sådant magasin. Se vidare 12TA1.6 Placering av stolpar, träd och buskage
  • Minsta hinderfria bredd för gräsyta (i trädrad, i refug etc) är 2 m. Se vidare 12TA1.5 Utformning för att underlätta skötsel samt 12TA4 Skiljeremsor och refuger Maximal lutning för att kunna sköta gräsytor rationellt är 1:3, för äng/slåtteryta max 1:2,1. Se vidare 12TA3 Lutningar och slänter
  • Träd som står intill bilväg behöver kunna stammas upp till 4,7 meter efter ett antal år, träd intill cykelbana och gångbana ska kunna stammas upp till 3,5 meter. Höjder – se vidare 3CH2 Fri höjd.  
  • Vid planering och i projekt behöver kontakt tas tidigt med park-och naturförvaltningen för att stämma av tänkta typer av planteringar, särskilt med tanke på att vissa planteringar ibland kan vara alltför skötselkostnadsdrivande. Även artval/växtval, utrymmen och lösningar ska stämmas av så tidigt som möjligt. Se dokumentet ”Rekommenderade träd 2020-2025” för vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter. Kontakt tas i första hand med resp. parkförvaltare (se dokument ”Kontaktlista Parkförvaltare” till höger på sidan), i andra hand med planeringsledare träd (kompetens ”Träd” till höger på sidan) i de fall det inte finns någon kontaktperson utsedd hos stadsmiljöförvaltningen i projektet. Se vidare 12TA1 Allmänna riktlinjer och 12TA1.7 Växtkvalitet, växtval och plantering.

Bra att veta:

  • Gatuträd och platsträd i staden utför viktiga sk. ekosystemtjänster för sin omgivning. Viss variation i ekosystemtjänsterna finns beroende på bl a vilka trädarter som används och vilken ålder träden har. För de trädarter med de livslängder som normalt är aktuella för gatuträd i staden, finns det inga nämnvärda skillnader i ekosystemtjänster som dessa gatuträd producerar. Mer om ekosystemtjänster samt träd finns i stadsmiljöpolicyn se Stadens Träd till höger på sidan.

 

När utrymmet är begränsat
Ibland kan någon av nedanstående principer om lämpligt vara alternativ då man vill skapa plats för träd i redan trånga sektioner.

Figur Alternativa trädplaceringar.

Dokument (3 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.