Arkivversion 2020:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Utöver gator, torg och parker förvaltar Staden också byggnadsverk. Med byggnadsverk menas bl a broar, tunnlar, färjelägen, kajer, stödmurar, bullerskydd, andra stödkonstruktioner.

Staden använder Bro- och tunnelförvaltningssystemet BATMAN