Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

För att personer med nedsatt synförmåga ska kunna orientera sig i en komplex trafikmiljö är en medveten och enhetlig utformning av trafikmiljön nödvändig. Platser där naturliga orienteringsreferenser saknas kan komplettering med prefabricerade ledytor bli aktuellt. För mer information kring principer för orientering se 3CA3 Orienterbarhet.

I en ledyta läggs prefabricerade markplattor med vågformade räfflor parallellt med gångriktningen. Ledytan ska utformas så att den ger taktil kontrast mot omgivande ytor. I korsningspunkten mellan två stråk eller andra platser där valsituation uppstår läggs en kvadratisk valpunkt i samma bredd som stråket. I valpunkten används stora släta plattor med täta fogar för att ge en riktigt slät yta som kontrast till den räfflade ledytan. Ledstråket bör vara axelbrett för att fungera tillfredställande och byggs med marksten/plattor till bredden 0,63 eller 0,7 m beroende på produkt. På ömse sidor av stråket bör det finnas en slät yta med en bredd på minst 0,7 meter på vardera sidan av ledytan.

En helhetslösning eftersträvas där planering av möbleringszoner i kombination med ledytor för människor med nedsatt synförmåga samt släta stråk för personer med nedsatt rörelseförmåga optimeras utifrån platsens förhållanden. Tänk särskilt på att ledytor inte får läggas i ytor som är avsedda för cykeltrafik eller fordonstrafik. I de fall ledytor korsar en cykelbana eller körfält görs ett uppehåll i stråket för att personer med nedsatt synförmåga ska ha möjlighet att identifiera konfliktpunkten. Det taktila stråket återupptas sedan direkt efter korsningen. Vid torgmiljöer eller stora öppna platser är ledytorna till god hjälp under förutsättning att intilliggande ytor är släta och har kontrasterande ljushet mot ledstråksplattorna.

Avslutning av stråken sker genom att leda fram till fasta referenser i form av eller naturliga ledstråk som mur, hinderfri fasad etc. Där ledstråket gör uppehåll för att korsa cykelbana eller körbana bör gränsen utgöras av kantstöd, i annat fall riskerar personer med nedsatt synförmåga ha hunnit gå några steg ut i körbanan innan man uppmärksammar att ledstråket tagit slut.

För att skapa fungerande ledstråk måste de vara välplanerade och lämpligt utformade. Genom samråd med tillgänglighetsansvarig, se kompetens” tillgänglighet” till höger, kan en fungerande lösning anpassas till lokala förhållanden på platsen. Det är bara på hållplatser som prefabricerade ledytor används som generell lösning för att identifiera påstigningspunkten och kunna orientera sig till anslutande övergångsställen/passager. Detaljer redovisas i standardritningarna för hållplatser, se länkar till höger på sidan.

 

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.