Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Val av ytskikt ska alltid göras med hänsyn till komfort, tillgänglighet, tydlighet och med hänsyn till anslutande ytskikt och läge i staden. Ytskikt ska även vara halkfria. Dessutom ska alltid driftaspekten beaktas vid val av beläggning.

Ytskikt i kollektivtrafikkörfält och hållplatser

Av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl bör kollektivtrafikytor i innerstaden åtskiljas från andra trafikytor. Körbanor i platsgjuten betong kan användas vid hårt trafikerade hållplatser. Perrongytor vid hållplatser markeras med speciell marksten i betong, undantaget i känsliga miljöer där stenmaterial är naturligt.

Ytskikt på gångbanor

 • Gångbanor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp
 • Gångbanor ska alltid ha slät yta för att vara tillgängliga för alla gångtrafikanter.
 • Gångbanor ska vara jämna och halkfria så att inte fotgängare hellre väljer att använda cykelbanan.
 • Kanter ska generellt undvikas/minimeras med undantag för särskilda åtgärder till hjälp för blinda/synskadades orientering
 • På öppna ytor och stråk där naturliga orienteringsreferenser saknas ska särskilda ledstråk finnas, se avsnitt 3LC Ledstråk
 • Vid val av ytskikt på gångbanor ska beläggningen väljas med hänsyn till stadsdelens/ områdets karaktär. Oavsett vilket material som används är det viktigt att kraven på släta gångstråk fortfarande efterlevs för tillgängligheten. Se vidare ”Stadens golv” till höger på sidan.

Se även avsnitt 3CA Gångbana med underliggande kapitel.

Ytskikt på cykelbanor

 • Cykelbanor ska beläggas med asfalt. I undantagsfall, på särskilda platser kan annan beläggning vara motiverad. Sådan ska vara jämn och av beläggning med låg halkrisk.
 • Avvikande material på cykelbanan, i försök att uppmärksamma korsande flöden, dämpa hastighet eller annat, ska inte användas.

Kantstöd vid cykelbanor – se 3LB Kantstöd

Se även avsnitt 3CB Cykelbana med underliggande kapitel.

Ytskikt i korsningspunkter mellan gående och cyklister
I korsningspunkter är det särskilt viktigt att särskilja ytor för gående och cyklister. Cykelbanans ytskikt ska vara genomgående och inte brytas med vare sig gångbanans ytskikt eller något annat material. Korsningspunkten ska förses med cykelsymbol.

För placering av cykelsymboler – se 3OE Vägmarkering.

Ytskikt i refuger mm

 • Gångytor på refuger ska i princip ha samma ytskikt som närliggande gångytor har.
 • Ytor där inga trafikanter ska vistas kan förses med mindre gångvänligt material, så som storgatsten.  
 • För ytskikt i skiljeremsor etc, se avsnitt 3CG4 Skiljeremsa, utrustningsremsa.
Dokument (2 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.