Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Gatorna inom Vallgraven (område 1 och 2 i karta över centrala staden) kan delas in i fem olika typer:

  • Gata med Göteborgskaraktär
  • Gångfartsområde
  • Vanlig gata
  • Gågata
  • Torg och kajer

Tillgänglighet på gatstensytor ordnas med hjälp av släta ytor/stråk av gångbanehallar, krysshamrad smågatsten och krysshamrade granitplattor.

 

 

 

 

 

 

 

Figur Gångbana vid gata med Göteborgskaraktär med slätt gångstråk.

Gata med Göteborgskaraktär

Denna gatutyp gäller generellt för gatorna inom Vallgraven. Gatutypen karaktäriseras av asfalt i körbana och gatsten och gångbanehallar på gångbana. Gångbanorna ska utformas med släta gångstråk. Exempel på denna gatutyp är Hamngatorna.

De gator där körbanan är belagd med storgatsten eller annan kulturhistorisk värdefull typ av stenbeläggning, exempelvis Nedre Kvarnbergsgatan respektive Kvarnbergsgatan, ska även fortsättningsvis vara det. Spårområden beläggs normalt med asfalt.

Gångfartsområde

Denna gatutyp har liten till måttlig trafik enbart till fastigheterna, exempelvis varutransporter. På denna gatutyp sker trafiken på de gåendes villkor och maxhastigheten är ”gångfart”. Inga uppställningsfält markeras normalt. Inom Vallgraven startar och avslutas utformningen med förhöjning på samma vis som en gågata och utförs i ett plan utan upphöjd gångbana. Utformningen av entréerna ska tydliggöra för alla att det är där regleringen gångfartsområde börjar/upphör. Ytan ska inte sortera in olika trafikslag på olika platser i sektionen och utformas så att maxhastigheten ”gångfart” uppnås.

Vanlig gata

Vanlig gata tillhör egentligen undantagen inom Vallgraven. Det är gator med viss kantstensparkering och ofta smala gångbanor som exempelvis Kronhusgatan och Ekelundsgatan. Gatutypen utförs med asfalt i körbana och betongplattor i gångbana. Som vanlig gata klassas även de mer utpräglade bostadsgatorna vid Otterhällan och Kungshöjd. För bostadsgatorna innebär gatutypen asfalt i både körbana och gångbana.

Gågata

Vissa affärsgator inom Vallgraven byggdes under 60- och 70-talet byggts om till gågator. Anledningen är att mängden gående är så stor att biltrafiken inte bör finnas här. En säker och lugn trafikmiljö eftersträvas och varutransporterna begränsas till vissa tider och i övrigt är biltrafiken förbjuden. Ombyggnaden till gågator har varit lyckad för säkerheten, miljön och affärerna. Idag har följande gator funktionen som gågator: Korsgatan, nedre delen av Kungsgatan och Fredsgatan.

Torg och kajer

Inom Vallgraven finns flera öppna platser som i stort ska bevaras som sådana. Varje plats har sin historia och traditionella funktion, som dock kan bli föremål för förändringar. Förändringar innebär på grund av platsernas komplexitet behov av samråd.

Dokument
Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.