Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vid förändring av trafikföringsprincip på befintliga gator, se 12KA Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan

Anvisningar för markbeläggningar i centrala Göteborg finns samlade i policyn ”Stadens golv”. Målen med ’Stadens golv’ är att:

 • Skapa vackra och långsiktigt hållbara miljöer
 • Vårda och värna om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och markbeläggningar
 • Tillse att god tillgänglighet uppnås
 • Åstadkomma en effektiv materialplanering

Anvisningar för markbeläggningar i centrala Göteborg

Markbeläggningsplanen innehåller anvisningar för val av beläggningar i Göteborg. Det kan exempelvis handla om att säkerställa vissa materialkvaliteter eller utföra det successiva underhållet så att ett långsiktigt önskvärt resultat uppnås. Där det inte är uppenbart vilken typ av markbeläggning som ska användas ska samråd med berörda parter hållas. Information till berörda om planerade åtgärder ska alltid ges.

I anslutning till beslut om trafikfunktionsförändringar exempelvis i samband med planförändringar ska information ges till berörda och ansvarig på stadsmiljöförvaltningen.

Observera:
Även gångbanornas överbyggnad i de flesta fall ska dimensioneras för tung last för att klara underhåll och tillfälliga trafiklösningar.

Det är viktigt att gatans utformning följer gatans funktion. Som trafikant ska du visuellt kunna läsa av principerna för gatans funktion.

Val av markbeläggningar

Göteborg har i jämförelse med många europeiska städer förlorat mycket av sin beläggningstradition inom gatumark. Olika delar av samma gata eller aveny kan ha olika utseende och utformning, vilket ger ett splittrat intryck. En genomtänkt, logisk och enhetlig utformning av gaturummet blir både estetiskt tilltalande och enkel att uppfatta – den skapar därigenom en trafiksäker miljö.

Motiv för beläggningsval

Ur trafikantperspektiv:

 • Vägledning/trafikfunktion/ trafiksäkerhet/tillgänglighet
 • Utseende/upplevelse
 • Bekvämlighet/halkrisk
 • Konsekvens/helhetsintryck

Läs också under 3LC Ledstråk, 2AJ Trafiksäkerhet

Ur drift- och underhållsperspektiv:

 • Hållbarhet
 • Renhållning 
 • Lagerhållning/framtida behov
 • Ekonomi

 

Dokument
Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.