Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Vid förändring av trafikföringsprincip på befintliga gator, se 12KA Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan

Inom ramen för projektet ”Trygg och vacker stad” har en övergripande policy för Göteborgs markbeläggningar tagits fram – ’Stadens golv’. I ”Trygg, vacker stad” samverkar Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen för en gemensam syn på karaktär och funktion på stadens gator.

Målen med ’Stadens golv’ är att:

 • Skapa vackra och långsiktigt hållbara miljöer
 • Vårda och värna om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och markbeläggningar
 • Tillse att god tillgänglighet uppnås
 • Åstadkomma en effektiv materialplanering

Anvisningar för markbeläggningar i centrala Göteborg

Markbeläggningsplanen innehåller anvisningar för val av beläggningar i Göteborg. Det kan exempelvis handla om att säkerställa vissa materialkvaliteter eller utföra det successiva underhållet så att ett långsiktigt önskvärt resultat uppnås. Där det inte är uppenbart vilken typ av markbeläggning som ska användas ska samråd med berörda parter hållas. Information till berörda om planerade åtgärder ska alltid ges.

I anslutning till beslut om trafikfunktionsförändringar exempelvis i samband med planförändringar ska information ges till berörda och ansvarig på trafikkontoret.

Observera:
Även gångbanornas överbyggnad i de flesta fall ska dimensioneras för tung last för att klara underhåll och tillfälliga trafiklösningar.

Det är viktigt att gatans utformning följer gatans funktion. Som trafikant ska du visuellt kunna läsa av principerna för gatans funktion.

Val av markbeläggningar

Göteborg har i jämförelse med många europeiska städer förlorat mycket av sin beläggningstradition inom gatumark. Olika delar av samma gata eller aveny kan ha olika utseende och utformning, vilket ger ett splittrat intryck. En genomtänkt, logisk och enhetlig utformning av gaturummet blir både estetiskt tilltalande och enkel att uppfatta – den skapar därigenom en trafiksäker miljö.

Motiv för beläggningsval

Ur trafikantperspektiv:

 • Vägledning/trafikfunktion/ trafiksäkerhet/tillgänglighet
 • Utseende/upplevelse
 • Bekvämlighet/halkrisk
 • Konsekvens/helhetsintryck

Läs också under 3LC Ledstråk, 2AJ Trafiksäkerhet

Ur drift- och underhållsperspektiv:

 • Hållbarhet
 • Renhållning 
 • Lagerhållning/framtida behov
 • Ekonomi

 

Dokument
Ritningar