Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Ytskikt i kollektivtrafikkörfält och hållplatser

Av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl bör kollektivtrafikytor i innerstaden åtskiljas från andra trafikytor. Körbanor i platsgjuten betong kan användas vid hårt trafikerade hållplatser. Perrongytor vid hållplatser markeras med speciell marksten i betong, undantaget i känsliga miljöer där stenmaterial är naturligt.

Ytskikt på gångbanor

 • Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp
 • Gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria
 • Kanter ska generellt undvikas/minimeras med undantag för särskilda åtgärder till hjälp för blinda/synskadades orientering
 • På öppna ytor och stråk där naturliga orienteringsreferenser saknas ska särskilda ledstråk finnas, se avsnitt 3LC Ledstråk

Se även avsnitt 3CA Gångbana med underliggande kapitel.

 

Ytskikt på cykelbanor

 • Cykelbanor ska normalt beläggas med asfalt. I undantagsfall, på särskilda platser kan annan beläggning vara motiverad. Sådan ska vara jämn och hålla god friktion året om.
 • På förhöjda cykelöverfarter och förhöjda cykelpassager läggs en beläggning av röd (genomfärgad) asfalt eller röd fiberbetong.
 • Cykelbanor ska vara släta, jämna för att kunna användas fullt ut av så många som möjligt
 • Cykelbanor bör ha minst lika hög standard som parallella bilgator vad gäller beläggning med mera för att undvika att cyklister använder körbanorna istället för cykelbanorna
 • Där dålig dagvattenavledning av cykelbana förväntas/konstateras kan dränerande beläggning väljas där det är lämpligt och där ev. andra typer av åtgärder bedöms orimliga
 • Stora jämnhetskrav ställs på cykelbanebeläggningar vid återställandet av ledningsschakter etc
 • Ränndalar ska om möjligt undvikas i cykel- och gångmiljöer p g a olycksrisk.
 • Materialskarvar och kantsten i noll tvärs cykelbanor mf l företeelser som skapar ojämnheter ska undvikas/minimeras.

Kantstöd vid cykelbanor – se 3LB Kantstöd

Se även avsnitt 3CB Cykelbana med underliggande kapitel.

Ytskikt i refuger mm

 • Gångytor på refuger ska i princip ha samma ytskikt som närliggande gångytor har.
 • Ytor där inga trafikanter ska vistas kan förses med mindre gångvänligt material, så som storgatsten.  
 • För ytskikt i skiljeremsor etc, se avsnitt 3CG4 Skiljeremsa, utrustningsremsa.
Dokument