Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Utformning av trappor i gatumiljö styrs av Boverkets föreskrifter för allmän platsmark. Trappor ska utformas så att även personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert. Om det inte är möjligt att undvika anläggande av trappa ska den kompletteras med en alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda. Läs mer om detta under 3KC Ramp .

Trappa ska förses med ledstång på båda sidor som utformas enligt 3GC Räcken, staket, ledstång . Trappan placeras indragen från gång- och cykelväg så att utrymme finns för förlängning av ledstång.

Fribärande trappor ska avskärmas i marknivå eller byggas in så att inte någon av misstag går in under trappan och slår i huvudet. Utomhus ska öppna trappor undvikas.

Kontrastmarkering ska alltid beaktas och följa de anvisningar som beskrivs i 3GD Kontrastmarkering . Vid planering av trappor är de principer som beskrivs nedan viktiga att beakta förutom de måttkrav som anges i standardritning 6590.

För att minimera risken för att snubbla bör trappor utföras med likformiga steg och ha fler än två steg. Med likformiga steg menas att trappans steg ska ha samma höjd och djup i hela trappan men även att antal steg inte får variera längs med trappans bredd. I de fall avvikelser från principen ändå sker ska den del som ligger i dominerande gångriktningen utgöras av en ”vanlig” trappa med ledstång på ömse sidor.

Vid placering av trappa ska hänsyn till gång- och cykelstråk tas så att risken att fotgängare eller cyklister hamnar i en trappa mot sin vilja minimeras. Längre trappor avdelas med vilplan som med fördel även kan förses med sittplats.

För att överbrygga större nivåskillnader mellan till exempel hållplats och gångväg samt vid planskilda korsningar tillämpas de planeringsprinciper som redovisas i dokumentet ”Tillgänglighetsanalys”. Komplexa anläggningar med trappvägar och serpentindragningar av gångvägar/ramper ska undvikas. I stället ska alternativ placering av hållplatser samt alternativ dragning av gångstråk studeras och verifiering av lösningar sker i dialog med tillgänglighetsansvarig på stadsmiljöförvaltningen.

I tillgänglighets- och trygghetsperspektivet är det viktigt att trappan har bra och väl avskärmad belysning.