Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Ramp bör finnas som alternativ till trappor för barnvagnar, rullstolar och rollatorer. I teknisk handbok delas området ramp in i tre delområden:

  • Kortare utjämning mellan gångytor
  • Ramp i anslutning till byggnad
  • Ramp som alternativ väg till trappa på allmän plats

Utjämning mellan gångytor

Platser mellan två olika gångytor ska utformas så att de inte medför hinder för personer med nedsatt rörelseförmåga. Detta kan vara aktuellt vid mindre nivåskillnader ≤12 cm och utjämningen till 0-nivå bör inte ha större lutning än 1:12. Exempel på platser där utjämning är aktuellt är vid övergångsställen, parkeringsplatser för rörelsehindrade, platser för på- och avstigning.

Ramp i anslutning till byggnad

Vid nivåskillnad mellan fastighet och gångbana ligger det i första hand på fastighetsägaren att lösa tillgängligheten till entréer inom den egna fastigheten.

Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt att utjämna nivåskillnaden till entrén med ramp på gatumark. Vid utformning av ramp ställs höga krav på utformning så att den inte utgör ett hinder och att den passar in i gatumiljön. Förslag till ramp ska godkännas av stadsmiljöförvaltningen och avtal ska upprättas.

Framför entrédörren bör det finnas plats för att vända en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning. Finns det en nedåtgående trappa bör vändytan ökas med 40 cm. Se skiss nedan.

  • Rampen bör luta högst 5%.
  • Rampen bör ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan minst vilplan.
  • Vilplanen bör vara minst 2 meter långa och luta högst 2%.
  • Fri bredd bör vara 1,5 meter.
  • Rampen bör förses med räcken / ledstänger på båda sidor (Läs mer om utformning Stadens möbler – Riktlinjer för val och placering av möbler)
  • Bör ha ett minst 4 cm högt avåkningsskydd alternativt underliggare på räcket om det finns höjdskillnader mot omgivningen.

Gångväg som alternativ till trappa på allmän plats

Genom god planering kan tydliga och användbara miljöer skapas. Långa omvägar och serpentinformade rampsystem ska undvikas.

På platser där det är nödvändigt att hantera stora höjdskillnader kan längslutningen för gångbanan tillåtas hålla mindre god standard.  se 3KB Längslutning. Räcke kan då vara aktuellt för att hindra fall vid nivåskillnader.

På vissa platser kan förutsättningarna medföra att ännu kraftigare lutningar kan vara nödvändiga. För detta krävs särskild utredning och godkännande från ansvarig utformare på stadsmiljöförvaltningen.

 

 

Dokument
Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.