Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Gång – och cykelbanans tvärfall

Gångbana respektive gång- och cykelbana bör ha ett tvärfall på 1,5%.

Med hänsyn till behov för personer med nedsatt rörelseförmåga får gångbanans tvärfall inte överstiga 2 %. För att säkerställa god avvattning ska tvärfallet heller inte understiga 1 %. Genom ett tvärfall på 1,5% säkerställs att tvärfallet hamnar mellan 1-2% i genomförandeskedet.

På hållplatsperronger för buss eller spårvagn gäller samma tvärfall som för gångbana.

 

Körbanans tvärfall

Vägbanans tvärfall väljs med hänsyn till vattenavrinning, underhållsbeläggning, sättningsrisker, fordonsslitage och körkomfort.

Om körbanan även används av fotgängare, t ex på gata där gångbana saknas, ska tvärfall för gångbana användas.

Vid fickhållplats för buss ska bussfickan luta 2,5 % från kantstödet. Placera brunnar före och efter hållplatsen och inte i ränndalen mot körbanan. Tvärfallet på hållplatsperrongen ska lutas från körbanan/spåren om möjligt.

Tvärfall på raksträcka

På raksträcka väljs normalt 2,5 – 3% dubbelsidigt tvärfall. Enkelsidigt fall kan i första hand utföras på körbanor med bredder < 5,0 m.

Tvärfall i kurva

I kurva väljs skevning (enkelsidigt tvärfall) 2,5 -3 % eller dubbelsidigt tvärfall 2,5 – 3%.
För hastigheter över 50 km/h: VGU