Arkivversion 2020:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Avvattning av gatunätet sker genom samverkan mellan längslutning och tvärfall till en dagvattenanläggning.

I gatunäten ska den maximala längslutningen och tvärfallet bestämmas med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för de trafikanter som kan tänkas använda trafiknätet. Det innebär att blandtrafikgator, gator med gångbanor, torgytor, parkeringar mm ska förhålla sig till kraven för gångtrafikanter. God standard ska alltid eftersträvas medan mindre god standard kan accepteras i utifrån topografiska förutsättningar eller vid kompletteringar i befintlig miljö.

För personer med funktionshinder blir det extra svårt om en sträcka med stor längslutning också har ett stort tvärfall. På gångbanor med större längslutning kan det därför vara aktuellt att minska tvärfallet.

På gångbanor med liten längslutning kan en ökning av tvärfallet vara nödvändig för att säkerställa avvattningen av ytan.