Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Allmänt

Trafikkontoret använder generellt kortare siktsträckor än de som återfinns i VGU (Vägar och gators utformning). Detta är en anpassning till vad som är lämpligt för den täta staden där hastigheten är låg.

För hastigheter över 50 km/h gäller VGU.

Sikt i korsning ska normalt utgå från dubbelriktad trafik.

Inom siktområdet får inget som skymmer sikten finnas. Till det som skymmer sikten räknas det som har en höjd över 0,8 meter över körbanan (0,7 m över trottoaren) som t ex mur, häck, räcke, staket, träd, byggnad. Lutningar i gatumiljön kan påverka höjden och kan ibland behöva anpassas utifrån platsens förutsättning.

Vägmärken får placeras inom siktområdet men måste placeras så att det inte blir siktskymmande. Läs mer under 3O Vägmärken och vägmarkering .

Träd kan vara siktskymmande men enstaka träd kan få finnas inom siktområdet. De ska då placeras så att trafikanten med viss anpassning och försiktighet ändå kan uppmärksamma inkommande trafik. Se även 3MA1.2 Trädplacering – trafiksäkerhet.

Cyklisternas dimensionerade hastighet ska vara 30 km/h.

Sikt

Sikt i en korsning bestäms av huvudgatans referenshastighet, funktion, regleringsform och utformning.

Lp och Ls mäts från respektive körbanekant. I korsning med GC-bana eller cykelbana mäts avståndet från GC-banans eller cykelbanans körbanekant.

 

Siktsträckor

För genomfartsgator och uppsamlingsgator på huvudvägnätet krävs alltid god standard när det gäller siktområdets sida (Lp). Vid små anslutning med ringa trafik kan dock siktområdets sida (Ls) på sekundärvägen sänkas till mindre god.

För lokalgator och uppsamlingsgator på lokalnätet kan standarden på primärgatans siktområdets sida (Lp) sänkas till mindre god. Vid anslutningar till en mindre samling hus (1-3 stycken) kan även siktsträckan för siktområdets sida (Ls) sänkas till mindre god.

För lågfartsgator kan siktsträckan sänkas till mindre god vid anslutningar till en mindre samling hus (1-3 stycken)

Sikt i korsning

 

Korsning med väjning

 

 

 

Korsning med högerregel

 

 

Sikt i korsning med gångbana

 

 

 

 

Sikt i korsning med kombinerad gång- och cykelbana

 

 

Sikt i korsning med gångbana och separat cykelbana

Sikt vid cirkulationsplats

Siktområdet bör för varje tillfart ha sådan sikt att en förare på väg mot korsningen kan se inkommande fordon från närmaste föregående tillfart. Föraren ska också se cyklister på cykelbanan på väg mot egna tillfarten.

Det finns normalt inte behov av att se tvärs genom rondellen.

Utformningen ska bidra till att rikta fordonsförarens uppmärksamhet mot gång- och cykelpassagerna.

Sikt i cirkulation innan GC-överfart

 

Sikt inför cirkulationen

 

Sikt vid utfarter

Backning över gångytor, gångbanor och cykelbanor är olämpligt av trafiksäkerhetsskäl då förarens sikt är begränsad. Är normalt endast aktuellt vid villautfarter. För mer trafikerade utfarter ska vändmöjlighet finns på kvarteret. Utfarten ska placeras minst 10 meter från korsningen.

 

Villainfarter

Infart på gata utan gångbana

 

 

Infart på gata med gångbana

 

Infart större fastighet/parkeringshus

Kan man på annat sätt höja trafiksäkerheten vid utfarten kan måttet eventuellt minskas till 1,5 meter.