Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Kantstöd

Där cykelbana övergår i annan överfart eller körbana ska kantstöd tvärs cykelbanan som regel inte användas. Övergången mellan cykelbana och körbana ska göras så jämn och svagt lutande som möjligt. Se även kapitel 3LB Kantstöd.

Vid övergångsställe och gångpassage görs dels en ramp, dels en 60 mm hög kantsten/kantstöd. Kantstödet används av personer med nedsatt synförmåga för att kunna identifiera gränsen mellan gång- och körbana. Det ger även en riktningsanvisning över körbanan. Vinkelrät övergång över gatan från kantstödet ska eftersträvas. Rampen är till för att personer med nedsatt rörelseförmåga, användare av rullhjälpmedel, barnvagnar etc ska kunna ta sig fram utan att hindras av kanter. Se figurer nedan.

Är gångbanan under 2,5 m bred sätts ”nollat” kantstöd ut mot körbanan utan att använda 90-vinklat kantstöd längs ramp. Samma kantstödstyp som i övrigt på gatan ska användas. Se figur A nedan.

Är gångbanan beklädd med någon form av sten sätts alltid ”nollad” kantsten (alt 1 st skift storgatsten) som stabilisering av stenbeklädnadens gräns mot körbanan.

Är gångbanan belagd med asfalt och gångbanebredden är mer än 2,5 m bred samt 90-vinklat kantstöd sätts, behövs inte ”nollat” kantstöd ut mot körbanan. Se figur B nedan.

Figur A: Nollat kantstöd, gångbana < 2,5 m bred.

Figur B: Inget kantstöd, gångbana > 2,5 m bred.

Vid smala gångbanor placeras stolpe med vägmärken intill fasad. Stolpen hjälper personer med nedsatt synförmåga att hitta övergångsstället. Se figur A.

För enklare utformning av gatukorsningar vid låga trafikflöden sänks kantstödet på en sträcka av 1 meter i radien. Används främst i befintliga miljöer. Se standardritning 4510. Utformningen anpassas till lokala förhållanden på plats i samråd med stadsmiljöförvaltningens tillgänglighetsgranskare.

Refug

Refug mellan bilkörfält i övergångar och passager för oskyddade trafikanter gör att trafiksituationen blir enklare att överblicka. Det ökar även trafiksäkerheten eftersom man som gående och cyklist kan passera ett körfält i taget. Utgångsläget är att det alltid ska finnas en refug där gående och cyklister ska korsa en gata.

Minsta körbanebredd mellan kantstenar vid refug på raksträcka är 3,5 m med hänsyn till framkomlighet för driftsfordon.

Refug mellan körfält ska vara minst 2 meter bred för att till exempel gående med barnvagn ska få plats i mitten av gatan. Refug utförs med kantstödsdel respektive nollad del på motsvarande sätt som för gångpassage/övergångställe i övrigt. Se figur C nedan.

Figur C: Exempel på refugutformning vid övergångsställe utan trafiksignal.
*För att underlätta drift- och underhåll görs den nollade delen med öfrdel två meter där det finns möjlighet/plats. 

Refugytans kantsten invid cykelbana bör vara nollad men får inte överstiga 80 mm. Se figur D nedan.

Figur D: Exempel på refugutformning vid övergångsställe och cykelöverfart utan trafiksignal.

Vid signalreglering påverkas både refugens bredd och andra mått i passagen på grund av att utrymme behövs för signalstolpar – se vidare ritning 5511.

Ritningar (2 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.