Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

En korsning där gående och cyklister inte prioriteras kan vara en gångpassage eller en annan cykelförbindelse. Exempel på korsningstypen finns på platser där hastighetsdämpande åtgärder inte kan anläggas eller i korsningar med spårväg samt i mindre korsningar i det lokala vägnätet.

I de här korsningspunkterna ska gående och cyklister som ska korsa en gata väja för fordon som färdas på gatan. Väjningsreglerna ska framgå av utformningen samtidigt som både cyklister och personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet att korsa gatan, vanligen genom att nivåskillnaden tas bort på en sträcka.

Gångpassage

En ordnad gångpassage kan finnas både i korsning och på sträcka och ska utformas så att barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar får god framkomlighet. Först ska gåendes krav på god framkomlighet tillgodoses, därefter prövas hur bilister ska få tillräcklig framkomlighet.
För god framkomlighet för gående är detaljutformningen av vikt – särskilda anpassningar med hänsyn till behov hos personer med nedsatt rörelse- och synförmåga ska göras.
Är trafikflödet på gatan högt och gåendes väntetid för att hitta tillräcklig lucka för passage är för lång, kan övergångsställe vara en åtgärd för ökad gåendes framkomlighet.

Räcken eller stängsel kan behöva användas för att leda oskyddade trafikanter till lämpliga korsningspunkter, se 3GC Räcken, staket, ledstång.

Där fotgängare behöver korsa en cykelbana för att ta sig till och från en passage ska väntyta anläggas mellan passagen och cykelbanan. Se 3IH Väntytor för gång och cykel.

Där befintliga övergångsställen ersätts med gångpassage är det viktigt att bibehålla orienterbarheten för personer med nedsatt synförmåga. Vägmärkesstolpe som rivs bör ersättas med pollare då den utgör en viktig referens för personer med käpp eller ledarhund. Se vidare i kapitlet 3GK Pollare.

Kantstödet används av personer med nedsatt synförmåga för att kunna identifiera gränsen mellan gång- och körbanan. Den ger även en riktningsanvisning över körbanan. Därför ska en vinkelrät övergång mot kantstödet eftersträvas.

För ökad trafiksäkerhet kan en passage förhöjas. På utryckningsvägar och gator med kollektivtrafik måste samråd ske med Räddningstjänst och Västtrafik, se kompetens ”Räddningstjänsten” och kompetens ”Västtrafik trafikutformning”, innan ett eventuellt genomförande. Se vidare 3GF Signalanläggning samt standardritningarna 4504-4506.

Annan cykelförbindelse

En annan cykelförbindelse ska varken märkas ut med vägmarkering eller avvikande beläggning.

Figur 6: Principiell utformning av annan cykelförbindelse

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.